Geopende ogen

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vandaag kijken we naar het woord: geopende ogen.
Maar God weet, dat, op de dag als jij daarvan eet, zo zullen uw OGEN GEOPEND worden, en jij zal als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Genesis 3:5

De oplettende lezer zal opmerken dat ik het werkwoord sterven overgeslagen heb.
Genesis 3:3 en 4.
Maar dit werkwoord sterven hebben we behandeld in deel 2. Zie link (handje naar beneden wijzend)

Slaap van de dood

GEOPENDE OGEN.
De term; ogen geopend staat 11x in de Bijbel (S.V.)

Wat is nu de definitie van je ogen openen. De ogen openen betekend; doen inzien. 2- iemand de ogen openen (=iemand inzicht geven in iets wat diegene nog niet doorhad)

We gaan de teksten eens nader bekijken.
Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw OGEN GEOPEND worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Genesis 3:5

De duivel zegt eigenlijk, op de dag als je daarvan eet, zal je inzicht krijgen in het goede en het kwade.
Dat is dus letterlijk als God zijn.

Toen werden hun beide OGEN GEOPEND, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgenboombladeren samen, en maakten zich schorten. Genesis 3:7
Eigenlijk staat hier: toen kregen zij beide inzicht, en ondervonden dat zijn naakt waren…

De mens krijgt ineens een grotere kennis, kennis van wat er werkelijk gebeurde. Kennis van zichzelf en een gevoel van vervreemding als man en vrouw als opzichte van elkaar.

En hij hief zijn spreuk op, en zei: Bileam, de zoon van Beor, spreekt, en de man, van wie de OGEN GEOPEND zijn, spreekt! Numeri 24:3 en 15

Zij zeiden tot Hem: Heere! dat onze OGEN GEOPEND worden.
Mattheüs 20:33

Dit gedeelte gaat over het openen van de ogen in praktische zin. Van letterlijk blind zijn naar weer helder kunnen zien. De twee blinden wisten dat ze hiervoor bij de Heere Jezus moesten zijn.

Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn je de OGEN GEOPEND? Zij zeiden wederom tot den blinde: Jij, wat zegt jij van Hem; dewijl Hij jouw OGEN GEOPEND heeft? En hij zei: Hij is een Profeet. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet; of wie zijn OGEN GEOPEND heeft, weten wij niet; hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven; hij zal van zichzelf spreken. En zij zeiden wederom tot hem: Wat heeft Hij jou gedaan? Hoe heeft Hij jouw OGEN GEOPEND? De mens antwoordde, en zei tot hen: Hierin is immers wat wonders, dat jullie niet weten, van waar Hij is, en nochtans heeft Hij mijn OGEN GEOPEND. Van alle eeuw is het niet gehoord, dat iemand eens blindgeborenen OGEN GEOPEND heeft.
Johannes 9:10, 17, 21, 26, 30 en 32.

Ook in dit gedeelte is er sprake van letterlijke ogen die geopend worden. Van iemand die blind is geboren.

Wat hebben deze tekstgedeeltes met elkaar gemeen?
… Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader van heerlijkheid, JULLIE GEEFT DE GEEST VAN WAARHEID EN DE OPENBARING IN ZIJN KENNIS; Namelijk VERLICHTE OGEN van jullie verstand, opdat jullie mogen weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom is de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;… Efeze 1:17 en 18

Wat hier prachtig naar voren komt is dat, als onze ogen geopend zijn, wij inzicht verkrijgen door de Geest van Waarheid en de openbaring in Zijn kennis.
Namelijk; de uitnemende grootheid van Zijn kracht is aan ons (jouw en mij), die geloven!, na de werking van de sterkte van Zijn macht.

Opdat Christus door het geloof in jullie harten woont, en jullie in de liefde geworteld en gegrond zijn; Opdat jullie ten volle kunnen begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte is, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat jullie (jullie en ik) vervuld worden tot AL! de volheid van God. Efeze 3:17 t/m 19

Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte tot de volheid van Christus;
Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind van leer, door de bedriegerij door mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen (opgroeien) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; Efeze 4:13 t/m 15

Zij zeiden tot Hem: Heere! dat onze OGEN GEOPEND worden.
Mattheüs 20:33

Dit staat in context met Johannes 9 waar Jezus de ogen van de blind geboren man opent.
Maar let nu goed op wat Jezus Zelf zegt die de ogen geopend heeft: “Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat diegenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden.”
Johannes 9:39

Hier zien wij de speerpunt van al de teksten die wij gelezen hebben. Jezus Christus Zelf opent de letterlijke en geestelijke ogen van die mensen die geloven.
… en die zien, blind worden. Dat is, die zich laten voorstaan dat zij deze kennis hebben, die zijn helemaal niet hebben. (Romeinen 1:22)

Je ogen openen kan je alleen door het geloof in Jezus Christus! Dan heb je de Geest van God en kijk je achter de schermen en zie je het geheel! Buiten om de Geest van God is dit absoluut onmogelijk! Dan zijn de mensen met blindheid geslagen!

Maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.
Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan!, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.
2 Korinthe 5:12 t/m 15

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt

Bronnen: Bijbel (S.V.), Nederlandse woordenboek, StudieBijbel, Statenvert. Met Kantt, concordantie Statenvert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *