Bouwen cq bewerken

Werkwoorden in de Bijbel. 32
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is bouwen.
Zo verzond hem de HEERE God uit de hof van Eden, om de aardbodem te *bouwen, waaruit hij genomen was. Genesis 3:23

*Letterlijk vanuit het Hebreeuws vertaald staat er geen bouwen maar bewerken.

Definitie voor het woord bouwen is: Het land bewerken, Aanleggen, Construeren, een huis zetten, een vorm geven, gronden, opbouwen, oprichten, opzetten van een huis, Samenstellen, Stichten, vesten.
Definitie van het Woord bewerken is: Aanpassen, bearbeiden, bebouwen, behandelen, beïnvloeden, bereiden, bewerkstelligen, Bouwen, Onderhouden.

In Genesis 2:15 stelde de Heere de mens om de Hof te bewerken en te bewaren. (dienen)
Moest de tuin bewaard worden tegen verwildering en het woest gedierte in het veld?

BLIJKBAAR BEHOORT ARBEID TOT HET MENS-ZIJN EN BESTOND DE PARADIJSELIJKE SITUATIE NIET UIT LUI GENIETEN. (Vgl. Genesis 2:19 en 20: namen geven)

Wat ons opvalt is dat de Heere hem = Adam uit de hof van Eden stuurt om de aarde te bewerken.
Dit vinden we terug in de vloek die De Heere op Adam en Eva legt.

En tot Adam zei Hij: Omdat jij geluisterd hebt naar de stem van je vrouw, en van die boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: jij zal daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om jouw wil vervloekt; en met smart zal jij daarvan eten al de dagen van je leven.
Ook zal het jouw doornen en distels voortbrengen, en jij zal het kruid van het veld eten.
In het zweet van je aangezicht zal jij brood eten, totdat jij tot de aarde terugkeert, omdat jij daaruit genomen bent; want jij bent stof, en jij zal tot stof terugkeren. Genesis 3:17 t/m 19

De vloek die op Adam is gelegd, daar leven wij nog steeds onder! Even als de vrouwen nog steeds onder de vloek leven die op Eva is gelegd. Dit zien we terug in het leven van alle dag!

Laten we Prediker aan het Woord over de arbeid van onze handen.
Ik haatte ook al mijn arbeid, die ik bearbeid had onder de zon, dat ik die zou achterlaten aan een mens, die na mij wezen zal.
Want wie weet, of hij wijs zal zijn, of dwaas? Evenwel zal hij heersen over al mijn arbeid, die ik bearbeid heb met wijsheid onder de zon. Dat is ook ijdelheid.
Daarom keerde ik mij om, om mijn hart te doen wanhopen over al de arbeid, die ik bearbeid heb onder de zon.
Want er is een mens, van wie de arbeid in wijsheid, en in wetenschap, en in schikkelijkheid is; nochtans zal hij die overgeven tot zijn deel, aan een mens, die daaraan niet gearbeid heeft. Dit is ook ijdelheid en een groot kwaad.
Wat heeft toch die mens van al zijn arbeid, en van de kwellingen zijns harten, die hij is bearbeidende onder de zon?
Want al zijn dagen zijn smarten, en zijn bezigheid is verdriet; zelfs in de nacht rust zijn hart niet. Dat is ook ijdelheid. Is het dan niet goed voor de mens, dat hij eet en drinkt, en dat hij zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien, dat dat van de hand Gods is.
Prediker het 2:18 t/m 24
Wat voordeel heeft hij, die werkt, van hetgeen hij arbeidt?
Ik heb gezien de bezigheid, die God de kinderen van de mensen gegeven heeft, om zichzelf daarmee te bekommeren. (zorgen over te maken)
Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin tot het einde toe.
Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor hen is, dan zich te verblijden, en goed te doen in zijn leven.
Ja ook, dat ieder mens eet en drinkt, en het goede geniet van al zijn arbeid, Dit is een gave van God. Prediker 3:9 t/m 13

Ga dan heen, eet je brood met vreugde, en drink je wijn van goeder harte; want God heeft alrede een behagen aan uw werken.
Laat je kleren altijd wit zijn, en laat op je hoofd geen olie ontbreken.
Geniet het leven met de vrouw, die jij liefhebt, al de dagen van je ijdele leven, welke God je gegeven heeft onder de zon, al je ijdele dagen; want dit is jouw deel in dit leven, en van jouw arbeid, die jij arbeidt onder de zon.
Alles, wat jouw hand vindt om te doen, doe dat met jouw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, waar jij heengaat. Prediker 9:7 t/m 10

Het is de wil van God dat we het land bewerken (ons dagelijks werk doen) om zo te kunnen eten, drinken en ons te kunnen kleden. En dit alles te doen tot de eer van God.

Mocht jij nu niet kunnen werken, door welke omstandigheden dan ook, dan zorgt God voor jou!
“Mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen als jouw behoeften in heerlijkheid door (Grieks: in) Christus
Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.”
Filippenzen 4:19 en 20

Alles wat van God is, is van Zijn kinderen! Lukas 15:31

De Bijbel zelf geeft richtlijnen voor het bewerken van het land en hoe de zegen van God over de arbeid te mogen ontvangen.

Jij zal ook zes jaar jouw land bezaaien, en de inkomsten verzamelen;
Maar in het zevende zal jij het rusten en stil liggen laten, dat de armen van jouw volk mogen eten, en het overige daarvan van het veld mogen eten; alzo zal jij ook doen met jouw wijngaard, en met jouw olijfbomen. Exodus 23:10 en 11 en Leviticus 25:1 t/m 22

GOD BELOOFT VOORZIENING IN HET LUISTEREN NAAR ZIJN WIL.
En als jij zou zeggen: Wat zullen wij eten in het zevende jaar? Zie, wij zullen niet zaaien, en onze inkomst niet inzamelen;
Zo zal Ik Mijn zegen gebieden over jou in het zesde jaar, dat het de inkomst voor drie jaren zal voortbrengen.
Het achtste jaar nu zal jij zaaien, en zal van de oude inkomst eten, tot het negende jaar toe; totdat zijn inkomst ingekomen is, zal jij het oude eten. Leviticus 25:20 t/m 22

OP GEHOORZAAMHEID AAN GOD VOLGT DE ZEGEN!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel (S.V.), Studie Bijbel, Bijbel met kanttekeningen, concordantie, Encyclo.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *