En God ruste

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vandaag kijken we naar het werkwoord rusten.
Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij GERUST op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
En God heeft den zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op die zelfde GERUST heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.
Genesis 2:2 en 3

GOD HEEFT GERUST!
Nee, God ging niet slapen om uit te rusten.
Weet jij het niet? Hebt jij niet gehoord, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden van de aarde, noch moe noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand.
Jesaja 40:28

Het gaat verder!
In de Hebreeuwse tekst wordt voor het Nederlandse woord `rusten`, `sabat` gebruikt en dat woord betekend letterlijk ophouden, verre blijven van. Gods rust is hier geen uitrusten maar geeft veiligheid en stabiliteit aan. (Deuteronomium 12:10)
De kosmos is gereed alle onderdanen en dienaren zijn geschapen.
Het Hebreeuwse woord saba kan een leger aanduiden van mensen , engelen of sterren en drukt hier een totaliteit uit van alles wat God gemaakt heeft waarbij alles een geordende plaats heeft gekregen.

Op de zevende dag is Gods activiteit het zegenen van die dag. God geeft de zevende dag een speciale status waarbij ook bedoelt zal zijn dat die dag voor mensen tot zegen is. De dag wordt geheiligd afgezonderd van andere dagen, en toegewijd aan God. Het woord `sabbat` ontbreekt. Omdat hier slechts vermeld wordt wat God doet en er staat NOG GEEN opdracht voor de mens.

De sabbat is pas ingesteld na de uittocht uit Egypte en betreft daarom uitsluitend het volk Israël!

Gij (Mozes) nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: jullie zullen evenwel mijn sabbatten onderhouden; want DIT IS EEN TEKEN TUSSEN MIJ (GOD) EN TUSSEN JULLIE (ISRAËL), bij uw geslachten; opdat men weet, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige. (Exodus 31:13)

En Gij (God) zijt neergedaald op de berg Sinaï, en hebt met hen gesproken uit den hemel; en U hebt hun (Het volk Israël) gegeven rechtmatige rechten, en getrouwe wetten, goede inzettingen en geboden.
En U hebt Uw heiligen sabbat bekend gemaakt; en U hebt hun (Het volk Israël) geboden, en inzettingen en een wet bevolen, door de hand van Uw knecht Mozes.
(Nehemia 9:13 en 14)

Wanneer de sabbat geen scheppinginstelling is, is ook te verklaren dat Joodse christenen die NIET OPLEGDEN aan de christenen uit de heidenen.

Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, jullie geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:
Namelijk, dat jullie je onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien jullie daarvan wacht, zo zullen jullie weldoen. Vaart wel. Handelingen 15:28 en 29

Wij vinden onze rust niet in het houden van de sabbat maar in De Heere Jezus Christus!

Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne.
Hebreeën 4:10

Onze rust vinden wij in Jezus Christus, en als wij die rust gevonden hebben, stoppen wij met zoeken, stoppen wij met krampachtig op zoek te zijn naar rust, door onze `goede` werken. Net zoals God klaar was met Zijn schepping, Hij stopte met het scheppen.

Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Psalm 62:2
`Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding.`

Die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91:1
`Bij de Heere ben ik veilig, Hij is de allerhoogste God. Bij Hem vindt ik rust, Hij is de machtige God.`

Jezus Zelf zegt:
Komt herwaarts (terug) tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven.
Neemt Mijn juk op jullie, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en jullie zullen rust vinden voor jullie zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.
Mattheüs 11:28 en 29

Jezus geeft ons innerlijke rust en innerlijke vrede zodat wij kunnen dragen wat er op ons pad komt. Dat maakt de last die wij dragen lichter.

Wij rusten in de rust die God ons geeft. Wij leven in vrede omdat wij weten en geloven dat God Zijn beloften houd!

Natuurlijk valt hier nog zoveel meer over te zeggen maar we willen specifiek de werkwoorden eruit lichten en niet teveel afdwalen van het te bespreken werkwoord.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *