Vrijdag de 13e De leugen die de waarheid probeert te verbergen


NEE! Ik geloof niet in vrijdag de 13e, Want dat brengt ongeluk!

Maar is dat nu ook echt zo! Brengt vrijdag de 13e ongeluk?
Vrijdag de dertiende wordt door veel mensen als een ongeluksdag beschouwd, wegens de combinatie van vrijdag en dertien.

MAAR HOE DAN?
De oudste gebeurtenis die naar onheil op vrijdag de dertiende verwijst is [traditioneel Joods/Christelijk] de tiende plaag van Egypte. Het allereerste Pascha was gepland op een sabbat, zaterdag de 14e Nisan. Die sabbat begint echter op vrijdagmiddag 1800 uur, dus omvat de nacht van vrijdag de 13e van onze kalender. In die nacht stierven alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier. Het boek Exodus in de Bijbel geeft hiervan verslag. Nog een van de verklaringen voor vrijdag de dertiende als ongeluksdag is dat vrijdag de dag is waarop Jezus werd gekruisigd, een ongeluksdag dus. Als die dag dan ook nog samenvalt met het ongeluksgetal 13, moet deze dag volgens het volksgeloof extra ongeluk veroorzaken. De vrijdagen kunnen ook een kwade naam gekregen hebben omdat op die dag door de Romeinen doodvonnissen werden voltrokken. Ook in Engeland werd de doodstraf op een vrijdag voltrokken. Dat ‘dertien’ een negatieve klank had in de christelijke wereld is mogelijk terug te brengen tot het laatste avondmaal van Christus, waar dertien personen aanzaten.

DAT WIST JE NIET HE? IK OOK NIET! 😉

Een andere mogelijke verklaring is dat op vrijdag de dertiende oktober 1307 in Frankrijk alle Tempeliers op bevel van Philips de Schone werden gearresteerd, op grond van valse beschuldigingen. Dit was de opmaat voor de uiteindelijke vernietiging van de Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo, beter bekend als de Tempeliers. Sindsdien is men vrijdag de dertiende blijven zien als ongeluksdag.

Er wordt ook wel gesteld dat vrijdag de dertiende is afgeleid van een Noorse sage over de kwaadaardige god Loki die als niet-uitgenodigde, dertiende gast, op het feest komt en de aarde in rouw dompelt.

Marianne Williamson geeft de verklaring in het boek In vrouwelijkheid dat vrijdag de dertiende zou afstammen van de dag dat de heksen bij elkaar zouden komen.

Recenter onderzoek heeft aangetoond dat het bijgeloof rond vrijdag de dertiende pas van veel recentere datum is. Voor het eerst in de zeventiende eeuw werd schriftelijk gezegd dat een vrijdag een ongeluksdag zou zijn. De koppeling met een speciale datum is van veel later. Zo werd in een Nederlandse krant – de Leeuwarder Courant – pas voor het eerst op 3 april 1896 melding gemaakt van ‘vrijdag de dertiende’. De aandacht voor de specifieke datum kwam overgewaaid uit de VS. De Amerikaanse journalist Nathaniel Lachenmeyer schreef in 2004 het boek 13 over de geschiedenis van het ongeluksgetal. Volgens hem gaat de geschiedenis van het ongeluksgetal terug tot 1881. Een Amerikaanse officier besluit dan om elke dertiende van de maand een diner van dertien gangen te geven voor dertien personen: de “Thirteen Club”. Dit tegen het volksgeloof dat dertien personen aan een tafel ongeluk brengt. De eerste bijeenkomst was op een vrijdag. Volgens Lachenmeyer vindt het begrip ‘vrijdag de dertiende’ als ongeluksdag pas breed bekendheid na 1907. In dat jaar verscheen het boek Friday, the Thirteenth van schrijver Thomas Lawson.
Bron Wikipedia.

NU GAAN WE KIJKEN NAAR DE BETEKENIS VAN HET GETAL 13 VANUIT GODS WOORD.
Oeps! Er worden 13 hongersnoden gemeld in Gods Woord
Genesis 12:10, Genesis 26:1, Genesis 41:54, Ruth 1:1, 2 Samuël 21:1, 1 Koningen 18:1 en 2, 2 Koningen 4:38, 2 koningen 7:4, 2 Koningen 25:3, Nehemia 5:3, Jeremia 14:1, Lukas, 15:14 en Handelingen 11:28.

Nu, de meeste verklaringen van het getal 13 gaan niet verder dan de tijd van de apostelen.
Maar we moeten teruggaan naar de eerste keer dat het getal 13 voorkomt, om de sleutel tot zijn betekenis te vinden.
LET OP! Elke keer dat het getal 13 voorkomt of een veelvoud daarvan, staat het in verband met rebellie, opstand, afval, verderf, revolutie, , vernietiging, enz.
We zien zelfs in het begin van Gods Woord, in Genesis 1:1 is samengesteld uit 7 woorden, en 28 (4×7) letters. Daar bestaat het 2e vers uit 14 woorden, en 52 letters. (4×13)
En juist dat vers staat in verband met afval of opstand, waardoor de woestheid en ledigheid veroorzaakt werd die dat vers beschrijft.

In Genesis 3 lezen we voor het eerst over de duivel. Het bijzondere wat betrekking heeft tot dit Bijbelgedeelte betreft de getalswaarde namelijk… 13!

DE TEGENSTANDERS VAN DE HEERE JEZUS CHRISTUS.
De Schriftgeleerden. getalswaarde 780 (13 x 60)
De schiftgeleerden, farizeeën, huichelaars. Getalswaarde 2704 (13² x 16)
Wee. Getalswaarde 481 (13×37)
Zuurdeeg van farizeeën en sadduceeën. Getalswaarde 3718 (13² x 22)
Ongelovig en verkeerd geslacht. Getalswaarde 1365 (13 x 105)
Enz.

Dus toch? Heeft het getal 13 dan toch zijn oorsprong gevonden in het rijk van de duisternis? Heeft het getal 13 dan geen betekenis voor Gods kinderen? Kunnen wij als gelovigen dan niks met het getal 13? Brengt dat getal 13 dan echt alleen maar ongeluk met als Bron Gods Woord?

HET GOEDE OVERWINT ALTIJD HET KWADE! DE HEERE JEZUS CHRISTUS KON WEL WAT MET DAT GETAL 13! … GENADE!

Er is namelijk een verband tussen het getal 13 en plaatsvervanging en verzoening!
Jezus Christus heeft het (`ongeluks`) getal 13 vervangen door Zich Zelf!
Het is niet alleen (meer) het getal dat de zondaar brandmerkt als opstandeling tegen God, maar word ook gedragen door de plaatsvervanger van de zondaar. Halleluja!

De Namen van God in het Oude Testament – voordat het werk van verzoening begon en afgerond werd – zijn ALLEMAAL veelvouden van 13! Wat een Goddelijke wijsheid!
Jahweh. Getalswaarde 26 (13 x 2)
Adonai. Getalswaarde 65 (13 x 5)
Ha-Elohim. Getalswaarde 91 (13 x 7)
`zijn Messias` (psalm 2) de vorm waarin het in deze psalm staat, komt 10 keer voor) Getalswaarde 364 (13 x 18) Dit is ook het getal van satan.

MAAR LET NU GOED OP!
We moeten goed opletten want `Zijn Messias` (Psalm 2) staat in wonderlijke combinatie met de getallen 2, 5 en 7. Vleeswording, genade en geestelijke volmaaktheid.

Christus heeft ons verlost van den vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. Galaten 3:13

De getalswaarde van het woord `vloek` (anathema; Bijv: Handelingen 23:14 is: 546 (13×42)
Dit woord met die getalswaarde komt 6x voor in Gods Woord.

Je hebt het al gezien, Het getal 13 spreekt jouw en mij als kinderen van onze hemelse Vader van verzoening en Redding!

Het getal 13 is voor jouw en mij een getal van rust, vrede en veiligheid in en door de Heere Jezus Christus!
En daarbij leert Gods Woord ons les die nog weinig gelovigen geleerd hebben.

Lees je mee?
Want Hij heeft ergens van de zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust.
Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, NAMELIJK HEDEN, door David zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, als jij Zijn stem hoort, zo verhardt je harten niet.
Er blijft dan een rust over voor het volk van God.
Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne. Hebreeën 4:4, 7 en 9 en 10.

Kort gezegd, alle dagen zijn gelijk! Heden, nu! Ma, di, woe, do vrij, za, zondag.
De Sabbath is ook een beeld van je rust vinden in Jezus Christus!

Daarom ook dat getal 13.
HET GETAL 13 HEEFT HELEMAAL NIKS MET VRIJDAG TE MAKEN!
Het getal 13 is het getal van het evangelie!
Van een getal van duivel, zonde, dood en ongehoorzaamheid, naar het getal van de levende Christus!

Het getal 13 is jouw en mijn GELUKSGETAL!
Van het verloren liggen in dood en zonde, naar de wederopstanding in nieuw leven!
WelGELUKzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is; Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouw houdt in de eeuwigheid. Psalm 146: 5 en 6

DAT GAAN WE NU BEVESTIGEN VANUIT GODS WOORD ZELF!
Leviticus 16.

1- Leviticus 16: 2 t/m 4 beschrijft de voorbereidingen van Aäron. Getalswaarde van 15.015. (13 5 x7 x 33) (Jezus is onze Hogepriester)
2- Leviticus 16:5 t/m 11 gaat over get kiezen van de offerdieren tot en met het offeren van de jonge stier. Getalswaarde 24.379 (13 x 1903) (Jezus is voor ons geofferd)
3- Leviticus 16: 12 t/m 14, het verbranden van het geurig reukwerk en de zevenvoudige besprenging met het bloed voor het verzoendeksel. Getalswaarde 13.377 (13 x 3 x 7³)hier mogen we de woorden uit Efeze 5:25 en 26 mee vergelijken: “… en Zich voor haar heeft overgeven, opdat Hij haar zou heiligen. Getalswaarde 4459 ( 13×7³)
4- Leviticus 16:15 en 16. De verzoening van het heiligdom. Getalswaarde 13.637 (13 x 1049)
5- Leviticus 17 t/m 34. Verteld hoe de hogepriester alleen ingaat in het allerheiligste en eindigt met de `eeuwige verordening` Getalswaarde 80.613 (13² x 3² x53) (Jezus is onze voorspraak)
6- Leviticus 16: 20 t/m 23. Beschrijft het wegsturen van de bok. Getalswaarde 20.670 (13 x 5 x 6 x 53) (Jezus is beladen met onze zonden buiten de stad gegaan)
7- Leviticus 16: 24 t/m 27. Geeft de reiniging van de priester en zijn medewerkers weer. Getalswaarde 18.993 (13 x3 487) (Wij zijn gereinigd in en door de Heere Jezus)
8- Leviticus 16: 20 t/m 27. Getalswaarde 39.663 (13 x3³ x 113)
9- De bok. Getalswaarde 585 (13 x 45) (Jezus is het offer beladen met onze zonden)
10- Leviticus 16:20. Het kiezen van de bok. Getalswaarde 3575 (13 x 5 x 55) (Jezus is gekozen door De Vader)
11- Leviticus 16:21 t/m 23. Het sturen van de bok in de woestijn. Getalswaarde 17.095 (13 x 1315) Jezus is weggezonden beladen met onze zonden tot buiten de stad.

Zie je dat? Het getal 13 spreekt jouw en mij van onze Heere Jezus Christus!

NOG EEN PRACHTIG BEELD! Numeri 21:6 t/m 9
De `gifslang` (vers 8 ha seraf) getalswaarde 585, net zoveel als de getalswaarde van de bok. In vers 6 en 7 gaat het over zonde, oordeel en gebed. Getalswaarde 7241 (13 x 557). Het zinsdeel uit vers 8 – èn de HEERE zei tegen Mozes: maak een gifslang…` Getalswaarde 1664 (8 x 16 x 13). Het vervolg van dit vers luidt …en zet hem op een stok. Het zal gebeuren dat iedereen die gebeten is…`
Getalswaarde 1430 (13 x 110)
Johannes 13:14 beschrijft de verwijzing van de Heere Jezus Zelf naar dit gedeelte in Numeri 21.
Johannes 3:14. Getalswaarde 2366 (13² x 14)

Zo ook met Izak, het offer van Job voor zijn vrienden, de verzoening na de opstand van Korach.

JESAJA 53
1- Jesaja 53 vers 4 t/m 4. Getalswaarde 7995 (13×15 x41
2- Jesaja 53: 1 t/m 5. Getalswaarde 13.286 (13 x 1022)
3- Jesaja 53:6 t/m 6. Getalswaarde 8749 ( 13x 673)
4- Jesaja 52 :14 en 53:10. Getalswaarde 36.582 (13 x 42 x 67)
5- Jesaja 52: 1 t/m 12 heeft ook een waarde van 36.582. ( zo hebben het verheffen van de stem van vreugde in sion en het verheffen van de Zoon van de mensen dezelfde waarde!)
6- Jesaja 52 en 53 hebben een totaalwaarde van 84123 (13 x 9 x 719)

DE VERZOENDAG
Hierover lezen we in Leviticus 23: 26 en 27, waarvan de getalswaarde 6526 is (13 x 502). De verzen 27 en 28 zijn bij elkaar 5187 (13 x 3 x 133).
De verzoendag wijst jouw en mij op Jezus Christus die ons met zich Zelf verzoend.

1 Korinthe 15:3
`… Christus is gestorven voor onze zonden …` Getalswaarde 5616 (13 x 8 x 2 x 3³)

Johannes 13:31 en 32
1- `Nu is de Zoon van de mensen verheerlijkt …` Getalswaarde 3887 (13² x23)
2- `… God is in Hem verheerlijkt` Getalswaarde 2197 (13³)
3- `… God zal Hem ook inn Zichzelf verheerlijken…` Getalswaarde 3016 (13 x 8 x 29)

Romeinen 5: 6 t/m 11
1- `… Christus is (…) voor de goddelozen gestorven` (vs. 6) Getalswaarde 1794 (13 x 6 x 23)
2- `… Wij (…) zondaars waren`( vs 8) Getalswaarde 4290 (13 x330)
3- `… nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed…` (vs 9) 4602 (13 x 3 x 118)
4- `… van de toorn` (vs 9) Getalswaarde 1040 (13 x 80)
5- `… door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben` (vs 11) Getalswaarde 1989 (13 x 153)

1 Korinthe 2:2
`… Die gekruisigd` Getalswaarde 3211 (13² x 19)

Galaten 6: 14
`maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor ij gekruisigd is en ik voor de wereld` Getalswaarde 16.367
(13 x 1259)

Filippenzen 2
1- `… is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood` (vs 8) Getalswaarde 4745
(13 x 5 x 73)
2- Geheel (vs 8) 11.804 (13 x 908)
3- `… Zichzelf ontledigd heeft …` (vs 7) Getalswaarde 1911 (13 x 3 x7²)
4- `… de gestalte van een slaaf …` (vs 7) Getalswaarde 1742 (13 x 134)
5- De verzen 5 t/m 9 hebben een waarde van 42.328 (13 x 8 x 407)

WE SLUITEN AF.
Heel bewust heb ik de duidelijkste verwijzingen naar het getal 13 voor jouw op een rijtje gezet.
En hopelijk is het jouw ook opgevallen dat het verlossingswerk en de Namen van de Heere Jezus doorspekt zijn met het getal 13.

NEE! HET GETAL 13 IS VOOR JOUW EN MIJ GEEN ONGELUKS GETAL, MAAR EEN GETAL VAN EEUWIGHEIDSWAARDE!

NEE! VRIJDAG IS VOOR JOUW EN MIJ GEEN ONGELUKSDAG MET WELK CIJFER DAN OOK, ALLE DAGEN ZIJN GELIJK EN ELKE DAG MOETEN WIJ IN DE RUST (Jezus Christus) INGAAN! (Hebreeën 4)

Jezus Christus wat een heerlijke Naam!

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *