Eten

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vandaag kijken we naar het werkwoord eten.

De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: jullie zullen niet eten van allen boom van deze hof? Genesis 3:1

Eten: (het werkwoord) is de activiteit van het tot zich nemen van voedsel. De term eten (het zelfstandig naamwoord) wordt ook gebruikt voor de substantie die gegeten wordt.
Mensen en dieren dienen geregeld voedsel tot zich te nemen om er energie en bouwstoffen voor het lichaam uit te halen. De aanleiding is meestal een gevoel van honger.
Het eten gebeurt door het voedsel in te nemen via de mond (of bek bij dieren, snavel bij vogels).

Ander woord voor eten: (ww): bikken, bunkeren, dineren, gebruiken, kluiven, knagen, maaltijden, nuttigen, opeten, peuzelen, prakken, schransen, schrokken, tafelen, verbruiken, verorberen, vreten, zich voeden.

Het woord eten komt 207 hoofdstukken voor in de Bijbel(S.V.)
Waarvan 165 keer in het Oude Testament.

NADENKERTJE!
God heeft Zijn spijswetten gegeven aan het volk Israël, alleen reine dieren mochten gegeten worden, en met de daarbij komende hygiëne werden ziektes voorkomen. Zowel persoonlijk als epidemieën.

Wij, als niet Joden dus heidenen, mogen alles eten behalve het verstikte en bloed.
Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. Handelingen 15:20

Wat verstaan we onder het verstikte? Waarom mogen we dat niet eten?
Onder het verstikte verstaan we een dier dat door verstikking om het leven gekomen is.
Als een dier door verstikking om het leven komt, ‘slaat’ namelijk ‘het bloed door het vlees’ zoals men dat noemt.
Het verbod om bloed te gebruiken (als voedsel te nuttigen) is niet een typisch wettisch gebod voor Israël! Het zit namelijk zo:
a.God stelde dit verbod in na de zondvloed en legde Noach dat verbond op (Gen.9: 1 t/m 6).
Het geldt dus voor de hele mensheid.
b. Het wordt voor Israël herhaald in de wet. (zie o.a. Lev.17: 10 t/m 14.
c. Het wordt voor de gelovigen uit de volken herhaald in de verklaring door de apostelen te Jeruzalem opgesteld (Hand.15).

LET NU GOED OP!
Het zich onthouden van bloed ziet dus ALLEEN op het gebruiken van bloed als voedsel. Het heeft NIETS te maken met het gebruik als middel om iemand in leven te houden zoals bij bloedtransfusie het geval is. Dit in tegenstelling tot wat de Jehovagetuigen ons willen leren.

Waarom aanvaarden Jehova’s Getuigen geen bloedtransfusies?
Quote: *Dit is eerder een religieuze dan een medische kwestie. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament staat het gebod dat we ons moeten onthouden van bloed (Genesis 9:4; Leviticus 17:10; Deuteronomium 12:23; Handelingen 15:28, 29). Daarbij komt dat bloed in Gods ogen leven vertegenwoordigt (Leviticus 17:14). Uit gehoorzaamheid aan God en uit respect voor hem als de Leven gever nemen we dus geen bloedtransfusies. Einde quote.

JEZUS ZEGT:
Jezus dan zei tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik jullie: Tenzij dat jullie het vlees van de Zoon van mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebben jullie geen leven in jezelf.
Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken in de uiterste dagen.
Want Mijn vlees is waarlijk (echt) Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.
Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.
Johannes 6:53 t/m 56

Wat bedoelt de Heere Jezus hier nu?
Jezus gebruikt voor eten het woord trogo (Grieks), wat meer specifiek de handeling van het kauwen, het eten, vermalen aanduidt. Daarmee ligt niet zo zeer de nadruk op het eten zelf, als wel het bewust tot zich nemen van het voedsel.
Het duidt op een verbondenheid met de natuur van de Heere Jezus door zich geestelijk blijvend te voeden met Hem. Het aspect van het blijvende geeft Jezus aan met de laatste woorden, dat Hij diegene zal opwekken op de laatste dag.
Wij moeten ons blijven voeden / vullen met Hem. Stoppen wij op een gegeven moment met ons te vullen met Hem dat worden wij niet opgewekt op de laatste dag. Dat is je geloof behouden!
1 Timotheüs 1:19
Wie zich geestelijk blijft voeden met dit voedsel, zal de volle realiteit van de levende gemeenschap met de Heere Jezus beleven. Tevens houd het `waarlijk` in, dat dit voedsel geestelijke honger voorgoed stilt en dat deze drank geestelijke dorst voorgoed lest.
Door te eten en te drinken wordt je één met de Heere Jezus. Het is figuurlijk bedoeld. Het spreekt over een geestelijke eenwording met Zijn persoon.

Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft; alzo ook jullie niet, zo jullie in Mij niet blijven. Johannes 15:4

Wat opnieuw naar voren springt en cruciaal blijkt te zijn is het woord van God! Eigen staat hier blijf in Mij, blijf in Mijn woord! Nogmaals je kan het woord van God niet loskoppelen van Jezus Christus want Jezus Christus is het woord! Johannes 1:1

Voor een uitgebreide studie over de uitspraak van Jezus `Ik ben Het Brood` zie link hieronder.

De 7 `Ik Ben uitspraken` van Jezus Christus

NU NOG EVEN OVER HET DAGELIJKSE ETEN EN DRINKEN.
Daarom wees niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen; want jouw hemelse Vader weet, dat jij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het Koninkrijk God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen jou toegeworpen worden.
wees dan niet bezorgd tegen de morgen; want de morgen zal voor het zijne (wat van Hem is) zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Mattheüs 6:31 t/m 34

Door EERST! Het koninkrijk van God te zoeken en Zijn gerechtigheid, hoef jij je geen zorgen te maken over je eten, drinken en kleding! Dat staat in context Johannes 6:53 t/m 56 en
met Johannes 15:4 In Jezus Christus blijven! Wie IN! Jezus christus is en blijft, hoeft ook in praktische zin geen zorgen te maken.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel(S.V.), Staten.vert. met aant., StudieBijbel, Jaap fijnvandraad.nl, WikipediA.NL, Synoniemen.net, Jehovagetuigen.org

Jehova getuigen en bloedtransfusies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *