De mens VS zijn Schepper

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Efeze 2:10

Vandaag: De mens VS zijn Schepper.

Vandaag opnieuw een uitstapje nu als aanvulling op het werkwoord (ge)blazen
Tijdens het voorbereiden van de vorige studie werden mijn vrouw en ik er bij bepaald wie wij eigenlijk zijn en de Bijbelse realiteit ook echt de realiteit van ons leven is, de waarheid over ons is!
En om de studies niet onnodig lang te maken gaan we vandaag terug naar de basis!

En onze basis ligt in de Schepper!
En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen van de zee, en over het gevogelte van de hemel, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:26 en 27

Wij zijn geschapen naar het beeld van God zelf! Man en vrouw, zo zijn wij geschapen. Hier zien we ook dat God zowel mannelijk als vrouwelijk is! Zowel de man ALS de vrouw zijn naar het gelijkenis van God geschapen!

Hoe zijn wij geschapen?
En de HEERE God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem om te leven; alzo werd de mens tot een levende ziel. Genesis 2:17
Dit gaat over Adam, Eva is uit de rib van Adam gebouwd!
Toen deed de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot dezelve plaats toe met vlees.
En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Genesis 2:21 en 22

Wij zijn geschapen uit het stof van de aarde. God maakte Zijn kunstwerk uit reeds aanwezig materiaal. Vervolgens blaast Hij een levensadem in het gevormde lichaam, waarmee de hoge positie van de mens word aangegeven. De mens ontstaat door een afzonderlijke scheppingsdaad en ontvangt het leven rechtstreeks van God.

In Genesis 2:21 en 22 horen daarna hoe de vrouw gemaakt word. Hier geeft het Hebreeuwse Woord geen gewone slaap aan, maar eerder een diepe bezwijming. Vanuit de rib (ook wel deel van de zijde van de man) bouwde God een vrouw. Hij maakt de vrouw niet uit aarde gelijk de man. Door deze bijzondere manier van scheppen word de onderlinge relatie benadrukt. God zelf brengt de vrouw tot de man, zoals in latere tijden de vriend van de bruidegom de bruid naar de bruidegom leidt: het moment van officiële overdracht waardoor het huwelijk voltrokken word. De man geeft hierop een vreugdevolle reactie. Genesis 2:23

In de schepping van de vrouw ontstaat echter GEEN geslachtelijk identiek mens, maar een vrouwelijke wederhelft. De vrouw is complementair, aanvullend.
(Prediker 4:9 en 10 en spreuken 31:10 t/m 31) Man en vrouw zijn in hun verscheidenheid op elkaar aangewezen. Pas door hun samen zijn kan de zegen en opdracht van Genesis 1:28 gerealiseerd worden. Samen hebben zij een ere positie in de schepping.

We lezen in Genesis 3:19; In het zweet van je gezicht zullen jullie brood eten, totdat jullie tot de aarde terug keert, omdat jullie daaruit genomen zijn; want jullie zijn stof, en jullie zullen tot stof terug keren.

In Genesis 2:7 word de mens uit stof (materiaal) gevormd; hier klinkt: stof ben je! overeenkomstig Genesis 2:17 zal de mens sterven en keert daarmee terug tot zijn oorsprong!
(Job 10:9, Psalm 103:14, Prediker 12:7)

Nu we dit bovenstaande gelezen hebben komt de vraag naar boven wie ben ik nu echt?
Wij zijn stof! Wij zijn uit stof gemaakt, en God heeft Zijn levensadem in ons geblazen.
Door elk mens wat ooit geleefd heeft, nu leeft of ooit nog zal leven stroomt de levensadem van God!
Wij, ieder mens, wij zijn eigendom van God! God heeft het volste recht op ons!
Hij heeft ons geschapen, geformeerd, gemaakt! God heeft het leven gegeven, en neemt ook het leven. Wij mogen onszelf NOOIT in de positie zetten om te beslissen over ons eigen leven! Wanneer we uit het leven stappen (zelfmoord). Of wanneer we andere mensen laten sterven. (denk aan abortus, euthanasie.)
God is De Schepper van het leven, heeft het leven gegeven (gift). Hij is Het begin en Het Einde! En wij mogen binnen dat Begin en Einde, leven!

Want hetzij dat wij leven, wij leven de Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven de Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn van de Heere. Romeinen 14:8

Of weten jullie niet, dat jullie lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in jullie is, Die jullie van God hebt, en dat jullie van jullie zelf niet zijn? Want jullie zij duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in jullie lichaam en in jullie geest, welke van God zijn. 1 Korinthe 6:19 en 20

Misschien zal je nu tegenwerpen maar bovenstaande tekstgedeelte gaat over de mensen die geloven in Jezus! Dat is waar, maar van het begin, schepping voor de zondeval is dit het plan van God geweest!

Ieder mens is van God, en behoort God toe. Maar de mens is hoogmoedig geworden, lastert God en gaat zijn eigen weg! Omdat die mens geen rekening houd met God en Zijn gebod.

Want de goddeloze (mens die geen rekening houd met God) roemt over de wens van zijn ziel; hij zegent de gierigaard, hij lastert de HEERE. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt (hoogmoed), onderzoekt niet; al zijn gedachten zijn, dat er geen God is. Psalm 10:3 en 4

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand, die goed doet. Psalm 14:1

Het punt dat gemaakt is is dit; Wie zijn wij om op te staan tegen de God van de hemel en de aarde, de Schepper die de mens (Zijn schepping) geschapen heeft? Wij zijn gemaakt uit stof, en we zullen terugkeren tot stof, hoe vreselijk is het om zo hoogmoedig te zijn en denken God niet nodig te hebben, terwijl Zijn levensadem door ons vloeit? We zetten God aan de kant alsof Hij minderwaardig is! De schepping keert zich tegen Zijn Schepper!

En God, de Schepper?
Die in de hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten! Psalm 2:4
Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.
1 Korinthe 1:15

Want God was in Christus de wereld met Zich zelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.
Zo zijn wij dan gezanten van Christus, alsof God door ons bad; wij bidden om Christus wil: laat u met God verzoenen.
Want Die, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 Korinthe 5:19 t/m 21.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!
Bronnen: De Bijbel (S.V.) en de Studie Bijbel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *