Aantrekken, omkleden.

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is aantrekken / omkleden.

En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog (trok) ze hun aan.
Genesis 3:21

Synoniem voor aantrekken: Aanbrengen, Aandoen, Aangorden, Aankleden, Aannemen, Aanpassen Bekleden, Kleden.

Wat we hier lezen gaat verder dan we in de eerste instantie zullen denken.
God straft Adam en zijn vrouw om hun ongehoorzaamheid, brengt een vloek over hun leven, maar ondanks dat zien we hier een voorbeeld van de zorg van God voor onze voorouders.
Hoewel God Zijn kinderen straft, onterft Hij ze niet! Hij geeft hun het kruid van het veld als voedsel en maakte hun rokken van vellen als kleding.
God moet geëerd worden met dankzegging, niet alleen omdat Hij ons voedsel gaf, maar ook kleding! (Genesis 28:20).
De wol en het vlas zijn van Hem, evenals de koren en de wijn. (Hosea 2:7 en 8)
Adam en Eva maakten zichzelf schorten van vijgenbladeren, een deksel, te smal als men zich daar onder plaatst. (Jesaja 28:20) Zo zijn alle vodden van onze eigengerechtigheid.
Maar God maakte hun rokken van vellen, groot , sterk en duurzaam passend voor hen. Zo is de gerechtigheid van Christus. Doet daarom de Heere Jezus Christus aan.

God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, daarvoor moest een dier geslacht worden. Dit dier is geslacht in plaats van Adam en zijn vrouw, en zij zijn omkleed met de vellen van dit dier. Dit wijst ons direct op het offer van Jezus Christus dat God brengt voor alle mensen. Hij slacht zijn Zoon Jezus Christus zodat wij ons met Hem kunnen omkleden.

Zuivert dan de ouden zuurdesem uit, opdat jij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk jij ongezuurd bent. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Jezus Christus. 1 Korinthe 5:7

En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek van het leven, van het Lam, Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld.
Openbaring 13:8

Christus is voor ons geslacht, daarom kunnen wij onszelf met Hem omkleden!

Maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.
Romeinen 13:14

Want jullie zijn allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
want zovelen als jullie in Christus gedoopt zijn, hebben jullie Christus aangedaan.
Galaten 3:26 en 27

Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van heil, de mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan; gelijk een bruid zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap (sieraden).
Jesaja 61:10

Zo doet dan aan, als uitverkorenen van God, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
Verdragende elkander, en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doe ook jij dat.
Boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band van de volmaaktheid.
Kolossenzen 4:12, 13 en 14

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel (S.V.), Matthew Henry`s Bijbelverklaring, Encyclo.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *