Horen 4

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het woord van vandaag is horen. Genesis 3:8
En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in de hof, aan de wind overdag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de HEERE God, in het midden van het geboomte van de hof.

En zij hoorden (wij horen) de stem van de HEERE God.
Dit onderwerp is te belangrijk om zomaar aan voorbij te gaan. Daarom parkeren we studie om hier veel dieper op in te gaan. We gaan diepzeeduiken in het Woord van God. Want wie verstaan de stem van de Vader? Zijn kinderen!

Wie worden er opgevoed door hun vader (en moeder)? De kinderen van de vader!
Dus wanneer verstaan we de stem van onze vader? Als we opgevoed worden door die Vader.
Wanneer lopen we in vrede aan de hand van de vader? Als we gehoorzaam zijn aan de Vader!

God die spreekt. (God moet spreken, anders kan je Hem niet horen)

En als je God gaat verstaan dan kan je; Aannemen, Aanpakken, Aanschaffen, Aanvaarden, Accepteren, Beetpakken, Gebruiken, Genieten, Nuttigen, Pakken, Toe-eigenen.

Dat is de slotsom waar we naar toewerken, HOE!

Vandaag: Gods geboden in ons hart.

In het Oude Testament maakte God Zijn geboden, Zijn Wil, bekend door de hand van Mozes Zijn knecht. We vinden die (tien geboden) in O.A. Exodus 20. Dit zijn de tien hoofdregels voor het volk Israël met daaromheen de ceremoniële wetten. (Bijvoorbeeld de Tabernakeldienst, spijswetten en de te houden feesten) LET OP! Al deze geboden en wetten gaf God aan Zijn volk de Israëlieten! In het oude Testament bemoeide God Zich niet met de omliggende volken! Die waren er wel, maar God had Israël uitgekozen als Zijn volk en de focus van God was dan ook 100% op Zijn volk! Dit is een feit wat wij als gelovigen uit de heidenen nooit uit het oog mogen verliezen!

LET NU GOED OP!
In Handelingen 10 lezen we dat de Apostel Petrus een visioen ontvangt van God waarin Hij gaat ontdekken dat het evangelie ook aan de heidenvolken moet gepredikt worden.
Handelingen 10:10 t/m 17 (heidenvolken zijn alle volken buitenom het volk van Israël).

We lezen even Handelingen 10:13 t/m 16 En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en eet. Maar Petrus zei: Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten iets, dat gemeen of onrein was. En een stem geschiedde opnieuw ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zal jij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in de hemel.

De Israëlieten mochten niks onreins eten, en de omliggende volken, de volken buitenom Israël werden als onrein gezien. Hier zegt God tegen Petrus, hetgeen God gereinigd heeft zal jij NIET onrein maken.

Wat we hier lezen is zo belangrijk! God heeft de onreinheid van de heidenvolken opgeheven.
En toch heeft dit ook direct te maken met de spijswetten van Israël, (Leviticus 11 en Deuteronomium 14) De heidenvolken waren namelijk onrein en onheilig niet alleen vanwege hun onbesnedenheid, maar ook omdat zij regelmatig voedsel aten dat volgens de Joodse wet onrein was! Daar door was zelfs hun vaatwerk enz. onrein en waren Joden verboden de huizen van de heidenvolken binnen te gaan en met hen te eten. Nu, om deze scheiding tussen Jood en heiden ongedaan te maken, moest ook de scheiding brengende wet ongeldig worden gemaakt! (zie Efeze 2:14,15 en Kolossenzen 2:14)
Met de kruisiging van Christus is een eind gekomen aan de geldigheid van de ceremoniële wet. ( reiniging en spijswetten) lees; Galaten 3:23,25 en Hebreeën 9:10) Vanaf dat moment is dan ook ALLE door God geschapen voedsel in principe rein! In Markus 7:14 t/m 19 en Mattheüs 15:11 maakt de Heere Jezus duidelijk, dat heiligheid en reinheid niet zozeer te maken hebben met wat men eet, als wel met de gesteldheid van het hart.

Parralel met Petrus komen we Paulus tegen.
Paulus ook een Apostel die het evangelie aan de heidenvolken verkondigde.
Paulus was geboren als Jood en burger van het Romeinse rijk. Hij Woonde in Klein Azië.

Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliël onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt; En de overste kwam toe, en zei tot hem: Zeg mij, zijt gij een Romein? En hij zei: Ja.
En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een grote som gelds verkregen. En Paulus zei: Maar ik ben ook een burger geboren.
Terstond dan lieten zij van hem af, die hem zouden onderzocht hebben. En de overste werd ook bevreesd, toen hij verstond, dat hij een Romein was, en dat hij hem had gebonden.
Handelingen 22:3, 27 t/m 29

In het getuigenis wat Paulus deelt in Handelingen 22 deelt hij: En Hij zei tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Handelingen 22:21

Nu zijn we op het punt gekomen dat we hebben gezien dat God, door de Heere Jezus Christus, Zich ook richt op de heidenvolken wereldwijd, de niet Joden.

We hebben in het kort ontdekt dat de Spijswetten en de ceremoniële wetten zijn vervult in Jezus Christus! Dus we zijn nu bij Jezus Christus aangekomen. Wat zegt Jezus Christus over onze gehoorzaamheid aan God? Met andere woorden, wat is Gods gebod voor jou en mij vandaag?
We weten God eist gehoorzaamheid, hebben we vorige keer gezien, maar waar moeten wij gehoorzaam aan zijn?

We laten Jezus Zelf aan het Woord in antwoord op een Schriftgeleerde.
En een uit hen, zijnde een Wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende:
Meester! welk is het grote gebod in de wet?
En Jezus zei tot hem: Jij zal liefhebben de Heere, jouw God, met geheel jouw hart, en met geheel jouw ziel, en met geheel jouw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede aan dit gelijk, is: Jij zal je naaste liefhebben als jezelf.
Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Mattheüs 22:35 t/m 40

Nu zijn we bij… VANDAAG!
We mogen gehoorzaam zijn aan wat de Heere Jezus hier zegt! Dit is de absolute kern van Bijbelse gehoorzaamheid, te leven in de praktijk van alle dag! Niet meer, niet minder! Exact dat!

Alles wat God van ons vraagt, is niet meer, dan wat Jezus hier gezegd heeft! Al het andere wat we lezen in Gods Woord is een uitwerking hier van.

Dit word samen gevat in 1 Johannes 5:1 t/m 3.
Iedereen, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en iedereen, die liefheeft Diegene, Die geboren heeft, die heeft ook lief degene, die uit Hem geboren is.
Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren. (Mattheüs 22:35 t/m 40 😉)
Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

Amen!

Bronnen: Bijbel (S.V.) En StudieBijbel.

Volgende week: Gehoorzaamheid en zijn vruchten.
Anders gezegd, gehoorzaamheid loont!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *