En God heiligde

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.


Vorige keer hebben we gezien dat God Zijn rustdag zegende. Niet dat God letterlijk gerust heeft, maar in de Hebreeuwse tekst wordt voor het Nederlandse woord `rusten`, `sabat` gebruikt en dat woord betekend letterlijk ophouden, verre blijven van. Gods rust is hier geen uitrusten maar geeft veiligheid en stabiliteit aan. (Deuteronomium 12:10)

Vandaag gaan we diepzeeduiken in het werkwoord Heiligen.
En God heeft de zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op dezelfde gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken. Genesis 2:3

Wat is de definitie van heiligen?
Heiligen is `wijden aan`, `bestemmen voor God`.
Bron: Nederlandse encyclopedie.

De zevende dag word geheiligd, afgezonderd van de andere dagen en toegewijd aan God.
Nogmaals, het woord `sabbat` ontbreekt, omdat hier slechts vermeld word wat God doet, er er staat nog geen opdracht voor de mens.

Heiligen door heel de Bijbel.
Het woord heiligen word gevonden in 170 hoofdstukken van de Bijbel. (S.V.)
Het woord heiligen gaat vaak over God, de tempel / dienst, Heiligen Geest of de gelovigen.

Wat heeft God in Zijn Woord geheiligd?
God wil dat Hij geheiligd wordt in het midden van Zijn volk (Israël) Leviticus 22:32
God heiligde de tempel die Salomo gebouwd had. 1 Koningen 9:3
God heeft de priesters, Aärons zonen geheiligd. 2 Kronieken 26:18
De Vader heeft de Heere Jezus (Zijn Zoon) geheiligd en in de wereld gezonden. Johannes 10:36
De Heere Jezus heeft Zichzelf geheiligd, opdat zij (de Zijnen) geheiligd mogen zijn in waarheid. Johannes 17:19
de offerande van de heidenen aangenaam word, geheiligd door de Heiligen Geest.
Romeinen 15:16
En dit zijn jullie sommigen; maar jullie zijn afgewassen, maar jullie zijn geheiligd, maar jullie zijn gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus, en door de Geest onzes Gods;
1 Korinthe 6:11
Want het wordt (eten) geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.
1 Timotheüs 4:45
Want en Hij (Jezus), Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen. Hebreeën 2:11
Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden.
En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden; ( Jezus is geheiligd door Zijn gehoorzaamheid en lijden) Hebreeën 5:8 en 9
Want de wet stelt tot hogepriesters mensen, die zwakheid hebben; maar het woord van de eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, Die in de eeuwigheid geheiligd is.
De Zoon (Jezus) is in de eeuwigheid geheiligd. Hebreeën 7:28
Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, en broeder van Jakobus, aan de geroepenen, die door God de Vader geheiligd zijn, en door Jezus Christus bewaard: Judas 1:1

De rode draad:

God heeft de 7de dag geheiligd, Zijn zoon (de Heere Jezus) is geheiligd, de tempel (huis van God) is geheiligd, de Priesters zijn geheiligd, en alle volgelingen van Jezus zijn geheiligd.

Volgelingen van Jezus zijn gewijd aan, bestemd voor God!

Zoals God geheiligd heeft en heilig is, moeten ook wij heilig zijn! Wij zijn gewijd aan, bestemd voor een heilig God. Zon heiligheid kunnen wij niet komen tot een heilig God.

Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal;
Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel van bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte make en door dezelve velen ontreinigd worden.
Hebreeën 12:14

We lezen hier dat we de heiligmaking moeten na jagen! Heiliging is niet allen een gave maar ook een opgave! De gelovigen moeten deze najagen; het gaat om een heiligheid die zichtbaar is in hun levenswandel en hun afzondering van de zonde (ongehoorzaamheid) van de wereld.
(Romeinen 6:19, Jakobus 1:27)

Over het feit dat wij heilig moeten zijn omdat God heilige is.
Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:16

Petrus verwijst ons hier als nieuwtestamentische gelovigen naar war er geschreven staat.
Spreek tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, en zeg tot hen: Gij zult heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig! Leviticus 19:2

Want Ik ben de HEERE, uw God; daarom zullen jullie jezelf heiligen, en heilig zijn, omdat Ik heilig ben;
Leviticus 11:44a

Daarom heiligt u, en weest heilig; want Ik ben de HEERE, uw God! Leviticus 20:7

En jullie zullen Mij heilig zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb jullie van de volken afgezonderd, opdat jullie van Mij zou zijn. Leviticus 20:26

Ook wij als gelovigen vandaag zijn gewijd en bestemd voor God door het geloof in de Heere Jezus Christus! Wij zijn daardoor ook apart gezet van de wereld!

De aanhaling uit het boek Leviticus waarin het woord heilig een belangrijke rol speelt, dit vers geeft dan ook het fundamentele principe aan, waarop ALLE wetgeving en onderwijzing berust in zowel het O.T. als het N.T. God is heilig! Zo is Zijn karakter! Zo heet Hij ook: de Heilige. En alles wat Hem toebehoort heet in afgeleide zin eveneens heilig. Zijn heiligheid is een aspect van Zijn nodigende, verzorgende liefde die het niet kan verdragen dat Zijn kinderen er andere `goden` of `heren` op nahouden. Heiligheid geeft aan, dat God het kwade niet kan zien en tolereren!

God heiligde, en door het geloof in Jezus Christus zijn wij geheiligd, en moeten wij ZELF streven naar heiligheid!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *