Denken

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is: denken.

En God gedacht aan Noach, en aan al het gedierte, en aan al het vee, dat met hem in de ark was; en God deed een wind over de aarde doorgaan, en de wateren werden stil.

Vandaag willen heel specifiek stil staan bij het feit dat God aan jouw en mij denkt!
Vandaag een bemoediging, een Bijbelse waarheid, Wij staan er niet alleen voor!

Toen Noach in de ark, over het kolkende water dreef, en de stormwinden de ark deed schudden en op en neer gaan, gedacht God aan Noach!

Een heel belangrijk feit, om er zeker van de zijn voor jezelf dat God ook aan jouw denkt is het feit dat Noach in de ark was! Dat is een beeld dat Noach in God was, Noach rustte in God!

Lees je mee?
Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest;
In Dewelke Hij ook, heengegaan zijnde, de geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,
Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.
Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid van het lichaam maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;
Welke is aan de rechter hand (ter Rechter) Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde. 1 Petrus 3:18 t/m 22

Zie je dat? De doop is een tegenbeeld van de ark.
Het gaat nu te ver om dit helemaal uit te werken, maar de doop (Bijbelse doop na de bekering door onderdompeling Handelingen 2:37 en 38, 41 en 42) is onze behoudenis. Waarom? Het is een beeld van het afleggen van onze oude mens (mens zonder God), door we helemaal ondergaan in het water belijden wij, dat wij gestorven zijn met Jezus Christus, gestorven aan de zonden, onze vuile zondige leven afleggen, en opgestaan zijn in een nieuw leven, gewassen en schoon in Christus. Dan! Hebben wij een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus!

Weet je niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in Zijn dood?
Romeinen 6:3

Voor een studie over de Bijbelse doop zie link hieronder.

Bekering, doop en wedergeboorte.

Mijn punt is, als we in God zijn, denk God aan jouw en mij!
Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91:1

De grondtekst (Hebreeuws) zegt: De wonende, in de bescherming / in het verborgene van de Allerhoogste.
Dan staat er letterlijk: Die woont! In de bescherming in het verborgene van de Allerhoogste.
Letterlijk: je woont in de Allerhoogste.

Zoals Noach in de ark `woonde`, Zo wonen wij in God! De Ark is een beeld van Jezus Christus!
Noach werd gered door IN! De ark te gaan. Wij worden gered door te schuilen in God, door het geloof IN! Jezus Christus.

En als je bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.
Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat jij nodig hebt, eer jij Hem bidt.
Mattheüs 6:7 en 8

God is onze Vader, Hij denkt aan zijn kinderen, en weet wat wij nodig hebben!

Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. Mattheüs 5:4
In ons verdriet, Is daar onze Vader die ons verdriet ziet, omdat Hij aan ons denkt!

Want wie heeft de zin (gedachten) van de Heere gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin (gedachten) van Christus. 1 Korinthe 2:16

Het gaat nog veel dieper dan dat God alleen aan ons denkt, jij en ik HEBBEN! De gedachten van Christus. Dit betekend voor jou en mij, dat als we in God wonen Gods gedachten in ons zijn.
In Christus heb jij de gedachten van Christus gekregen, jouw denken, jouw gezindheid is veranderd door Christus en Zijn Geest.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *