Doodslaan

Werkwoorden in de Bijbel. 37
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is doodslaan.

En Kain sprak met zijn broeder Abel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond, en sloeg hem dood. Genesis 4:8

Hier zien we een gevolg van de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. De zonde van Adam en Eva lijkt klein, alleen eten van de vrucht van de verboden boom, maar het gif van de zonde werkt door in hun nageslacht en gaat steeds verder, zodat nu zelfs een moord gepleegd word.
Het Nieuwe Testament verwijst naar deze gebeurtenis in Mattheüs 23:35 (eerste martelaar),
1 Johannes 3:12 en Judas vers 11.

God bewijst Kaïn genade.
Als Kaïn de straf te horen krijgt die de Heere hem oplegt zegt hij: Zie, U hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn; en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden, dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan.
Dan zegt de Heere: Daarom, al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden! En de HEERE stelt een teken aan Kain; opdat hem niet versloeg al wie hem vond.

We lezen in het Oude Testament, Numeri 35, dat God tegen Mozes zegt: Zo zult gij maken, dat u steden tegemoet liggen, die u tot vrijsteden zullen zijn; opdat de doodslager daarheen vlucht, die een ziel onwetend geslagen heeft.
En deze steden zullen u tot een toevlucht zijn voor den bloedwreker; opdat de doodslager niet sterft, totdat hij voor de vergadering aan het gericht gestaan heeft.
En deze steden, die gij geven zullen, zullen zes vrijsteden voor u zijn.
Numeri 35:9 t/m 13

Hier lezen we dat God de mens in bescherming neemt die een ander mens per ongeluk gedood heeft.

Jezus zegt: Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht.
Doch Ik zeg u: Zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! (idioot, gek dwaas) die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.
Mattheüs 5:21 en 22

Jezus zegt dus: Wie onterecht toornig (woest, vergramd) is op zijn broeder, dat staat gelijk aan doodslag. Sterker nog! Inhoudelijk leert Jezus ons niet pas op moord, maar al op een scheldwoord staat de doodstraf, en wel de hel van vuur. (poel van vuur, Openbaring 20:14)

Het is belangrijk om geschillen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen. (Mattheüs 5:23 t/m 26 en Efeze 4:26 en 27)

LET OP!
Hier moeten we wel bij vermelden dat er omstandigheden zijn, waarin toorn en harde woorden wel geoorloofd, soms zelfs nodig zijn. (Markus 3:5; Mattheüs 23:17)
Dit lezen we ook terug in de tekst waar Jezus zegt: Zo wie ten onrechte… (Mattheüs 5:22)

Abel word gedood als gevolg van de zonde die in de wereld is gekomen door Adam en Eva.
Jezus Christus word gedood tot vergeving van die zonde zodat de mens weer recht voor God kan staan, door vergeving van zijn zonden.

En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood aan het kruis. Filippenzen 2:8

Want omdat de dood door een mens is, zo is ook de opstanding van de doden door een Mens.
Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.
1 Korinthe 15:21 en 22

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel (S.V.), Studie Bijbel, Bijbel met kanttekeningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *