Waarheid is per definitie exclusief!


Lee Strobel in gesprek met Ravi Zacharias.
Vijfde bezwaar: Het is arrogant om te beweren dat Jezus de enige weg tot God is.

JEZUS DE ENIGE WEG TOT GOD.

Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.
Johannes 14:6

Als Jezus De Weg is, is er buiten om Jezus geen weg, als Jezus De Waarheid is, is er buitenom Jezus geen waarheid, als Jezus Het Leven is, is er buitenom Jezus geen leven. N.M.

Hier lezen we dat op de eerste plaats de Waarheid absoluut is en in de tweede plaats dat de Waarheid gekend kan zijn. Ravi Zacharias.

IS HET ARROGANT OM TE BEWEREN DAT JEZUS DE ENIGE WEG TOT GOD IS?

Ik ben absoluut tegen elke Godsdienst die zegt dat het ene geloof beter is dan het andere. Volgens mij is dat puur geestelijk racisme. Het is een manier om te zeggen dat wij dichter bij God staan dan jij, en dat leidt tot haat. – Rabbi Schmuley Boteach

Mozes kon de wet brengen; Mohammed kon het zwaard hanteren; Boeddha kon persoonlijk raad geven; Confucius kon wijsheid verspreiden; maar geen van die mannen was in staat de zonden van de wereld te verzoenen…alleen Christus verdient onze grenzeloze toewijding en dienst.
R.C. Sproul, theoloog.

WAARHEID IS PER DEFINITIE EXCLUSIEF.

Natuurlijk moet elk standpunt dat de waarheid en het bestaan van absolute waarden ontkent, zichzelf uiteindelijk tegenspreken. Het zal uiteindelijk zijn eigen absolute waarheid doen gelden. Maar zelfs dit was een teken van Baäls geest. Het was de andere kant. Als men de absolute waarheid in het subjectieve kan veranderen, dan kan men het subjectieve in de absolute waarheid veranderen. Jonathan Cahn.

Als waarheid niets uitsluit, wordt er niet beweerd dat er iets waar is. Dan wordt er alleen een mening verkondigd. Telkens wanneer je zegt dat iets waar is, bedoel je dat het tegenovergestelde niet waar is.
Waarheid sluit het tegenovergestelde uit. Ravi Zacharias.

Iemand die de exclusieve aard van waarheid ontkent, zegt ook dat er iets waar is.
Ravi Zacharias.

Als waarheid niets uitsluit, wordt er niet beweerd dat er iets waar is.
Ravi Zacharias.

Zijn (Jezus) Claim van exclusiviteit dat Hij De Waarheid is betekend zonder meer dat ALLES wat Hem tegenspreekt per definitie onwaar is! Ravi Zacharias.

Als deze waarheid niet door liefde gedragen wordt, wordt die bezitter van die Waarheid onuitstaanbaar en de waarheid weerzinwekkend. Ravi Zacharias.

Je kan de liefde van Christus niet in liefdeloze termen overbrengen.
(Want),
Zodra je iemands neus hebt afgehakt, heeft het geen nut meer om hem een geurende roos te geven.
Indiaas spreekwoord. Ravi Zacharias.

Christus mag ik wel, Christenen niet.
Mahatma Gandhi.

Ik zal in de verlosser geloven wanneer de Christen er wat verloster uitziet.
Friedrich Nietzsche.

Zelfs Diegene die een uiterst volmaakt leven leidde, kwam uiteindelijk aan een kruis te hangen. Ravi Zacharias.

De Apostel Petrus: “Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.” 2 Petrus 1:16
Hij zegt: “Dit is waar. Dit is de werkelijkheid. Dit is betrouwbaar,”
En ja, deze waarheid sluit uit wat ermee is strijd is.

Jezus Christus heeft duidelijk gemaakt dat de eeuwige waarheid van God gekend kan zijn.
Jezus Christus is het middelpunt van het evangelie – in Hem is alle waarheid samengekomen.
Dus ook al zijn er elders misschien elementen van waarheid te vinden, de volledige waarheid ligt in Christus.

Volgens de Bijbel heeft God Zichzelf wel degelijk geopenbaard: “in het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God…en het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeboren van de Vader), vol van genade en waarheid. Johannes 1:1 en 14

Jezus Christus is niet naar deze wereld gekomen om slechte mensen goed te maken, Hij kwam naar deze wereld om dode mensen levend te maken. Hij kwam om mensen die dood voor God ware levend voor God te maken.

In de eerste plaats moeten we beseffen dat geen mens een ander mens naar de hemel of hel stuurt. Zelfs God stuurt niemand naar de hemel of hel. Mensen kiezen zelf of ze Gods genade willen aannemen of afwijzen, en zelfs voor het nemen van die beslissing ontvangen ze Zijn genade.

In Exodus gebeuren drie dingen: God leidde het volk uit Egypte, Hij gaf hun de morele wet en Hij gaf hun de tabernakel. Met andere woorden: verlossing, gerechtigheid en aanbidding.
Die volgorde kun je niet veranderen. Je kunt pas gerechtvaardigd zijn als je verlost bent. Je kunt pas aanbidden als je verlost en gerechtvaardigd bent. Want “wie zal de berg van de Heere beklimmen [dan] wie rein is van handen en zuiver van hart,” lezen we in de Bijbel. Psalm 24:3 en 4

God is waarheid en waarheid is God.
Gandhi.

De vraag is: Heb ik begrepen dat ik niet aan Gods volmaakte norm voldoe en dus – buiten Zijn genade (Jezus) om – onmogelijk bij Hem in de hemel kan komen?

Telkens als genade verkeerd begrepen wordt, leidt dit tot vergelijkingen, jaloezie of ontevredenheid en beschuldigingen van oneerlijkheid.
Het interessante is dat Jezus dit probleem ter sprake heeft gebracht.

In één van Zijn gelijkenissen gaat het over arbeiders die zich druk maken over het feit dat anderen, die op het laatste moment waren gekomen, dezelfde beloning ontvangen.
Mattheüs 20:1 t/m 16
Eén van de meest onthutsende feiten in de Bijbel is dat we onze weg naar de hemel niet kunnen verdienen.
We lezen er ook een verhaal over een vrouw met een slechte reputatie die door Jezus wort ontvangen. De Farizeeër keek langs zijn verdienstelijke neus en kon weinig waardering opbrengen voor Gods genade. Lukas 7:36 t/m 50
Goede werken hebben hun plaats – maar dan als uitwerking van de door God geschonken vergeving, niet als bewijs dat die vergeving verdiend zou zijn.

Waarheid, maar al die mensen die nooit van [De] God gehoord hebben, dus ook de waarheid niet [kunnen] kennen?
Laten we lezen wat de apostel Paulus daar over zegt:
En heeft uit een bloede het hele geslacht van de mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;
Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons. Handelingen 17:26 en 27

Dit is belangrijk!
Omdat hij (Paulus) zegt dat er een soeverein plan in de schepping bestaat waarin iedereen een geboorteplaats krijgt toegewezen. God weet waar we geboren en opgevoed worden en Hij brengt ons in een positie waarin wij Hem kunnen zoeken. We krijgen duidelijk te horen dat Hij – in welke cultuur of welk land we ook leven – altijd binnen bereik is. Iemand kan altijd op zijn knieën vallen en roepen: “God help me.” Als hij dat doet, kan God – op manieren die ons verstand te boven gaan – die persoon helpen en tegemoet komen.
Als iemand God wil leren kennen laat hij zich niet door culturele omstandigheden tegenhouden.

Want de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid van mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.
Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping van de wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Romeinen 1:18 t/m 20

Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die de wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet;
Als die betonen het werk van de wet geschreven in hun harten, hun geweten mede getuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende).
Romeinen 2:14 en 15

Want iedereen, die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten degenen, die vrede verkondigen, degenen, die het goede verkondigen!
Romeinen 10:13 t/m 15

Ik denk steeds vaker dat dit Woord van Christus binnen de kaders van verschillende culturen tot ons komt.

Praktisch elke moslim die heeft besloten om Christus te volgen, deed dit ofwel vanwege de liefde van Christus, die hij via een christen had ervaren, ofwel vanwege een visioen, een droom of een andere bovennatuurlijke ervaring.

Als God dus in staat is het Woord van Christus in allerlei situaties en op onbegrijpelijke manieren te geven – en Hij dus nooit ver weg is en tot ons kan spreken door de schepping en ons geweten – moeten we aanvaarden dat we geen excuus hebben.

Als Jezus De Waarheid is, waarom wordt Hij door zoveel mensen afgewezen?
Omdat Jezus Je oproept om aan jezelf te sterven!

Christus schendt onze macht, ons zelfbeschikkingsrecht.
Hij spreekt ons aan op onze zuiverheid. Johannes de Doper kwam de wet brengen. Daar hielden de mensen niet van. Jezus kwam met de boodschap van genade en ze zeiden: “Waarom geeft U ons de zekerheid van de wet niet?”
Wat Jezus ook de cultuur inbrengt, de cultuur wil het veranderen. De kern van de afwijzing is een weestand tegen wie Hij zegt te zijn.

En jullie zullen Mij zoeken en vinden, wanneer jullie naar Mij zullen vragen met jullie hele hart.
Jeremia 29:13

De weerstand tegen waarheid kan zo groot zijn dat ze toch geweld en haat oproept, ook al heeft iemand absoluut niets verkeerds gedaan. Ravi Zacharias.

Persoonlijke noot:
Buitenom Jezus Christus heb ik niks gevonden wat mijn verstand, mijn hart en mijn diepste verlangens zo vervult!

De Heere Jezus Christus is niet alleen De Weg, De Waarheid en Het Leven,
Hij is mijn Weg, mijn Waarheid, en mijn Leven! N.M.

Bron Studie: Een pleidooi voor geloof. Auteur: Lee Strobel.
Een journalist onderzoekt de grootse bezwaren tegen het christendom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *