Vragen en antwoorden – Ja maar ik ben als baby gedoopt!

Misschien is na het lezen van `ja maar ik ben als baby gedoopt` nog niet alles helemaal duidelijk en blijven er veel vragen over. Wat ook wel begrijpelijk is, want het is een hele studie met veel informatie. Daarom hebben we voor jou de meest voorkomende vragen, die we tegen komen in onze gesprekken, op een rijtje gezet.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

En dan moet ik toch eerst nog even ingaan op vraag: waar komen toch al die vragen over de kinderdoop vandaan? Is de Bijbel niet duidelijk genoeg? Waar komt al die verwarring toch vandaan?

Nu daar kan ik heel duidelijk over zijn door eenvoudig het Woord te laten spreken.
Waarom ken jij Mijn spraak niet? Het is, omdat jij Mijn woord niet kunt horen.
jij bent uit de vader de duivel, en wilt de begeerten van je vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader van alle leugen.
Maar Mij, omdat Ik jou de waarheid zeg, gelooft jij niet. Johannes 8:43 t/m 45

Nee, het probleem is niet dat de Bijbel niet duidelijk genoeg is maar dat vele mensen zoveel moeite hebben om naar de Bijbel te luisteren! Ze volgen liever de leer van hun kerk, dan te luisteren naar de Auteur van de Bijbel, God Zelf!

ALS JIJ BESLUIT JE EIGEN MENINGEN OPZIJ TE ZETTEN EN UITSLUITEND ALLEEN DE BIJBEL TOT JE TE LATEN SPREKEN BEGINNEN DE MOEILIJKHEDEN TE VERDWIJNEN!

Weet je wat God Zelf tegen jou zegt?
Ik zal! jou onderwijzen, en jou leren van de weg, die jij gaan moet; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op jouw zijn. Psalm 32:8

En hoe zal God jou onderwijzen, leren en raad geven?
God, voortijds veel maal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon; Hebreeën 1:1

Hoe spreekt God door Zijn Zoon?
In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
Johannes 1:1t/m 4, 9 en 17

GOD SPREEKT DOOR ZIJN ZOON, HET WOORD, OPGETEKEND IN DE BIJBEL!

Wij moeten bereid zijn om het Woord te lezen, er naar te luisteren, en ons er door te laten onderwijzen, en in gehoorzaamheid naar te leven.

Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Johannes 3:36

Je kinderen (baby’s) laten dopen waarom is dat ongehoorzaamheid?
Daar gaan we antwoorden op vinden, onderbouwd vanuit de Bijbel.
En dat jij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die jouw wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens van God volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. 2 Timotheüs 3: 15 t/m 17

We gaan de kinderdoop weerleggen door een stukje te onderwijzen door jouw vragen te beantwoorden vanuit heilige schrift, de Bijbel.

1- Dopen, Waarom eigenlijk? Waarom moeten wij ons laten dopen?
Omdat de Heere Jezus het Zelf geboden heeft. En Jezus, bij hen (de discipelen) komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

En Petrus zei tot hen: Bekeer je, en iedereen van jullie worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Handelingen 2:38

En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zei: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
En Filippus zei: Indien jij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zei: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. Handelingen 8:39 t/m39

En hij (Petrus) beval, dat zij zouden gedoopt worden in de Naam van de Heere. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Handelingen 10:48

En die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van den Heere Jezus.
Handelingen 19:5

2- Wanneer moeten we ons dan laten dopen?
Na geloof en bekering moeten we ons laten dopen.
Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:16

En Petrus zei tot hen: Bekeer je, en iedereen van jullie worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Handelingen 2:38

Je gelooft het evangelie, je bekeert je naar dat evangelie, dan word je gedoopt, en ontvang je de Heilige Geest. Dit is wedergeboorte. (Joh.3:3 en 5)

3- Moeten we meteen na geloof en bekering laten dopen of kunnen we langere tijd wachten?
Nee! Meteen na geloof en bekering word er gedoopt.
Die dan zijn woord meteen aannamen, werden gedoopt; en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen. Handelingen 2:41

En hij ( de stokbewaarder) nam hen tot zich in hetzelve uur die nacht, en waste hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. Handelingen 16:33
4- Romeinen 6:3 en 4 Wat houd dit Schiftgedeelte in?
Of weet jij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden.

De Heere Jezus Christus is gedood, begraven en opgestaan. (Mattheüs 27 en 28)
Dit moest gebeuren voor jouw en mijn redding. (Jesaja 53)
Nu, de doop is een beeld van sterven met Christus, een watergraf. De dopeling gaat helemaal onderwater, alsof hij begraven word. En als hij uit het water omhoog komt, is het beeld van het opstaan uit het graf. Zijn oude leven blijft in het watergraf achter, is gedood, begraven, en hij staat op in een nieuw leven, en leert daar in wandelen.

5- Romeinen 6:5 het volgende vers, wat houd dit Schriftgedeelte in?
Want als wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

Wij worden één plant met Jezus Christus door wedergeboorte. Door onder water te gaan in de doop, worden wij gelijk aan Zijn dood, Het is een bewuste keuze om je oude leven te doden, om te sterven aan jezelf, en als je gestorven ben aan jezelf (helemaal onder water `begraven`) dan worden wij dat ook in Zijn opstanding uit de dood, door op te staan vanuit het watergraf. Dan staan wij op in een nieuw leven met Hem. Met andere woorden dan Zijn wij omkleed met de Heere Jezus Christus.
Paulus leert ons om onze ‘oude mens’ af te leggen en dat we ‘de nieuwe Mens’ moeten aantrekken. ‘De oude mens’ is je oude, rebelse, zondige natuur. ‘De nieuwe Mens’ is Jezus Christus zelf! Romeinen 13:14

6- Galaten 3:17 Wat leert dit Schriftgedeelte?
Want zovelen als jullie in Christus gedoopt zijn, hebben jullie Christus aangedaan.

Dit sluit aan bij Romeinen 6:5, door de doop bekleden we ons met Christus.

Maar wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind. Jesaja 64:6

Onze eigen gerechtigheid maakt ons onrein en zijn we omkleed met een kleed wat weggeworpen moet worden. Maar door de doop sterven we aan onze eigen gerechtigheid `leggen we dat kleed af` en worden we omkleed met het kleed (de mantel) van de gerechtigheid.

Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van heil, de mantel van de gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Jesaja 61:10

Deze ruil vind letterlijk plaats in de doop, het is een absoluut Godswerk!

7- 1 Petrus 3:20 en 21 Wat leert dit Schriftgedeelte?
Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.
Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt (redt), niet die een aflegging is van vuiligheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;

De geschiedenis van de zondvloed is een beeld van de waterdoop. De Ark (vs. 20) van toen is `tegenbeeld` ( vgl. Hebr.9:14), d.w.z. voorafbeelding, voorafschaduwing van hetgeen in de doop tot uitdrukking word gebracht. De doop red, behoud! De doop is geen uiterlijke reiniging (vgl. Ef.5:26; Tit 3:5), geen reinigeng van de buitenkant van de mens (lett. `van het vlees`). Het bloed van Christus reinigt ons geweten, bewustzijn van dode werken om de levende God te dienen. ( vgl. Hebr. 9:14;10:2 en 22), waardoor wij een goed geweten hebben. (Hand. 23:1; Rom. 2:15; 9:1; 13:5; 2 Ko1:12enHebr. 13:18), eperõtema betekend meestal `bede, verzoek, vraag`. Met `van een goed geweten` wordt de inhoud van dat verzoek tot God aangegeven. De dopeling ontvangt dit gereinigde geweten op grond van de `opstanding` van Jezus Christus. (vgl. Rom. 6:4-11)

Hier leert Petrus ons ontegenzeggelijk dat de doop redt! Met andere woorden de doop is noodzakelijk voor jouw en mij redding!

8- In welke Naam moet er gedoopt worden?
Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. Mattheüs 28:19

En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en iedereen word gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hand. 2:38

En hij (Petrus) beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam van de Heere. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Handelingen 10:48

En die hem (Paulus) hoorden werden gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.
Handelingen 19:5

Van een duidelijke omschreven doopformule is dus geen sprake, want de uitdrukkingen zijn niet gelijk, en voor een formule zou dat vereist zijn.
Je hebt ook broeders die dopen en zeggen: Sterf met Jezus en sta op met Jezus.

9- Hoe moet er nu Bijbels gedoopt worden?
Na geloof en bekering door helemaal onder water te gaan. (Hand. 2:38)

Of weten jullie niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden (het graf) opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid van leven wandelen zouden. Romeinen 6:3 en 4

10- Hoe werd Jezus Zelf gedoopt?
Door onderdompeling.

En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag de Geest van God neerdalen, gelijk een duif, en op Hem komen. Mattheüs 3:16

11- Hoe doopte Johannes?
Door onderdompeling.

En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, omdat daar vele wateren waren; en zij kwamen daar, en werden gedoopt.

12- Hoe doopte Filippus?

En hij gebood de wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. Handelingen 8:38

13- Het Griekse woord voor dopen is `baptizo` wat onderdompelen betekend.

14- De dopeling besprenkelen is dat rechtsgeldig voor God?
Nee! Deze manier van dopen kent de Schift niet, is dus onschriftuurlijk.

15- Zijn er meer redenen waarom besprenkelen onschriftuurlijk is?
Ja. De betekenis van de doop komt niet tot zijn recht.
Het begraven worden en weer opstaan (Rom. 6:3 en 4), en het zich omkleden met Christus (Galaten3:27).

16- Wie mogen er gedoopt worden?
Zij die geloven en zich bekeerd hebben!

En Filippus zei: Indien jij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zei: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Handelingen 8:37

En Petrus zei tot hen: Bekeert je, en iedereen word gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Handelingen 2:38

17- Mogen baby`s gedoopt worden?
Nee! Dit leert de Schrift niet, is dus onschriftuurlijk.
Daarbij kan de Baby’tje niet bewust geloven, zich bekeren en een keuze maken om zich te laten dopen!

Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:16

En Filippus zei: als jij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zei: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Handelingen 8:37

En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en iedereen word gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Handelingen 2:38

De doop is een zich omkleden met Christus, dit kan een baby niet bewust begrijpen, zijn geestelijke ontwikkeling staat nog maar aan het begin.
Want zovelen als jij in Christus gedoopt bent, hebt jij Christus aangedaan. Galaten 3:27

De doop is een vraag van een goed geweten tot God. Een Baby’tje kan daar niet bewust van zijn.
Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van vuiligheid van het lichaam, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus; 1 Petrus 3:21

De doop is een persoonlijke keuze na persoonlijk geloof en bekering. Zie genoemde Schriftgedeeltes.

18- Hoe kunnen gelovigen dan voorstander zijn van de kinderdoop en hun baby’tjes laten dopen?
Deze manier van dopen vindt zijn oorsprong in het Babylon van Nimrod, en is door de Roomse kerk de `christelijke` kerken binnen gebracht. Het is een dwaalleer die zijn oorsprong vindt in afgoderij.
19- Deze gelovigen beweren dat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, hoe dan?
Ook dit is een dwaalleer om de kinderdoop te rechtvaardigen op grond van het woord van God.
Nergens in het woord van God kan je lezen dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen, deze aanname moet dan ook verworpen worden als een dwaalleer.

20- Maar de besnijdenis in het Oude Testament was toch ook een teken van een verbond met God?
De jongetjes uit Israël van acht dagen oud werden besneden, de meisjes uiteraard niet. Hier gaat de vergelijking met de kinderdoop al mank want zowel jongetjes als meisjes worden gedoopt.

21- Van wat voor verbond was de besnijdenis een teken, en met wie?
Het antwoord lezen we in Genesis 17:1 t/m 8
Het verbond word gesloten van God met Abram. Wat is dit verbond?
Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zei tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!
En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u zeer vermenigvuldigen.
Genesis 17:1 en 2

God geeft Abram een opdracht, Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht!
Dan zal God Zijn verbond stellen tussen Hem en Abram. En Abram zeer vermenigvuldigen.

En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw naam zal wezen Abraham; want Ik heb u gesteld tot een vader van menigte van volken. Genesis 17:5
En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn. Genesis 17:8

De belofte van God aan Abram is 3-delig:
1- God zal ook de God zijn van zijn nageslacht.
2- God zal zijn nageslacht uitermate talrijk maken
3- Zijn nageslacht ontvangt het land Kanaän tot een altijd durende bezitting.

Dit is een verbond van God met Abram en zijn nageslacht. Wat is het nageslacht van abraham wat (letterlijk) in Kanaän gaat wonen? Gods eigen volk, de Israëlieten, de Joden.
En als teken van dit verbond werden de jongetjes van Israël besneden.

Als de kinderdoop in plaats van de besnijdenis is gekomen moeten die gelovigen die dat geloven deze belofte op zichzelf toepassen. Ze zouden moeten emigreren naar Kanaän. Een consequentie die geen kinderdoper aanvaart.

22- Hoe moeten we Kolossenzen 2:11 en 12 dan zien?
In Welken (Christus) jij ook besneden bent met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam van zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus;
Zijnde met Hem begraven in de doop, in welken jij ook met Hem opgewekt bent door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.

Besnijdenis en doop in één adem, duidelijker kan het toch niet?
Lees nog eens goed! … een besnijdenis zonder handen geschiedt… De besnijdenis van de jongetjes uit Israël geschiedde met twee handen! Hier word gesproeken over een geestelijke besnijdenis.
Namelijk het afleggen van het lichaam van het vlees. Dit is een beeld van de bekering.
Ook in het Oude Testament lezen we hierover.

Besnijdt dan de voorhuid van jullie harten, en verhardt uw nek niet meer. Deuteronomium 10:16

Besnijdt u de Heere en doet weg de voorhuiden van jullie harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem! opdat Mijner grimmigheid niet uit vaart als een vuur, en brand, dat niemand blussen kan, vanwege de boosheid uwer handelingen. Jeremia 4:4

23- Maar de kinderen van de gelovige zijn toch heilig, staat toch ook in de Bijbel?
Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. 1 Korinthe 7:14

Lees jij hier dat ze heilig zijn omdat ze gedoopt zijn? Nee! Ze zijn heilig omdat ze geheiligd zijn in de gelovige man (broeder) en / of vrouw.

Het heilig zijn van de (nog) ongelovige man of vrouw, lijkt het meest op het nog ongelovige Joodse volk. Het houd in dat God op een speciale manier hen op het oog heeft en met hen bezig is, niet in de eerste plaats door het voorbeeld van hun gelovige man of vrouw. (zie 1 Petrus 3:1)
Zowel Paulus al de Korintiërs zijn er van overtuigd dat de kinderen van gelovigen ( of zelfs van één gelovige ouder), ook al hebben ze nog geen persoonlijk geloof, toch bij de gemeente horen van wege het feit dat ze door één gelovige (wedergeboren) ouder worden opgevoed.
De kinderen zijn heilig. Totdat ze zelfstandig worden, delen zij mee in de heiligheid van hun ouders ( of één van de ouders).

24- Toch lezen we een paar keer in het Nieuwe Testament over gezinnen die gedoopt worden. Daar zijn dan toch ook kinderen bij?

1- Het huisgezin van Lydia.
En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons; van wie de Heer het hart heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd.
En als zij gedoopt was, en haar huis, bad zij ons, zeggende: Als u hebt geoordeeld, dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er. En zij dwong ons. Handelingen 16:15

Dat er kinderen gedoopt zijn samen met Lydia (en haar huis) is een aanname. Omdat er in heel de context niet over kinderen word gesproken. Zo kan je ook aannemen dat Lydia geen man had, niet getrouw was, en geen kinderen had omdat er staat `… bad zijn ons… zo kom in mijn huis en blijf er`. Letterlijk vanuit het Hebreeuws staat het nog sterker geschreven namelijk:
Toen en zij was gedoopt en het huis van haar, verzocht zij zeggend: indien u hebt geoordeeld ik trouw aan de Heere zijn, binnengekomen in het huis van mij, blijf (er) en zij drong aan bij ons.
Lydia spreekt hier in enkelvoud over haar huis. Ook dit is zou een aanname zijn.
*Het woord huis is het woord `oikos`, word in overdrachtelijke zin gebruikt en betekend zowel verwanten als personeel.

2- Maar ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts (voor de rest, overigens) weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb. 1 Korinthe 1:16
*Direct van uit het Hebreeuws vertaald staat er `oikos` huis. Net als bij Lydia de purperverkoopster.
Maar als we nu context gaan lezen , lezen we over hetzelfde gezin in 1 Korinthe 16:15.
En ik bid u, broeders, jullie kennen het huis van Stefanus, dat het is de eersteling van Achaje, en dat zij zichzelf en de heiligen te dienst hebben geschikt; Dat jullie ook jezelf aan de zodanige onderwerpt, en aan iedereen, die medewerkt en arbeidt.

Niet alleen Stefanus zelf, het hoofd van het gezin, maar ook alle andere `gezinsleden` hebben zich ten dienste van de heiligen gesteld. Daar kunnen onmogelijk baby’tjes mee bedoeld zijn.

3- En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. Handelingen 16:33
De stokbewaarder werd gedoopt met al de zijnen.
In het volgende vers lezen we de context wie al de zijnen waren.
En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Handelingen 16:34

De stokbewaarder verheugde zich dat hij en al zijn huis aan God gelovig was geworden.
Een Baby’tje kan onmogelijk aan God gelovig zijn geworden.

We hebben veel voorkomende vragen en discussiepunten als het over de kinderdoop gaat Bijbels weerlegt. En zijn tot de overtuiging gekomen dat er zelfs met geen woord gesproken worde over de kinderdoop in de Bijbel en dat er zelfs niet één duidelijk voorbeeld is van ook maar één persoon die zich als kind heeft laten dopen, of waar we lezen van kinderen die gedoopt zijn.

25- Ja maar ik ben als kind gedoopt, staat dat niet in de weg om me te laten dopen omdat ik me bekeerd heb en geloof?
We begrijpen deze vraag heel goed, omdat de kerk jouw geleerd hebt dat dit absoluut niet mag omdat je, je dan laat overdopen. Met al de gevolgen van dien.

Maar laat je, je wel overdopen als de kinderdoop geen enkele Bijbelse grond kent?
Was dit niet een menselijke handeling, die voor God helemaal geen waarde heeft gehad?
Zeker niet omdat de kinderdoop niet door God is ingesteld, en een handeling is die zijn grond vind in Nimrod en roomse gebruiken.

Nee! Er staat jou niks in de weg om je te laten dopen, op jouw geloof en bekering.
Sterker nog zonder wedergeboorte kan je het koninkrijk van God niet zien en niet binnengaan!

Jezus antwoordde en zei tot hem (Nicodemus): Voorwaar, voorwaar zeg Ik je: Tenzij dat iemand wederom geboren word, hij of zij kan het Koninkrijk van God niet zien.
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik jou: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij of zij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Johannes 3:3 en 5

Wat was wedergeboorte ook alweer?
Geloof, bekering, doop, vervulling met de Heilige Geest.

Wedergeboorte / opnieuw geboren zijn.

Ja, maar wat moet ik nu doen?
Toets jezelf of je oprecht gelooft (in Jezus Christus en die gekruisigd) en bekeer je van je leven in ongehoorzaamheid aan God.

Zijn dat de voorwaarden?
Ja! Lees zelf maar.
En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.
En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zei: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
En Filippus zei: Indien jij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zei: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.

En Petrus zei tot hen: Bekeer je, en iedereen van jullie worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jij zal de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Handelingen 2:38

Luister, ik geloof en heb me bekeerd wat nu?
Laat je dopen op de Bijbelse manier, door helemaal onder water te gaan.
En ontvang de gave van de Heilige Geest.

WIE WORDEN ER BEHOUDEN?
Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden.
Markus 16:16

EN NU WAT AARZEL JE NOG? STA OP LAAT JE DOPEN EN JE ZONDEN AFWASSEN, ONDER HET AANROEPEN VAN ZIJN NAAM.
Handelingen 22:16

Amen!

Bron van deze studie: Bijbel(SV), Studie Bijbel en Kinderbesprenking of volwassendoop van P.G.`SHALOM`.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *