Begeerte

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is begeerte.

Tot de vrouw zei Hij: Ik zal uw smart veel vermenigvuldigen, namelijk uw dracht; met smart zal u kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.
Genesis 3:16

Begeerte: Begeerlijkheid, belustheid, bevlieging, dorst, drang, gemoedstoestand, graagheid graagte, hartstocht, heftig verlangen, hevig verlangen, honger, hunkering, koorts, levendig verlangen, lust, neiging.

De moeite van de zwangerschap; die zal toenemen en de begeerte van de vrouw zal naar haar man uitgaan.
Hier word een conflict tussen man en vrouw aangekondigd, dat de menselijke geschiedenis zal bepalen. Hoewel negatieve zaken genoemd worden en de woorden een bestraffing inhouden, klinkt indirect door dat God verder gaat met de mens: de generaties zullen elkaar opvolgen. Het moederschap is een zegen. (Genesis 3:20; 1 Timotheüs 2:15) In het Nieuwe Testament schets Efeze 5:22 t/m 33 het ideaal: de man heeft zijn vrouw lief in zelfopofferende liefde, zoals Christus zijn gemeente lief heeft gehad en de vrouw erkent het liefdevolle leiderschap van haar man. De zonde produceert een conflict, maar in Christus worden de verhoudingen hersteld.

Voorts spreken Adam de naam zijner vrouw Heva, omdat zij een moeder aller levenden is.
Genesis 3:20

De vrouw is gezegend met het geven van leven. Dit is meteen het speerpunt van satan die de vrouw haat omdat zij leven geeft. Deze haat is zichtbaar in de onderdrukking van de vrouw. Dit zien wij door alle eeuwen en culturen heen. Ook het feit dat de vrouw voor velen alleen een lustobject is geworden, laat de haat van satan tegen de vrouw zien.

Doch zij (de vrouw) zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid. 1 Timotheüs 2:15

De onderlinge verhoudingen zullen scheef groeien. De vrouw zal op een bepaalde manier van de man afhankelijk worden, waardoor de man des te eerdere misbruik kan maken van zijn positie en op negatieve wijze zal heersen. De heerschappij van de man over de vrouw kan opgevat worden als een reactie op de centrale positie die de vrouw ingenomen heeft in de dialoog met de slang. Macht blijkt vaak misbruikt te worden. Paulus geeft in Efeze 5:22 t/m 33 het Bijbels evenwicht aan. De begeerte naar de man (het originele Hebreeuwse woord vinden we verder alleen in genesis 4:7 en Hooglied 7:10 en kan op twee manieren worden uitgelegd.

1- De man voort heerschappij, de vrouw voelt zich afhankelijk en voelt zich ook tot hem aangetrokken.
2- Omdat de man heerschappij voert, voelt de vrouw de begeerte om afhankelijk te zijn en te heersen over haar man.

De eerste uitleg is gangbaar; de tweede is gebaseerd op Genesis 3:15 en Genesis 4:7.
Bij de eerste uitleg is het niet duidelijk waarin het geschil is met de aantrekking tot elkaar die reeds met de schepping gegeven is.

We lezen Efeze 5:22 t/m 33
Jullie vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere;
Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd van de Gemeente is; namelijk Hij is de Behouder van het lichaam.
Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.
Jullie mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven;
Opdat Hij haar heiligen zou, haar reinigende hebbende met het bad van water door het Woord;
Opdat Hij zou kunnen voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief.
Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.
Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn benen.
Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.
Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.
Zo dan ook jullie, elk in het bijzonder, een ieder heeft zijn eigen vrouw alzo lief als zichzelf; en de vrouw zie, dat zij de man vreest. (Ontzag voor heeft)

Zoals de gemeente zich aan Christus onderwerpt, zo moeten zij als vrouwen hun mannen onderdanig zijn. Het gaat om het principe (Kolossenzen 3:18) de vrouwen mogen niet eigenmachtig (zelf) allerlei uitzonderingen bedenken of toepassen overigens ligt juist in deze vergelijking besloten, dat het gaat om een vrijwillige onderdanigheid en niet om afgedwongen onderdanigheid (onderworpenheid)

De zeggenschap van de mannen over hun vrouwen is bepaald niet onbeperkt. Zij moeten hun eigen vrouwen liefhebben. Daarbij moeten zij zich spiegelen aan Christus. Zoals Hij Zijn gemeente heeft liefgehad zo moeten zij hun echtgenoten liefde bewijzen. Voor de liefde die zij aan hun vrouwen verschuldigd zijn, is de liefde die Christus Zijn gemeente heeft betoond de standaard.

Zowel van de man als van de vrouw word evenveel gevraagd!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel (S.V.), Studie Bijbel en Encyclo.nl