En God blies

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vorige keer hebben we stilgestaan bij het feit dat God de zevende dag geheiligd heeft.
Dat God Zelf Heilig is en wij ons leven moeten heiligen. OMDAT God Heilig is.

Vandaag lezen we verder in Genesis twee en lezen we dat God de mens geschapen heeft en in Zijn neusgaten geblazen heeft zodat de geschapen mens begon te leven.

En de HEERE God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven; alzo werd de mens tot een levende ziel. Genesis 2:7

Vandaag het werkwoord (Ge)blazen.
Het woord geblazen komt in vier hoofstukken voor in Gods Woord. (S.V.)
Genesis 2:7, Exodus 15:10, Jesaja 27:13 en Amos 3:6

Het woord geblazen komt van het werkwoord `blazen` en dit woord `blazen` staat in elf hoofdstukken in Gods Woord en komt 21 keer als woord voor.

Numeri 10: 3,4,5,6 -2x, 7,8 en 10. Jozua 6:4, Richteren 7:18 -2x en 20, 1 Koningen 1:34, Spreuken 29:8, Jesaja 18:3, Jesaja 25:4, Jesaja 40:24, Ezechiël 21:31, Ezechiël 22:20 en 21, En Zacharia 9:14.

Verleden tijd van het werkwoord blazen is `blies`. Dit werkwoord komt voor in 11 hoofdstukken in Gods Woord en komt 13 keer als woord voor.

Jozua 6:9 en 13, Richteren 3:27, Richteren 6:34, Samuël 13:3, 1 Samuël 2:28, 2 Samuël 18:16, 2 Samuël 20:1 en 22, 2 Koningen 11:14, 2 Kronieken 23:13, Nehemia 4:18 en Johannes 20:22.

We leggen de focus vandaag op het blazen van God in de neusgaten van de mens.
De Heere God creëerde de mens uit stof van de aarde. Het is Bijbels gezien onduidelijk of God de mens gecreëerd heeft uit stof van de aarde door Zijn Woord (Genesis 1:27), of letterlijk een lichaam gebouwd heeft. (Genesis 2:7) In het Hebreeuws staat het zo; En de Heere God vormde de mens, stof van de aardbodem, en blies in zijn neus levensadem, en de mens werd tot een levend wezen.

In het zweet op je gezicht zal je brood eten, totdat je tot de aarde terugkeert, omdat je daaruit genomen bent; want jij bent stof, en jij zal tot stof terugkeren. Genesis 3:19

Dit is een belangrijk punt! Ons lichaam is stof! Is onze aardse! tempel. En zal vergaan, vergaan tot stof! Dit laat onze positie tegenover God zien. tegenover onze schepper, Maker.
Hier gaan wij volgende week dieper op in, te belangrijk om dit te laten liggen.
We gaan dan dingen ontdekken die we (misschien) nog nooit gehoord hebben! 😉

Terug naar het blazen van God.
God blies in de neusgaten van de mens Zijn levensadem en de mens werd tot een levend wezen.
Als een resultaat van Gods inblazing word de mens een `Nepes hayya`, meestal vertaald als levende ziel.

De mens ontvang hier een aparte behandeling en noemt Job 32:8 dat de Adem van de Almachtige inzicht geeft.

Zekerlijk de geest, die in de mens is, en de inblazing van de Almachtige, maakt henlieden verstandig. Job 32:8

Onthoud dit: ALLE! Mensen, gelovig of niet, leven door de levensadem van God. Dit bevestigd dat wij NIET van onszelf zijn. God is onze Creator, en wij behoren Hem toe! Wij zijn Zijn schepping! Hij heeft het recht op ons! Tegenwoordig zouden we het zo kunnen zeggen, God heeft patent op ons. Zie je nu ook dat de duivel een dief is? De duivel heeft de ziel van de mens gestolen! Door leugen en bedrog! Veel (wereldse) muzikanten verkopen letterlijk hun ziel aan de duivel, in ruil voor roem en eer in deze wereld.

God blaasde over Zijn volk (Israël) tot oordeel.
Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde; ook als Hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren, en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Jesaja 40:24

En Ik zal over u Mijn gramschap uitgieten, Ik zal tegen u door het vuur Mijner verbolgenheid blazen; en Ik zal u overgeven in de hand van brandende mensen, smeders van het verderf. Ezechiël 21:31

En de HEERE zal over henlieden verschijnen, en Zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem; en de Heere HEERE zal met de bazuin blazen, en Hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden.
Zacharia 9:14

God blaast ook in het Nieuwe Testament.
Jezus dan zei opnieuw tot hen: Vrede zij jullie, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook jullie. En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zei tot hen: Ontvangt de Heiligen Geest.
Johannes 20:22

God blaast bij onze creatie een Geest van levensadem, dus een geest om te kunnen leven, ademen.
In Johannes 20:22 blaast de Heere Jezus op Zijn discipelen en zegt: ”ontvang de Heilige Geest”.
Dit is Zijn Geest, en door Die Geest kunnen wij wandelen in de werken die God heeft voorbereid.

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Efeze 2:10

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *