Een teken stellen

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is `een teken stellen`.


En Kain zei tot de HEERE: Mijn misdaad is groter, dan dat zij vergeven worde.
Zie, Gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn; en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden, dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan.
Maar de Heere zei tot hem: Daarom, al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden. En de HEERE stelde een teken aan Kain; opdat hem niet versloeg al wie hem vond.
Genesis 4:13 t/m 15

De vervreemding van God leidt tot vrees voor andere mensen! Job 15:20 t/m 25
De vervreemding van God, heeft als gevolg dat de vrede van God ons verlaat.

God geeft Kaïn een belofte terwijl het oordeel gehandhaafd wordt.
Kaïn zal een teken ontvangen wat ook door anderen herkend zal worden, dat God hem beschermt.

Wat was nu dat teken wat Kaïn kreeg van God?
Het Hebreeuwse woord dat is vertaald als “teken,” is “owth,” en verwijst naar een “merk, teken, of bewijs”. Het woord “owth” wordt op 79 ander plaatsen gebruikt in de Hebreeuwse Schrift en is in de meeste gevallen vertaald als “teken”. Het Hebreeuwse woord beschrijft dus niet de exacte aard van het merkteken dat God op Kaïn plaatste. Wat het ook was, het was een teken/indicatie dat Kaïn niet mocht worden gedood.

GOD STELT TEKENS.
Een teken van God uit of van de hemel, maakt de macht van God kenbaar, dit zijn wonderlijke gebeurtenissen.

1- De regenboog. Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken van het verbond tussen Mij en tussen de aarde. Genesis 9:13
2- Besnijdenis. En gij zult het vlees van uw voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u.
3- God is met Mozes. Hij dan zei: Ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer u dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gijlieden God dienen op dezen berg.
4- Sabbat: Een teken tussen God en het volk Israël. Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige. Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft. Exodus 4:13 en 14
5- Bloeiende staf van Aäron. Toen zei de HEERE tot Mozes: Breng de staf van Aäron terug voor de getuigenis, in bewaring, tot een teken voor de wederspannige kinderen; alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen Mij, dat zij niet sterven. Numeri 17:10
6- Zegen en vloek zal een teken zijn voor het volk Israël. En zij zullen onder u tot een teken, en tot een wonder zijn, ja, onder uw zaad tot in eeuwigheid. Deuteronomium 28:46
7- Stenen in de Jordaan. Opdat dit een teken zij onder ulieden; wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, zeggende: Wat zijn u deze stenen? Jozua 4:6
8- De zonnewijzer van Achaz. Hizkia nu had gezegd tot Jesaja: Welk is het teken, dat de HEERE mij gezond maken zal, en dat ik den derde dag in des HEEREN huis zal opgaan?
En Jesaja zei: Dit zal u een teken van den HEERE zijn, dat de HEERE het woord, dat Hij gesproken heeft, doen zal: Zal de schaduw tien graden voorwaarts gaan, of tien graden achterwaarts keren?
Toen zei Hizkia: Het is de schaduw van het licht, tien graden nederwaarts te gaan; neen, maar dat de schaduw tien graden achterwaarts keert.
En Jesaja, de profeet, riep den HEERE aan; en Hij deed de schaduw tien graden achterwaarts keren in de graden, dewelke zij nederwaarts gegaan was, in de graden van Achaz’ zonnewijzer.
2 Koningen 20:8 t/m 11
9- Geboorte van Jezus voorspeld. Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten.
Jesaja 7:14
10- Het teken van Jona de profeet. Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en Farizeeën, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien. Maar Hij antwoordde en zei tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet. Mattheüs 12:38 en 39
11- Teken aan de herders. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. Lukas 2:12
12- Het teken van de opstanding. De Joden antwoordden dan, en zeiden tot Hem: Wat teken toont U ons, dat U deze dingen doet? Jezus antwoordde en zei tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik dezelve oprichten. Johannes 2:18 en 19
13- De koninklijke hoveling. De koninklijke hoveling zei tot Hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zei tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zei, en ging heen. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan, als Hij uit Judea in Galilea gekomen was. Johannes 4:49, 50 en 54
14- De Hand op de muur. Dat zelfde uur kwamen er vingers van een mensen hand voort, die schreven tegenover de kandelaar, op de kalk van de wand van het koninklijk paleis, en de koning zag het deel van de hand, die daar schreef. Daniël 5:5
15- Het teken van de voleinding van de wereld. En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding van de wereld? Zie Mattheüs 24
16- Tekenen van de dag van de Heer. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. De zon zal worden veranderd in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag van de Heeren komt.
Handelingen 2:19 en 20

Om een ellenlange lijst met tekenen te voorkomen hebben we de meest duidelijke tekenen van God voor jullie opgezocht en op een rijtje gezet.

Bronnen: De Bijbel(SV). Studie Bijbel, Gotguestions.org, Nederlandse concordantie van de Bijbel.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *