Waarschuwende boodschappen voor de gelovige van vandaag!

We vinden deze boodschap in 1Timotheüs 6:3 t/m 21.

En deze waarschuwing is vrij direct en zonder omhaal van woorden.

Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twist vragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade gedachten. Verkeerde krakelingen (uitgesproken gedachten) van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van die mensen! 1Timotheüs 6:3 t/m 5

Deze boodschap word niet meer gehoor vandaag de dag. De leer MOET overeenkomen met de woorden die Jezus leert, dat is de leer tot Godzaligheid! Dat is de leer die jouw en mij behoud!
Iemand die iets anders leert is hoogmoedig, en weet niks! Die persoon is uit op twist en woordenstrijd, die persoon lastert de Naam van Jezus en denkt tegen de wil van Jezus!
Deze personen zijn van de Waarheid berooft en denken dat de Godzaligheid een gewin is!
Denk aan de verderfelijke leugen van het tiendensysteem in ongeveer elke evangelische kerk!
Het uitputtende gezeur om de collecte zak zo vol mogelijk te krijgen met de leugen dat het allemaal voor God is. Nee dat is de leugen van religie en heeft NIKS met de ware Godsdienst te maken. WIJK AF VAN DIE PERSONEN!

DIT ZEG IK NIET, DIT ZEGT GODS WOORD! LAAT JE NIET IN MET DE VELE GEOLIEDE RELIGIEUZE SYSTEMEN DIE KERKEN HETEN!

HELAAS HEBBEN WE DAGELIJKS MET DEZE PERSONEN TE MAKEN!
Denk aan de vele TV- dominees, er is geen TV- dominee die niet zijn organisatie in beeld brengt samen met een bankrekeningnummer en de vraag om partner te worden!

EEN ZOON OF DOCHTER VAN DE HEERE JEZUS WORD JE NIET DOOR PARTNER VAN EEN SYSTEEM TE WORDEN MAAR DOOR HET GELOOF IN JEZUS CHRISTUS!

Want jij en ik hebben niks in deze wereld gebracht, we worden allemaal geboren hulpeloos en klein, het is bekend dat wij ook NIKS uit deze wereld kunnen brengen = meenemen! 1Timotheüs 6:7

LET NU OP! Als je rijk wil worden, val je in verzoekingen en in de strik = je word gevangen door lust naar geldelijke vermogens, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, die je doen verdrinken in verderf en ondergang! WEES GEWAARSCHUWD!

DAAR KOMT HIJ: Want de geldgierigheid is EEN (niet de) wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, EN HEBBEN ZICHZELF MET VELE SMARTEN DOORSTOKEN! (1Timotheüs 6:10)

Wat ons opvalt is dat hier iemand die een andere leer leert, wordt verweten en gewaarschuwd om NIET te vallen voor het grote geld! Religie en vuil gewin gaan hand in hand!
Minder hard mag ik het niet zeggen!

En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest de zieken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het voor niks ontvangen, geeft het gratis! Verkrijg je geen goud, geen zilver, geen koper geld in je emmers; geen eten tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig. Mattheüs 10:7t/m 10 DIT IS DE LEER VAN JEZUS!

Maar jij, die dit leest, nu vandaag, vlucht voor al deze dingen en jaag na, gerechtigheid, Godzaligheid = de leer van Gods Woord = Jezus, geloof, liefde, geduld, en zachtmoedigheid.
Strijdt den goeden strijd! Welke strijdt? VAN HET GELOOF! Grijp naar het eeuwig leven tot welke jij ook geroepen ben, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.
Welke belijdenis? JEZUS CHRISTUS EN ZIJN WOORDEN!

En nog een hele belangrijke: Dat jij dit gebod houd, onbevlekt en onberispelijk te zijn tot de verschijning van Jezus Christus!
HALLO!, we worden opgeroepen om heilig te leven!

‘Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, IN HEILIGMAKING des Geestes en geloof der waarheid’(2 Thessalonicenzen. 2:13). Dus Heilig leven in geest, geloof en waarheid!

‘Daarom opschortende de lendenen van uw verstand, en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen WORDT NIET GELIJKVORMIG aan de begeerlijkheden die te voren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, ZO WORDT OOK JIJ HEILIG IN AL JE WANDEL, daarom dat er geschreven is: Wees heilig, want Ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onstraffelijk en onbevlekt lam’. (1 Petrus. 1:13-19).

HOE DUIDELIJK WIL JE HET HEBBEN?
EN WIE IS JEZUS CHRISTUS?
Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren; Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.
DENK HIER MAAR EENS OVER NA!

Hoeveel gelovigen worden niet verleid door valse leraars, om terug te gaan onder de wetten van Mozes en Christus een vervloeking noemen? Om glas hard en met droge ogen te beweren dat Jezus Christus NIET de Messias is!

WIJK / VLUCHT VAN DEZE PERSONEN WEG!
Ze zijn uit op twist, lasteren de Naam van Jezus en denken tegen de wil van Jezus!

STOP met religieus fastfood te eten, `lekker en snel binnen`. je haalt er geen kracht uit! Er zitten geen vitamines in!

Gods Woord, en het oprecht volgen en gehoorzamen van Jezus Christus, dat is onze voeding!

Kinderen in het geloof, jullie ongehoorzaamheid aan God is vergeven door wat Jezus heeft gedaan. Vaders in het geloof, jullie kennen Hem die vanaf het begin al is. Jonge mensen in het geloof, jullie hebben de duivel overwonnen. Kinderen in het geloof, jullie kennen de Vader. Vaders in het geloof, ik zeg het nog een keer: jullie kennen Hem die vanaf het begin al is. Jonge mensen in het geloof, ik zeg het jullie nog een keer: jullie zijn sterk van geest en het woord van God is in jullie en jullie hebben de duivel overwonnen.

Houd niet van de wereld en van de dingen die van de wereld zijn. Als je van de wereld houdt, houd je niet werkelijk van de Vader. Want alles wat de ongelovige mensen doen en willen en verlangen en belangrijk vinden, is niet van de Vader, maar van de wereld. En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zal je eeuwig leven. AMEN!
1 Johannes 2: 12-17

De enige Waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!