Een zegen zijn

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Werkwoord van vandaag is: een zegen zijn.

En Ik zal u (Abram) tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! Genesis 12:2

Na even doorgelezen te hebben in Het Bijbelboek Genesis komen we bij Genesis 12.
Daar krijgt Abram een opdracht van God. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen!
Tenminste zo lezen we dat in de S.V.

De Hebreeuwse tekst zegt: En Ik zal u maken tot een volk, groot, en ik zal u zegenen, en ik zal groot maken, uw naam, en u zult zijn een zegen.

Dus de S.V. Vertaald het met: en wees een zegen! Kan opgevat worden als een opdracht. Zo van, je moet een zegen zijn.
En de Hebreeuwse tekst zegt: en u zal een zegen zijn. Met andere woorden zegt God: Abram je bent! Een zegen.

Abram krijgt vier beloftes: Hij zal tot een *groot volk worden, hij zal gezegend worden, zijn naam zal groot gemaakt worden en hij zal tot zegen zijn.

*Een groot volk duid op de eerste plaats op Israël en in de tweede plaats op: en in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Genesis 12:3

De volgende geschiedenissen in Genesis maken dit ook duidelijk. Dit houd in dat de volken die positief zijn ten opzichte van Abram worden gezegend, andere volken niet. Van nu aan is de toekomst van de mensheid verbonden met het lot van Abram.

Dit lezen we ook in Genesis 12:3a
En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken die u vloekt.

Even voor de duidelijkheid I.v.m. de context van ons vers.
In het boek Genesis is God begonnen met Adam en Eva, na de zondeval ging Hij door met Set. Toch werd de mensheid afvallig, zodat de zondvloed als straf kwam. Na de zondvloed ging God vooral verder met Sem, maar ook in dat nageslacht kwam de afgoden dienst op. Nu bepaald God dat Hij tijdelijk met één man (Abram) en volk (later Israël) verder zal gaan. Het heil wordt grotendeels beperkt tot de Israëlieten. Met enige uitzonderlingen daar gelaten.

Paulus heeft het zo begrepen dat alle volken in Abram gezegend zijn.
En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.
Galaten 3:8

In Genesis wordt die laatste belofte vervolgens viermaal herhaald
(zie Genesis 18:18; 22:18; 26:3-4; 28:14).

Maar wat houd die zegen nu in? Waarom is Abram een zegen?
Paulus heeft dit uitgelegd als ‘samen met’: Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend samen met de gelovige Abraham (Galaten. 3:9). Vervolgens haakt hij aan bij die Genesis-teksten die ook het nageslacht van Abraham noemen en betrekt hij dit op Christus:
Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte van de Geest verkrijgen zouden door het geloof. (Galaten 3:14 S.V.)

Door de zegen van Abram mag Israël tot zegen van heel de wereld zijn.

In dit verband moet ook de profetie van Jesaja 19:24-25 worden genoemd. Israël wordt daar een zegen in het midden van het land / de aarde genoemd.

Op die dag zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs, een zegen in het midden van het land / de aarde.
Want de Heere der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaren, en de Assyriërs, het werk Mijner handen, en Israël, Mijn erfdeel!

Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat jullie zouden verkondigen de deugden van Diegene, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;
Jullie, die eertijds GEEN! volk waren maar NU! Gods volk zijn; die eertijds NIET! ontfermd waart, maar NU! ontfermd zijn geworden. I Petrus 2:9 en 10

Tot slot: Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte van de Geest verkrijgen zouden door het geloof. (Galaten 3:14 S.V.)

De belofte om de Geest te krijgen door het geloof is een zegening van Abram.
Ik zal u zegenen en u zult tot een zegen zijn Genesis 12:2, dat is wat er gebeurd als we vervuld worden met de Heilige Geest.

Jezus zegt: Maar jullie zullen ontvangen de kracht van de Heiligen Geest, Die over u komen zal; en jullie zullen Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Handelingen 1:8
Dit is de zegen van Abram
….en in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Genesis 12:3

Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de Geest ontvangen zouden door het geloof.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgezet!

Bronnen: Bijbel (S.V.), Studie Bijbel, KerkenIsraël.nl en nederlands.cfcindia.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *