En God zag

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vandaag gaan we kijken we naar het woord: zag.
En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Genesis 1:4 en 31

Genesis 1:4
Hebreeuws: וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־ Letterlijk vertaald: En zag God het licht dat goed.
Goede Nederlandse zin: En God zag het licht, dat het goed was. (S.V.)

Genesis 1:31
Hebreeuws: וַיַּ֤רְא אֱלֹהִים֙ אֶת־ letterlijk vertaald: En zag God alles wat Hij had gemaakt en zie zeer goed.
Goede Nederlandse zin: En God zag al(les) wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. (S.V.)

Als eerste daad roept God het licht tot aanzijn. (Genesis 1:3) Vervolgens maakt Hij scheiding tussen licht en duisternis. Dit is een scheiding in de tijd, zodat dag en nacht ontstaan. (Genesis 1:4 en 5)
God woont in een ontoegankelijk licht en is instaat licht te maken dat onafhankelijk is van de hemellichamen. (1 Timotheüs 6:16, Jesaja 60:19 en openbaring 21:23)
God is licht! En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij jullie verkondigen, dat God een Licht is, en helemaal geen duisternis in Hem is. 1 Johannes 1:5
Daarom kan er licht zijn voordat de hemellichamen op de vierde dag geschapen worden.
Dat licht word hier `goed` genoemd en voldoet dus aan Gods voldoening.

God zag dat dat licht goed was, omdat dat licht God Zelf is! Met andere woorden dat licht dat de schepping (hemel en aarde) verlichte was God. Pas daarna maakte God een scheiding tussen licht en duisternis om dag en nacht te creëren.

We gaan terug naar onze teksten. En God zag…
raah: om te zien
Oorspronkelijk woord: רָאָה
Deel van spraak: Werkwoord
Transliteratie: raah
Fonetische spelling: (raw-aw ‘)
Definitie: zien

We lezen van rechts naar links. Resh, Resj of Reesj, Alef, he of hee.
Resj. Hebreeuwse betekenis: hoofd, principe, begin.
Geestelijke betekenis Eerste, hoogste en top. Getalswaarde is 200

Alef. Hebreeuwse betekenis: (Hoofd van een) Var = jong rund, os, 1000, familie, vriend.
Geestelijke betekenis: JHWH, sterke leider, eerste. Getalswaarde 1

He. Hebreeuwse betekenis: Venster. Geestelijke betekenis: kijk, zie.
Getalswaarde 5

Nu gaat het te ver om deze letters helemaal uit te werken, maar het is prachtig om te zien dat het zien van God ook beeldend wijst op God. God is een principe!
De definitie van een principe: basis, basisbeginsel, beginsel, fundament, fundering, grond, grondbeginsel, grondgedachte, grondslag, hoeksteen, hoofdbeginsel, uitgangspunt, vertrekpunt, wezen.

Resj
Deze definities zijn ALLEMAAL op toepassing van God! Want God is onze basis…enz.
God is het hoofd van alle bestaan (Genesis 1 en Johannes 1:1 t/m 3), van Christus (1 Korinthe 11:3) en van Zijn Lichaam de gemeente! (Efeze 1:22 en 4:23)
God is ook de eerste/ begin (Openbaring 22:13), de (aller)hoogste (Psalm 91:1)

Alef
God is familie (Mattheüs 12:50), God is onze vriend (Johannes 15:14), God is een sterke leider ( Johannes 10:27 en Openbaring 7:17)

He
Jezus is een beeld van een venster, door Jezus Christus hebben wij zicht op God, leren wij wie God is.
(Colossenzen 1:15 t/m 18) Kijk en zie, hier zijn we weer precies terug bij het woord wat we bestuderen!

Het is prachtig om te ontdekken wie God is door het zien van God te bestuderen.
God zag, hij keek naar het licht en zag dat het goed was. (Genesis 1:4)
God zag, keek naar wat Hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. (Genesis 1:31)

Nog steeds kijkt God en ziet!

Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. (1 Samuël 16:7)

Want de HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan diegenen, welk hart volkomen is tot Hem; 2 Kronieken 16:9a

De HEERE schouwt (kijkt aandachtig) uit de hemel, en ziet alle mensenkinderen.
Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners van de aarde.
Ziet, des HEEREN oog is over diegenen, die Hem vrezen, op diegenen, die op Zijn goedertierenheid hopen. Psalm 33:13,14 en 18

Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Psalm 139:16

Maar jij, als jij vast, zalf je hoofd, en was je aangezicht;
Opdat het van de mensen niet gezien worde, als jij vast, maar van jouw Vader, Die in het verborgen is; en jouw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het jouw in het openbaar vergelden. (Mattheüs 6:18)

WIJ ZULLEN GOD ZIEN!
Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, (Openbaring 1:7a)

Amen!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *