Horen 2

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het woord van vandaag is horen. Genesis 3:8
En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in de hof, aan de wind overdag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de HEERE God, in het midden van het geboomte van de hof.

En zij hoorden (wij horen) de stem van de HEERE God.
Dit onderwerp is te belangrijk om zomaar aan voorbij te gaan. Daarom parkeren we studie om hier veel dieper op in te gaan. We gaan diepzeeduiken in het Woord van God. Want wie verstaan de stem van de Vader? Zijn kinderen!

Wie worden er opgevoed door hun vader (en moeder)? De kinderen van de vader!
Dus wanneer verstaan we de stem van onze vader? Als we opgevoed worden door die Vader.
Wanneer lopen we in vrede aan de hand van de vader? Als we gehoorzaam zijn aan de Vader!

God die spreekt. (God moet spreken, anders kan je Hem niet horen)

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. Romeinen 10:17
Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

GELOOF. Iedereen heeft er over gehoord, velen hebben het gezien, maar relatief weinigen hebben het met enige diepte ervaren.

En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Hebreeën 3:19
Het type geloof dat in dit vers wordt genoemd is niet hetzelfde geloof dat vereist is om ‘gered te worden’. Heel Israël was gered door het geloof toen ze Egypte verlieten met Pasen. Door het houden van Pasen verkondigden ze hun geloof in het bloed van het lam en op dit niveau geloofden ze allemaal in God, want anders zouden ook zij hun eerstgeboren zonen verloren zijn. Dit is een type en een voorafschaduwing van de christenen vandaag die de wereld (‘Egypte’) hebben verlaten en op weg zijn naar het Beloofde Land.
Het probleem is dat veel christenen Egypte verlaten en zelfs door de Rode Zee gaan (dat wil zeggen, ze zijn gedoopt – zie 1 Korinthe 10:2); maar dan vestigen ze zich op de andere oever van de Rode Zee, bouwen een huis (een denominatie) en nemen aan dat ze in het Beloofde Land zijn.

Even terug naar 1 Korinthe 10
En ik wil niet, broeders (en zussen), dat jullie onwetend zijn, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;
En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;
En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben;
En allen dezelfde geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.
Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter neergeslagen.

LET NU OP!
Alle Israëlieten Hadden hun deurposten bestreken met bloed wat wijst op het bloed van Het Lam Jezus Christus. Alle Israëlieten Waren gedoopt in Mozes. Alle Israëlieten hadden dezelfde geestelijke spijs gegeten. Alle Israëlieten hadden de geestelijke drank gedronken, uit de geestelijke steenrots, Jezus Christus.
MAAR in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter neergeslagen.

WAAROM?
Het merendeel had lust tot kwaad, waren afgodendienaars, zat neer om te eten, drinken en te spelen. Ze hoereerden en verzochten Christus en murmureerden = jammeren en klagen.
1 Korinthe 10:6 t/m 10

Met het geloven in Jezus, en je laten dopen, zijn uitingen van jouw geloof in Jezus, Hierop volgt wel gehoorzaamheid en een heilig leven!

WAAROM?
En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.
En deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot WAARSCHUWING VAN ONS!, op dewelke de einden van de eeuwen gekomen zijn. 1 Korinthe 10:6 en 11

En murmureert (jammer en klaag) niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver. 1 Korinthe 10:10

Wat we hier onomstotelijk lezen is dat we niet in Jezus kunnen geloven en de wereld dienen, dat is NIET uit God, de verderver grijpt dit aan om ons dan te vernielen!

MAAR GOD IS TROUW!
Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valt. Wij hebben geen verzoeking bevangen dan menselijke; maar God is getrouw, Die ons niet zal laten verzocht worden boven hetgeen wij vermogen; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat wij ze kunnen verdragen.
1 Korinthe 10:12 en 13

DAAROM!
Daarom, mijn geliefden, vliedt (vlucht) van de afgodendienst! 1 Korinthe 10:14

Wij kunnen niet de drinkbeker van de Heere drinken, en de drinkbeker van de duivelen; wij kunnen niet deelachtig zijn aan de tafel van de Heere, en aan de tafel van de duivelen.
Of tergen wij de Heere? Zijn wij sterker dan Hij? 1 Korinthe 10: 21 en 22

Hetzij dan dat wij eten, hetzij dat wij drinken, hetzij dat wij iets anders doen, doet het allemaal ter ere van God. 1 Korinthe 10:31

Deze stevige post komt uit het hart van God en uit ons hart. We willen alleen de waarheid met jullie delen, ook als die ons waarschuwt en ons scherp stelt.

Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn (ons) eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. 1 Korinthe 10:33

Wij zoeken op de eerste plaats de eer van God en delen jullie de waarheid opdat velen behouden mogen worden!

Bronnen: Bijbel (S.V.), Bijbelinfo.nl (Gods Stem horen, Dr. Stephen E. Jones)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *