Vlaggen, legale `geestelijke strijd`?

In onze zoektocht vanuit de gereformeerde gemeente naar Bijbelse waarheid, zijn we langs heel wat kerken en gemeentes gereisd. Van gevestigde evangelische en charismatische gemeentes tot huisgemeentes aan toe.
We hebben heel veel `manifestaties van de geest` onder ogen gezien en zijn altijd blijven toetsen aan de Bijbel het Woord van God.

Afbeelding van Ria via Pixabay

Geliefden, gelooft niet een iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
Hieraan kennen jullie de Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;
En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, welken geest jullie gehoord hebben, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
Kinderen, jullie zijn uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.
Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest van de waarheid, en de geest van dwaling. 1 Johannes 4:1 t/m 6

Nu is het wat gecompliceerder omdat vele kerken en gemeentes belijden dat Jezus in het vlees gekomen is, dus is hun geest uit God. Maar laten we inzomen op het laatste vers:
Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest van de waarheid, en de geest van dwaling. 1 Johannes 4:6

Hier zit de knijp. Wij (wederom / opnieuw geboren mensen) zijn uit God. Hieruit kennen wij de geest van de waarheid, en de geest van dwaling. Waar kennen wij de geest van de waarheid, en de geest van de dwaling uit?

uit God!

Waarom?

Jezus antwoordde en zei tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Johannes 14:23

Daarom! God Zelf heeft woning bij ons gemaakt!

Als een kerk of gemeente belijd dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, betekend dat nog niet dat alle gebruiken en manifestaties ook uit dezelfde Geest zijn.

Daarom ook aandacht voor het gebruik van `het vlaggen` in het steeds groeiende aantal kerken en gemeentes.

Nu heb ik Christipedia gevraagd of ik hun artikel mocht delen omdat na dit artikel getoetst te hebben, wij geloven dat zij helder en duidelijk, Schriftuurlijk uitleggen welke `geest` er achter het vlaggen schuil gaat.

Graag deel ik dit artikel met toestemming van Christipedia.

Vlaggen zwaaien in de eredienst
• Pagina
• Overleg
• Lezen
• Brontekst bekijken
• Geschiedenis weergeven
Vlaggen zwaaien in de eredienst is een liturgisch gebruik binnen de charismatische en evangelische beweging.


Gebruik

In de Evangelische- en Pinkstergemeenten is het gebruik ontstaan tijdens de zang- en aanbiddingsdienst. Het vlaggen is bedoeld om in alle oprechtheid uitdrukking te geven aan lofprijzing en aanbidding. Velen kunnen zich bijzonder goed in deze wijze van aanbidding van hun Heer en Heiland vinden en passen binnen de gemeente deze vorm toe. Het gebruik is overgewaaid is van de zgn. “Torontoblessing” in de Verenigde Staten en komt al meer voor in gemeenten in Nederland en daarbuiten.

Beoordeling
Kan deze vorm van aanbidding de toets van Gods woord doorstaan?

Pro-argumenten.
Voorstanders van het vlaggen geven aan, dat deze vorm van aanbidding een nieuwe en diepere dimensie geeft aan de aanbidding van de gemeenteleden. Door met verschillende gekleurde vlaggen te zwaaien, zouden er wezenlijke zaken in de hemelse gewesten veranderen. Het zou een proclamatie zijn van de in de Bijbel genoemde naam van God “Jahweh Nissi” = ”De Heer is mijn banier.” Dat vlaggen in de gemeente wordt tevens gekoppeld aan geestelijke oorlogsvoering, zoals Paulus die beschrijft in Efeze 6. Het is een proclamatie van de overwinning van Jezus Christus, aldus fervente voorstanders van het vlaggenzwaaien. De gebruikte kleuren hebben bijzondere betekenissen, rood verwijst naar het bloed van Christus, groen maakt de kracht van de Heilige Geest vrij, roze vlaggen bewerken genezing, goud wordt gebruikt om God te verheerlijken, enz. enz.

Vragen.
De volgende vragen rijzen: is er een Bijbelse basis voor de gedachte dat vlaggen in de gemeente een vorm van aanbidding is? Wat betekent de uitdrukking ‘Jahweh Nissi’, ‘de HEER is mijn banier’? Is het vlaggen te koppelen aan geestelijk strijd bedoeld zoals o.a. in Efeze 6? Wat is de oorsprong van ‘vlaggen’, van de kleuren, en is het een zichtbare proclamatie van Gods majesteit en kracht?

Banier en vendel.
In het Oude Testament komen we in dit verband twee woorden tegen t.w. ‘nes’; banier (14x) en ‘degel’; vendel. Het begrip ‘banier’ treffen in Exodus 17:15, Psalm 20:6, 60:6, Hooglied 2:4, Jesaja 5:26, 10:11,12, 13:2, 18:3, 30:17, 31:9, 49:22, 59:19b, 62:10 en Jeremia 51:12 en 27. De Hebreeuwse grondtekst gebruikt voor ‘banier’ een woord (‘nes’) dat ook ‘teken’, ‘embleem’ en ‘insigne’ kan betekenen.

Het tweede woord ‘degel’ treffen we 10 keer aan o.a. in Num. 1:52, 2:2,10,17, 25 en Num.10:14,18, 22, 25 en wordt in het OT altijd in de letterlijke zin gebruikt voor vendel of vaandel. De stammen Juda, Ruben, Efraïm en Dan (4) hadden elk zo’n vendel, waaronder elk 3 stammen zich schaarden. Zie hiervoor Num. 2 en 10. Drie stammen in het noorden onder een vendel, 3 in het zuiden etc. De vaandel komt echter nergens voor in relatie tot de eredienst van Israël in de tabernakel of tempel.

In tegenstelling tot de heidense volkeren, die d.m.v. hun banieren in hun veldslagen hun goden meedroegen en uitbeelden, was ’de HERE mijn banier’ de geloofsbelijdenis van Israël over de onzichtbare God Jahweh. Hijzelf wordt als metafoor neergezet als ‘de banier’ (zie Exodus 17:19, Jes. 59:19), die Hijzelf eens zal oprichten tegen de vijanden van Israël (zie Jes. 5:26, 49:22, 59:19) en waaronder Israël kan schuilen (Ps. 60:6). Ook Israël wordt door de profeten herhaalde malen metaforisch ‘banier’ genoemd, die God zal oprichten tegenover de volkeren.

De veldtekens in de Oude Testamentaire periode waren communicatietekens en krijgsvlaggen, bedoeld voor het overdragen van boodschappen, signalen en krijgsdoeleinden. Net als de vreemde volkeren kende Israël vendels en banieren. Vendels en banieren hebben echter nooit in relatie tot de eredienst van Israël gestaan en Israël heeft nooit het sacraal vlaggen zwaaien toegepast in haar eredienst. We kunnen aannemen dat op grond van Deuteronomium 12:30 de Joden geen echte banier met een afbeelding van de HEER hadden. Vendels waren slechts herkenning en communicatietekens.

Kleurensymboliek.
De kleurensymboliek die gehanteerd wordt in het gebruik van het vlaggen zwaaien heeft grote verwantschap met de kleurensymboliek bij de New Age beweging. Verder is het de vraag of deze kleurensymboliek terug te vinden is in het Nieuwe Testament. Weinig tot niets lezen we erover in de evangeliën, de woorden van Jezus en de brieven van Paulus. Er wordt aan bepaalde kleuren geen geestelijke waarde toegekend. Slechts in de Openbaring (o.a. hoofdstuk 19) is er sprake van paarden met bepaald kleuren, waaraan overingens geen nadere uitleg wordt gegeven. Het is daarom gevaarlijk om bepaalde kleuren bepaalde betekenissen te geven.

Noot van de siteheerder:
Citaat: De gebruikte kleuren hebben bijzondere betekenissen, rood verwijst naar het bloed van Christus, groen maakt de kracht van de Heilige Geest vrij, roze vlaggen bewerken genezing, goud wordt gebruikt om God te verheerlijken, enz. enz. Einde citaat. Er worden krachten toegekend aan de kleuren van de vlag. En door met die vlag te zwaaien worden deze krachten vrijgezet. Wat we hier lezen is pure afgoderij!

Aanbidding in geest.
In het Nieuwe Testament zegt Jezus dat de Vader ware aanbidders “in geest en in waarheid” zoekt. Aanbidding van God is een Bijbelse functie, die voor alle tijden geldt. De wijze waarop we dat doen, daarin geeft de Bijbel veel ruimte, mits zij geen doel op zich wordt. Voor het vlaggen in de eredienst vinden we echter nergens Bijbelse aanwijzingen noch de opdracht het toe te passen. Juist het feit dat het gaat om aanbidding in “geest” (en waarheid), laat zien dat het niet gaat om aanbidding met behulp van materiële voorwerpen, in dit geval vlaggen.

Geestelijke wapens.
De apostel Paulus bespreekt in Efeze 6 de geestelijke strijd van de gelovigen tegen de geestelijke machten. Hierbij zijn de wapens geestelijk van aard: gerechtigheid, heil, standvastig geloof, vrede, bereidvaardigheid, het woord van God en aanhoudend bidden en smeken in de geest. Er wordt door hem geen enkel materieel of stoffelijk artikel, wapen noch vlag noch banier t.b.v. de geestelijke strijd aangeraden. Het visualiseren d.m.v. vlaggen zwaaien vindt eerder zijn oorsprong in het heidendom (denk aan het Boeddhisme met zijn gebedsvlaggen) en de New Age beweging dan in de Bijbel.
Om bovenstaande redenen lijkt het niet wenselijk en raadzaam het vlaggen als vorm van aanbidding en/of proclamatie te stimuleren en toe te laten in de bijeenkomsten van de gemeente van de Here Jezus Christus.

Link naar de originele pagina van Christipedia:
Vlag zwaaien in de ere dienst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *