Werkwoorden in de Bijbel

Elke week wordt er een update geplaatst tot de studie klaar is.

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

We gebruiken een eenvoudig voorbeeld uit de Bijbel.
En een iegelijk (iedereen), die *leeft, en in Mij *gelooft, zal niet *sterven in de eeuwigheid. *Geloof jij dat? Johannes 11:26

*Er word 4 keer in deze tekst een werkwoord gebruikt.
1. Leeft
2. Gelooft
3. Sterven
4. Geloof

En zo staat de Bijbel vol met werkwoorden.

Maar wat is nu de definitie van een werkwoord?
Een werkwoord is een woord dat heel algemeen gezegd een werking uitdrukt dat kan onder meer zijn een activiteit, een gebeuren of het verkeren in een bepaalde toestand. (Encyclo.nl)

We gaan de werkwoorden in de Bijbel onder een vergrootglas leggen.
Door een tekst vanuit het werkwoord te benaderen, vraag je: waarom, waartoe, wanneer, met wie, voor wie en in welke context doet het subject die handeling. (Piet Schelling)


Heel bewust beginnen we met dit woord omdat ons word opgeroepen in de Bijbel om in Zijn rust te gaan.
Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van jullie schijnt achtergebleven te zijn. Hebreeën 4:1

Nu zal je zeggen wat heeft slapen nu te maken met het ingaan in Zijn rust? Dat zijn toch 2 heel verschillende benaderingen?

We gaan eerst kijken welke werkwoorden er ontstaan uit het werkwoord slapen.
Slapen: doezelen, dommelen, dutten, in slaap zijn, overnachten, pitten, *rusten, sluimeren, snurken, soezen, stilliggen. slapen (ww.): dagdromen, dromen, staren, suffen, wegdromen.
(Synoniemen .net)

*Rusten is een ander woord voor slapen. Ook jezelf overgeven om te gaan slapen is een beeld van complete rust. Je verblijft in een vertrouwde omgeving. Zo ook de parallel in Hebreeën 4
Als we ingaan in Zijn rust, dan leggen we ons letterlijk te rusten in Zijn aanwezigheid!
We vinden onze geestelijke maar ook onze lichamelijke rust in Hem!
Dit gaan we zeker nog tegen komen in het vervolg van deze studie.

SLAPEN.
Slapen en ontwaken horen bij elkaar.
Voor iedereen geldt onder normale omstandigheden dat we bijna EEN DERDE van de gegeven tijd in slaaptoestand doorbrengen. Wie niet slaapt, zal op den duur sterven. Wie niet ontwaakt, is van het normale leven afgesloten, zoals iemand die zich in coma bevindt of dood is. Het slapen heeft veel invloed op het menselijk functioneren. Een slaapprobleem leidt tot disfunctioneren en kan ziek maken.
Wat we al dan niet bewust ervaren tijdens de slaap – op adem komen, dromen, angst, onrust – werkt door in de toestand van het wakker zijn. (Piet Schelling)

Ik zal in vrede te samen neerliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen.
Psalm 4:9 S.V.

In vrede/welzijn tezamen zal ik neerliggen en ik zal slapen. Want u Heer alleen U zal mij doen wonen in zekerheid. Psalm 4:9 Letterlijk uit de Hebreeuwse tekst

Dit wijst op Gods aanwezigheid en op de innerlijke vrede die daar het gevolg van is, daarom kan David rustig gaan slapen.

Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Psalm 62:2 S.V.

Waarlijk / alleen tot God is rust en stilte, mijn ziel, van Hem is mijn verlossing.
Letterlijk vert. uit de Hebreeuwse tekst.

Een goede nachtrust, een goede slaap vindt plaats als je ziel rust gevonden heeft in God.

We komen aan bij Psalm 121 waar staat:
Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van den Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
De Heer is uw Bewaarder, de Heer is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
De Heer zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

In tegenstelling tot de mens die elke dag zijn rust nodig heeft, sluimert en slaapt God niet!
Hij is actief aanwezig. Hij IS jouw Bewaarder, Hij IS jouw Schaduw, Hij bewaard je ziel, Hij IS jouw in en uitgang, Hij bewaart jouw tot in eeuwigheid!

Vanuit die zekerheid die rust, kunnen wij rustig en vredig slapen.
Omdat God niet sluimert en niet slaapt, kunnen wij rustig en vredig sluimeren en slapen!

Het is tevergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in de slaap geeft. Psalm 127:2 S.V.

Al ons woelen en zorgen maken zal ons niet helpen, zo de Heere ons niet zegent; maar die Hij bemint en zegent die zal genoeg hebben en met gerustheid gaan slapen, zichzelf en zijn gezin na gedane arbeid zichzelf en zijn gezin aan de Heere toevertrouwd.

MAAR WAT NU ALS JE NIET KAN SLAPEN?
Dit is een praktische vraag, waar veel mensen mee worstelen.
Slapeloosheid is een bekend fenomeen onder de mensen, ook christenen.
vind je (slaap) rust in de volgende studie.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!
Slapeloosheid
Slaap van de dood
Een klein uitstapje
Een klein uitstapje 2
straffen
Straffen 2
Scheppen
zweven
En God zei
En God zag
En God ruste
En God zegende
En God heiligde
En God blies
De mens VS zijn Schepper
God gebood
Verlaten
Schamen
Eten
Geopende ogen
Nemen
Nemen-2
Horen
Horen 2
Horen 3
Horen 4
Horen 5
Horen 6 (slot)
Roepen
Vrezen
Verbergen
Bedriegen
Vervloeken
Vijandschap zetten
Verbrijzelen
Baren
Begeerte
Aantrekken, omkleden.
Bouwen cq bewerken.
Uit de aarde genomen
Offeren, aanbieden
Doodslaan
Een teken stellen
Wreken
Naar de gelijkenis van God maken
Wandelen met God
Genade vinden
Doen door te geloven is gehoorzaamheid. Drie werkwoorden in één.
De overhand nemen
Rusten
Denken
Offeren
Een zegen zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *