God gebood

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vorige week hebben we stil gestaan bij; De mens VS zijn Schepper.
Wie zijn wij ten opzichte van God.

Vandaag gaan we verder met het werkwoord gebieden.
En de HEERE God gebood de mens, zeggende: Van allen boom van deze hof zal jij vrij eten;
Genesis 2:16

Het Woord `gebood` komt in 69 hoofdstukken voor in de Bijbel.

Het woord `gebood` = Onvoltooid verleden tijd (ovt) is de verledentijd van het woord gebieden.
Definities voor `gebieden` zijn: bevelen, commanderen, dicteren, eisen, opdrachtgeven, opdragen, verplichten, voorschijven, zeggen, heersen, een dwingende opdracht geven.

De Heere God beveelt de mens Adam (Eva was nog niet uit zijn rib gebouwd), Van alle boom van deze hof zal jij vrij eten; Maar van de boom tot kennis van goed en van kwaad, daarvan zal jij niet eten; want die dag, als jij daarvan eet, zal jij de dood sterven. Genesis 2:16 en 17

Een bevel, een gebod, dat opgelegd word daar MOET gehoor aan gegeven worden. In principe had Adam hier in geen keus. God gebood en verbond daar een consequentie (dreiging) aan vast.
Want die dag, als jij daarvan eet, zal jij de dood sterven. Genesis 2:17

Adam kon weten dat dit gebod gehoorzaamheid eiste, door de consequentie die aan het gebod vastzat!

We pakken vers 17 erbij om het overzicht te verduidelijken.
Op basis van Jeremia 26:8 en 11 kunnen we de straf (sterven) als volgt weergeven: dan wordt de mens ter dood veroordeelt. Dit vonnis werd later voltrokken door de innerlijke scheiding met God (angst voor Hem), door de verdrijving uit het paradijs waarmee de toegang tot de boom van het leven geblokkeerd werd (Genesis 3:22) en door de uiteindelijke lichamelijke dood (Genesis 3:19).

Het gaat zelfs nog een stap verder, mensen die de genade van God (Genesis 3: 15 en 21) blijvend afwijzen sterven de tweede dood.
Die oren heeft, die hoort wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden. Genesis 2:11
Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. Openbaring 20:6
En de dood en de hel werden geworpen in den poel van vuur; DIT IS DE TWEEDE DOOD.
En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek van het leven, die werd geworpen in de poel van vuur. Openbaring 20:14 en 15
Maar de vreesachtige, en ongelovigen, en gruwelijke, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in de poel, die daar brandt van vuur en sulfer; HETWELK IS DE TWEEDE DOOD. Openbaring 21:8

Toch worden door Gods genade mensen die in Christus geloven weer tot koningen en priesters gemaakt. (exodus 19:6; 1 Petrus 2:5 t/m 10) en mogen zij heersen en dienen. Ze zien uit naar de toekomst, wanneer God de vloek van de aarde zal wegnemen. (Romeinen 8:18 t/m 25; Openbaring 22:2). De dood heeft zijn intrede gedaan in deze wereld, maar God laat die voor de gelovige medewerken ten goede: een doorgang tot het eeuwige leven.
Vanuit dat toekomstperspectief mogen zij Genesis 2. Lezen als een oproep om in dit leven in relaties en arbeid de Heere God te dienen.

Ook wij hebben net als Adam en Eva een keuze om te kiezen! Leven we in gehoorzaamheid aan Gods gebod of negeren wij Zijn geboden?

Ziet, ik heb jullie heden voorgesteld het leven, en het goede, en de dood, en het kwade.
Ik neem heden tegen jullie tot getuigen de hemel en de aarde; het leven en de dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat jullie leven, jullie en jullie zaad;
Liefhebbende de HEERE, jullie God, Zijn stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is jullie leven en de lengte van jullie dagen; opdat jullie blijven in het land, dat de HEERE van jullie vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven.
Deuteronomium 30:15, 19 en 20

De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, is een Heere van de hemel en de aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven en de adem, en alle dingen geeft; Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. Handelingen 17:24,25 en 28

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!
Bronnen De Bijbel (S.V.), Studie Bijbel, Statenvertaling met aantekeningen, concordantie van de Statenvertaling, Nederlandse Encyclopedie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *