En God zegende

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vorige keer zagen we dat God ruste op de zevende dag. Vandaag kijken we naar het feit dat God de zevende dag zegende.

Vandaag kijken we naar het werkwoord zegenen.
En God heeft de zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op dienzelfde gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken. Genesis 2:3

Op de zevende dag is Gods activiteit: het zegenen van die dag. God geeft de zevende dag een speciale status, waarbij ook bedoeld zal zijn dat die dag voor mensen tot zegen is.

Wat is de definitie van zegenen?
Als gewijd prijzen, Begenadigen, Heiligen, Inwijden, Inzegenen, Voorspoed, Wijden, Zaligheid, Zalven.

Prachtig om te zien dat zegenen ook in context staat met heiligen, voorspoed, en zaligheid.
Drie prachtige eigenschappen van God. God is heilig, Hij geeft voorspoed, en in Hem vinden we onze zaligheid.

In de eerste hoofdstukken van het boek Genesis houd het zegenen verband met het functioneren en het vruchtbaar zijn van mens en dier in Gods schepping. God zegende ook Noach en zijn zonen in de nieuwe wereld na de zondvloed. En maakte hen vruchtbaar op aarde. ( Genesis 9:1)
Verder is Abraham en zijn nageslacht het voorwerp en kanaal van Gods zegen. In hem zouden alle geslachten van de aarde gezegend worden (Genesis 12:1 t/m 3)

De Priesterlijke zegen.
We vinden de zegen van God ook in de priesterlijke zegen.
De HEERE zegent u, en *behoede u! Numeri 6:24

*Behoede: afdekken, afschermen, bedekken, behoeden, behouden, beschutten, beveiligen,
bewaken, bewaren, dekken, hoeden, verdedigen, vrijwaren, beschermen, sparen.

God zegent (in het Bijzonder) Israël.
Psalm 65 met de nadruk op vers 11
Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken; Gij doet ze dalen in zijn voren; Gij maakt het week door de druppelen; Gij zegent zijn uitspruitsel.

Psalm 147 met nadruk vers 13
Want Hij maakt de grendelen van uw poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.

We zien in dit beroemd gedeelte over zegen, Deuteronomium 28, Hier geeft God de natie Israël een keuze. Als ze Hem gehoorzamen, zullen ze allerlei zegeningen ervaren in hun dagelijks leven.
En het zal geschieden, als jullie de stem van de HEERE, jullie God, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik jullie heden gebied, zo zal de HEERE, jullie God, jullie hoog zetten boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over jullie komen, en jullie aantreffen, wanneer jullie de stem van de HEERE jullie Gods, zal gehoorzaam zijn.
Deuteronomium 28: 1 en 2

Gehoorzaamheid wordt gevolgd door zegen!

In het Nieuwe Testament word de geestelijke kant van de zegen van God veel meer zichtbaar.
Bijvoorbeeld in Mattheüs 5. Waar de Heere Jezus zegt `zalig zijn`… Zalig is een ander woord voor `gezegend` zijn…
Het betekend dat ze genieten van de voorrechten van een relatie met God en een erfdeel in zijn koninkrijk.

Maar ook de praktische zegen van God voor Zijn kinderen is zeker een belangrijk aspect in het Nieuwe Testament.
Denk bijvoorbeeld aan eten, drinken en kleding. (Mattheüs 6)
Ook hier is die zegen een direct gevolg van onze gehoorzaamheid aan God. Er staat namelijk:
Maar zoekt EERST! het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen jou toegeworpen worden. Mattheüs 6:33

Een leuk feit is dat de Heere Jezus Zelf maar twee keer letterlijk mensen zegent.
1- Jezus zegent de kinderen. Markus 10:13-16 (Lukas 18:15-17)
2- Jezus zegent Zijn discipelen. Lukas 24:50

We hebben gezien dat God de mens zegent.
Maar de mens kan, mag ook God zegenen. Ook zien we hier voorbeelden van in de Bijbel.

1- Voorts zei hij: Gezegend zij de HEERE, de God van Sem; en Kanaän zij hem een knecht!
Genesis 9:27
2- En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester van de allerhoogste God. En hij zegende hem, en zei: Gezegend zij de God van Abram, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf hem de tiende van alles.
Genesis 14:18 t/m 20
3- Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Efeze 1:3

God zegenen betekend hier `lofprijzen`. Goede dingen van God spreken.

Een belangrijk principe van de Bijbel is dat de meerder de mindere zegent. God heeft ons gezegend met alle geestelijk zegeningen in de hemelse gewesten. (Efeze 1:3)
Uiteindelijk is God de bron van alle zegen! Daarom zegende de aartsvaders hun zonen omdat zij namens God het kanaal van zegen vormde voor hun nageslacht.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *