Genade vinden

Werkwoorden in de Bijbel.

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is: Genade vinden
Genesis 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren.

Noach vind genade in Gods ogen. Een reden wordt niet genoemd. Wel wordt in vers 9 Noachs levenswandel met God vermeld.
Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten en wandelde met God.

Genade is onverdiende gunst.
Je krijgt genade terwijl je dit niet verdiend hebt.

God verkoos Noach omdat hij anders was dan de rest van de aardbewoners,
God zag dat de boosheid van de mensen vermenigvuldigde en alles wat ze bedachten alleen boos/ slecht was. Het berouwde Hem dat Hij de mens gemaakt en wilde ze verdelgen van de aardbodem.
Noach viel op omdat hij Rechtvaardig was (eerlijk en betrouwbaar) en
Oprecht (ernstig, in eer en geweten, wie de waarheid spreekt en niet bedriegt)

Noach werd uitgekozen om genade in de ogen des Heeren te vinden.
Dit is de eerste keer dat dit vermeld wordt in de bijbel
Let op! Dit is nog voordat God een verbond sloot met het volk Israël.

Noach vond genade in de ogen van God.
Vandaag kan iedereen genade vinden bij God door het volbrachte werk van Jezus Christus.

Wanneer je genade vindt in de ogen des Heren, is Hij met je en ben je afgezonderd van de wereld. Genade legt de basis in het leven van de gelovige voor de relatie met God en dus ook voor afzondering van deze wereld, dit wil zeggen: heiliging.
Genade wordt ons gegeven (Efeze 1:2) hierdoor zijn we gezegend in Christus (Efeze 1:3) en heilig en onberispelijk voor Zijn aangezicht (Efeze 1:4).
Op grond van de Bijbel mogen we zeggen dat genade van God het fundament vormt van Gods handelen met de gelovige. Voor alle gelovigen geldt genade is de basis.

Hoe vind je nu genade bij God?
Genade in de bijbel betekent letterlijk ‘onverdiende gunst’. Je kunt er niets voor doen om het te krijgen. Je kunt alleen maar in geloof en vertrouwen ontvangen.
Genade valt niet te berekenen, je kunt het niet beïnvloeden door goed je best te doen. Je kan het alleen ontvangen.

Hoe ontvang je genade?
Je ontvangt genade door Jezus aan te nemen Johannes 1:12
Genade is een persoon Jezus Christus. God geeft ons genade door Jezus Christus.
Efeze 2:6-10: En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Want uit *GENADE zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, HET IS GODS GAVE;
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

*Genade is de gave van God!
Johannes 3:16 – Want alzo lief heeft God de wereld gehad, DAT HIJ ZIJN ENIG GEBOREN ZOON GEGEVEN HEEFT, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel (SV), Synoniemen.net, Studiebijbel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *