Horen 3

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het woord van vandaag is horen. Genesis 3:8
En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in de hof, aan de wind overdag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de HEERE God, in het midden van het geboomte van de hof.

En zij hoorden (wij horen) de stem van de HEERE God.
Dit onderwerp is te belangrijk om zomaar aan voorbij te gaan. Daarom parkeren we studie om hier veel dieper op in te gaan. We gaan diepzeeduiken in het Woord van God. Want wie verstaan de stem van de Vader? Zijn kinderen!

Wie worden er opgevoed door hun vader (en moeder)? De kinderen van de vader!
Dus wanneer verstaan we de stem van onze vader? Als we opgevoed worden door die Vader.
Wanneer lopen we in vrede aan de hand van de vader? Als we gehoorzaam zijn aan de Vader!

God die spreekt. (God moet spreken, anders kan je Hem niet horen)

En als je God gaat verstaan dan kan je; Aannemen, Aanpakken, Aanschaffen, Aanvaarden, Accepteren, Beetpakken, Gebruiken, Genieten, Nuttigen, Pakken, Toe-eigenen.

Dat is de slotsom waar we naar toewerken, HOE!

Het is belangrijk om te weten dat kinderen van een vader en moeder, opgevoed worden door diezelfde vader en moeder, ze leren te leven naar hun leefregels. Zo eenvoudig is het ook gesteld in Gods Woord. God is als een Vader en Moeder voor Zijn kinderen!
(O.a. Genesis 1:17 / Psalm 131.)
Nee, niet voor de kinderen van een andere vader. De `god` van deze wereld.
(2 Korinthe 4:4)
Mijn kinderen gaan uit hun werk ook niet bij de buurman eten en doen daar hun verhaal!
Nee, ze komen thuis bij mijn vrouw en mij. En doen bij ons hun verhaal en komen bij ons tot rust.

Dit is een pijler, een fundament van ons geloof in, en onze relatie met Jezus Christus!
De voornaamste bedoeling met het spreken van God tot de mens is hem in Zijn wegen te leiden.
Van de hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen, om u te onderwijzen (op te voeden).
Deuteronomium 4:36.

Onderwijzing omvat een opdeling van kennis. Het leiden begint met bevelen, evenals een vader een klein kind zonder of met weinig uitleg opdraagt iets te doen. Het kind moet leren om te gehoorzamen zonder dat hij het precies begrijpt. Eenvoudigweg gehoorzamen, gewoon voor het gehoorzamen, moet eerst geleerd worden. Als het kind verder groeit, leert hij vragen te stellen die de Vader beantwoord nadat het kind geleerd heeft om te gehoorzamen.

Uiteindelijk, als een kind naar geestelijke volwassenheid groeit, geeft de Vader inzicht waardoor het kind de bedoeling van de Vader kan zien – en door dit inzicht kan hij de wil van de Vader doen zonder specifiek bevel. Uiteindelijk, als een volwassen zoon (of dochter) doet hij alleen wat hij zijn Vader ziet doen en zegt alleen wat hij zijn Vader hoort zeggen. In ieder aspect is hij nu het evenbeeld van zijn Vader. Hij is in totale overeenstemming met de Vader en doet de wil van zijn Vader niet uit dwang, maar uit liefde en totale overeenstemming.

Jezus Zelf is hier het grote voorbeeld van. Hij is het perfecte Evenbeeld van de Vader!
Geloven jullie niet, dat Ik in de Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot jullie spreek, spreek Ik van Mijzelf niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.
Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelf. Johannes 14:10 en 11

God gaf Zijn Volk leefregels.
Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en een wet gesteld in Israël; die Hij onzen vaderen geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekend maken;
Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden; en zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen;
En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden bewaren; En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een weder horig en weerspannig geslacht; een geslacht, dat zijn hart niet richtte, en welks geest niet getrouw was met God.
Psalm 78:5 t/m 8

God sloot een verbond met Israël, toen ze uit Egypte (de wereld) gegaan waren, en gaf Hij hun Zijn leefregels. Het was een voorwaardelijk verbond. Er hingen voorwaarden aan. Gehoorzaamheid aan die leefregels werd tot zegen en ongehoorzaamheid werd gestraft. Dit zien we uitgewerkt in Deuteronomium 28.

En het zal geschieden, indien jullie de stem van de HEERE, jullie God, vlijtig zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik jullie heden gebied, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde. Deuteronomium 28:1

Zegen of vloek waren verbonden met toewijding, zeer aandachtig, intensief en zonder onderbreking of afleiding gehoorzaam zijn aan God.
God eiste perfecte gehoorzaamheid, en na gezondigd te hebben, eiste God een perfect offer (Beeld van Jezus), en moest er bloed stromen om de ongehoorzaamheid te vergeven.
De zonden waren dan wel vergeven, maar de gevolgen van die zonden, de straf moest ondergaan worden. (Deuteronomium 28)

Dit noemen we ook wel het Oude verbond. Het was een verbond tussen God en Israël!
Dit mogen wij nooit vergeten! Hier waren de omliggende volken nog niet in beeld! De omliggende volken daar had God geen boodschap aan! (met uitzonderingen daargelaten) Dan doelen we op mensen uit de omliggende volken die geloofden in de God van Israël en Hem wilden dienen.
(Bijv. Rachab de hoer. Jozua 2:11)

Het punt dat we willen maken is dat God als onze Vader, gehoorzaamheid eist! Zoals vandaag een vader gehoorzaamheid eist van zijn kinderen.

Vandaag leven we in het Nieuwe Verbond, ook wel genade verbond genoemd. Wij zijn geen Israël, maar in en door Jezus Christus, door het geloof in Hem, mogen wij kinderen worden van Diezelfde God. En nu komen we op het punt dat God Zelf niet veranderd is, en ook nooit veranderen zal.

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid!
Hebreeën 13:8

God eist ook vandaag nog gehoorzaamheid van Zijn kinderen!
Handelingen 5:29, Handelingen 5:32, Romeinen 6:17, Romeinen 10:16, 2 Korinthe 2:9, Galaten 3:1, Galaten 5:7, Filippensen 2:8, Filippenzen 2:12, 2 Thessalonicenzen 2:8, Hebreeën 5:9.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel (S.V.) en Bijbelinfo.nl (Gods Stem horen, Dr. Stephen E. Jones)

Volgende keer. Gods geboden in ons hart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *