Valse leraars en profeten.

WAAROM IK BIJNA NIET WAARSCHUW VOOR VALSE PROFETEN EN LERAARS.

Er word mij wel eens gevraagd, waarom schrijf je geen artikelen over valse profeten en leraars?
Waarom waarschuw jij je lezers niet, door dwaalleraren bij de naam te noemen en hun dwalingen te ontzenuwen?

Natuurlijk denk ik na over dit soort vragen die mij gesteld worden. En door over deze vragen na te denken, vroeg ik mezelf af; hoe komt het dat ik geen dringende behoefte heb om met enige regelmaat te waarschuwen voor valse profeten, en leringen?

En dan is het eerste wat ik me afvraag, wat zegt Gods Woord hier over?
Laten we eens een paar Bijbelgedeeltes van dichtbij bekijken.

Jezus waarschuwde :“En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting (Wet van Christus) toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden”
Mattheüs 24:11 t/m 13

En dan zal de mens die ongerechtigheid werkt geopenbaard worden, die de Heere verdoen zal door de Geest van Zijn mond, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; Hem, zeg ik, wie de toekomst is naar de werking van de satan, in alle kracht, en tekenen, en wonderen van de leugen; En in alle verleiding in onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht tot dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
2 Thessalonicenzen 2:8 t/m 12

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij (de mensen) de gezonde leer niet zullen verdragen; zullen zij zichzelf leraars vergaderen, (die hun vertellen wat ze graag willen horen) naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de Waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. (Hun eigen dwaze ideeën volgen)
2 Timotheüs 4:3 en 4

Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. 1Johannes 4:1 (Lees heel 1 Johannes 4 maar eens, staan zulke prachtige waarheden in!)

En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder jullie valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedekt invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelf brengende; En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg van de waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet leeg is, en hun verderf sluimert niet. 2 Petrus 2:1

Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf. Jullie dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat jullie niet door de verleiding van gruwelijke mensen mee afgerukt wordt, en uitvalt van jullie vastigheid; Maar wast (groei) op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag van de eeuwigheid. Amen.
2Petrus 3:16 t/m 18

Het is duidelijk dat de Heere Jezus en zijn Discipelen waarschuwen voor valse profeten, werkers van ongerechtigheid, valse leraars, verderfelijke ketterijen = dwalingen, zij die door gierigheid een koopmanschap van ons maken, verdraaien van de Waarheid.

Dat is niet niks! Wij worden gewaarschuwd en krijgen ook een aanmaning mee.

MAAR WAST = groei OP IN DE GENADE EN KENNIS VAN ONZE HEERE EN ZALIGMAKER JEZUS CHRISTUS. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag van de eeuwigheid. Amen.

En hier sluit ik me graag bij aan! Ja er zijn veel valse leraren en profeten, Ja er is veel misleiding, maar laat je er niet mee in, lees je Bijbel bidt elke dag! Dat je groeien mag!

Door het lezen en bestuderen van Gods Woord leer je God en Zijn wil kennen, Bidt om inzicht in het Woord door de leiding van de Heilige Geest, en toets alles wat je ziet en hoort!

NEE, IK HOU ME NIET BEZIG MET VALSE PROFETEN EN LERAREN, DAT ZIJN ZE NIET WAARD!
IK HOU ME BEZIG MET GOD EN ZIJN WOORD!

GRAAG DEEL IK JULLIE DE WAARHEDEN UIT GODS WOORD OM JULLIE TE BEMOEDIGEN EN AAN HET DENKEN TE ZETTEN.
Soms zal ik scherp zijn, en misschien een beetje pijnlijk, soms zal ik voorzichtig zijn en troostend.
Maar wat ik deel vindt zijn fundament in Gods Woord!

WAARSCHUWING VOOR JOU!
Geloof me niet om mijn `blauwe` ogen, maar toets alles wat ik deel aan het Woord van God!
Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je aanneemt voor waarheid of niet!

WIJ EN ONZE WEBSITE WIJ ZULLEN DE HEERE JEZUS DIENEN!

DAAROM WAARSCHUW IK ZO WEINING VOOR VALSE PROFETEN EN LERAARS!
Ze zijn mijn aandacht NIET waard!

JEZUS CHRISTUS IS MIJN HELE LEVEN! En waar mijn hart van vol is, loopt mijn website van over!

Wees gezegend! Leer de Waarheid kennen, en de Waarheid zal je vrijmaken! (ook van valse leraren en profeten)

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *