En God zei

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vandaag kijken we naar het woord: zei.
En God zei: Daar zij licht! en daar werd licht. Genesis 1:3

Het woord `zei` word gevonden in 575 hoofdstukken in de Bijbel.

Van uit de Hebreeuwse tekst word het zo vertaald; en God zei…
Het spreken van God is genoeg om het gewenste tevoorschijn te brengen.

Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er. Psalm 33:9

In de eerste drie verzen van Genesis zien we Gods macht en majesteit en zo zijn deze drie verzen ook bedoeld. God is persoonlijk en Almachtig.
We zien in Genesis één een God die overlegt en spreekt. Zo kan Hij ook een relatie aangaan met de mensen.

In genesis één komt tien keer de uitdrukking voor dat God spreekt; drie keer daarvan heeft dat spreken betrekking op de mens.
Met machtige woorden bereikt God al scheppend Zijn doel.
God is een Persoon die spreekt en geen natuurkracht. (pantheïsme).
Hij spreekt met Koninklijk gezag en door Zijn Woord ontstaat de schepping.

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. Johannes 1:1 t/m 3

Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te samen door Hem; Colossenzen 1:16 en 17

We zien dat God een sprekende God is, en wat Hij spreekt, gebiedt komt tot aanschijn.
Door heel Gods Woord lezen we dat wat God belooft heeft ook daadwerkelijk gebeurt.
Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, God tot heerlijkheid door ons. 2 Korinthe 1:20

Ook zien we door heel het Woord dat wat God zegt door zijn profeten is gebeurt en kunnen we er met zekerheid vanuit gaan dat wat nog niet is gebeurd, gebeuren zal!
Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Psalm 2:7
Daarom zal de Heere Zelf jullie een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. Jesaja 7:14
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
De grootheid van deze heerschappij en de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen. Jesaja 9:5 en 6

En de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
En zie, u zal bevrucht worden, en een Zoon baren, en zal Zijn naam heten JEZUS.
Deze zal groot zijn, en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden; en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in de eeuwigheid, en Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
En Maria zei: Zie, de dienstmaagd van de Heer; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Lukas 1:30 t/m 33 en 37 ,38.

Het hele universum en alle waarheden omtrent het Woord van God worden gedragen door het spreken van God!
Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen, en hetgeen uit Mijn lippen gegaan is, zal Ik niet veranderen.
Psalm 89:35

Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel van Zij heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zich zelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; Hebreeën 1:3

*En als je het verder bestudeerd kom het er op neer dat Hij alles bij elkaar houd door de integriteit van Zijn Woord. Als God ooit maar een keer zou liegen zouden jij en ik en alles in de hel schepping ogenblikkelijk uit elkaar spatten. Als er ook maar een zweem van gebrek aan integriteit in God zou zijn en als Hij ook maar een belofte zou breken , Als God ooit maar iets zou hebben gezegd wat niet gebeurde het universum zou letterlijk uit elkaar spatten. Maar het word bijeengehouden door de integriteit van zijn Woord! *Andrew Wommack.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *