Horen 5

Werkwoorden in de Bijbel. 21d
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het woord van vandaag is horen. Genesis 3:8
En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in de hof, aan de wind overdag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de HEERE God, in het midden van het geboomte van de hof.

En zij hoorden (wij horen) de stem van de HEERE God.
Dit onderwerp is te belangrijk om zomaar aan voorbij te gaan. Daarom parkeren we studie om hier veel dieper op in te gaan. We gaan diepzeeduiken in het Woord van God. Want wie verstaan de stem van de Vader? Zijn kinderen!

Wie worden er opgevoed door hun vader (en moeder)? De kinderen van de vader!
Dus wanneer verstaan we de stem van onze vader? Als we opgevoed worden door die Vader.
Wanneer lopen we in vrede aan de hand van de vader? Als we gehoorzaam zijn aan de Vader!

God die spreekt. (God moet spreken, anders kan je Hem niet horen)

En als je God gaat verstaan dan kan je; Aannemen, Aanpakken, Aanschaffen, Aanvaarden, Accepteren, Beetpakken, Gebruiken, Genieten, Nuttigen, Pakken, Toe-eigenen.

Dat is de slotsom waar we naar toewerken, HOE!

Vandaag: Gehoorzaamheid en zijn vruchten.
Anders gezegd, gehoorzaamheid loont!

Vandaag behandelen we het laatste gedeelte over hoe we wandelen aan de hand van de Vader en Hem kunnen verstaan en aan kunnen pakken, ons toe-eigenen wat Hij voor ons klaar heeft staan.
Namelijk dat wij zonen en dochteren zijn, en mede-erfgenamen met Christus.

En als wij kinderen (zonen en dochteren) zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden (Romeinen 8:17)

Dit is een prachtig voorbeeld van de circa 250 beloftes die in de Bijbel staan in het Nieuwe Testament. Waar we niet overheen mogen lezen is dat elke belofte gehoorzaamheid eist!

Wij zijn kinderen dus ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus…WANNEER?
Als wij met Hem lijden! WAAROM? Opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden!

We gaan nog een paar van die beloftes bekijken.
We lezen in Mattheüs 4:19; En Hij (Jezus) zei tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal jullie vissers van mensen maken.

Jezus zegt: Als je Mij navolgt. Dan! Zal ik jullie vissers van mensen maken.

We kijken ook naar het bekende gedeelte uit Mattheüs 6.
Daarom wees niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen; want jouw hemelse Vader weet, dat jij al deze dingen nodig hebt. Mattheüs 6:31 en 32

Een prachtige belofte van de Heere Jezus zelf maar Hij zegt er nog iets bij. Lees maar mee.
MAAR! zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen jouw toegeworpen worden. Mattheüs 6:33

Jezus zegt hier: Zoek EERST! Het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, DAN! Zal als deze dingen jouw toegeworpen worden. (Eten, drinken en kleding)

We lezen Lukas 6:35; Maar hebt jullie vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hopen; en uw loon zal groot zijn, en jullie zullen kinderen van de Allerhoogste zijn; want Hij is goedertieren over de ondankbare en bozen.

Jezus zegt hier; Hebt je vijanden lief, doet goed, leent zonder iets terug te hopen, DAN! Zal je loon groot zijn en kinderen van de Allerhoogste zijn.

We lezen Lukas 6:47en 48; Iedereen, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal je tonen, wie hij gelijk is.
Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leidde het fundament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was op de steenrots gegrond.

Jezus zegt: Iedereen die tot Mij komt, Mijn woorden hoort EN DOET! Die zal ik tonen wie hij gelijk is.

We lezen Johannes 1:12 en 13; Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vlezes, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Dit is een bekend gedeelte maar een gedeelte met zo een belangrijke waarheid!
Wanneer krijg je kracht om een kind van God te worden? Als je Jezus hebt aangenomen en in Zijn Naam gelooft! Niet eerder!
We zijn geschapen met een vrije wil en God wil dat wij Hem volgen, dienen vanuit onze vrije wil, vanuit onze liefde voor Hem. Als wij Ja zeggen op het gepredikte woord (Romeinen 10:17), Jezus aannemen als onze Redder en Verlosser, omdat we in Zijn Naam geloven, DAN! Krijgen wij macht om kinderen van God te worden.

We lezen Johannes 14:23; Jezus antwoordde en zei tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

Jezus zegt: Heb je mij lief? DAN! Bewaar je mijn woord.

We sluiten af met Johannes 14:12 t/m 14; Voorwaar, voorwaar zeg Ik jullie: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.
En zo wat jullie begeren zullen in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo jullie iets begeren zullen in Mijn Naam, Ik zal het doen!

Jezus zegt: LET GOED OP! Wat ik jullie zeg. Jullie doen de werken die ik doe, en jullie zullen nog meerdere werken doen want ik ga heen tot de Vader. ALS! Je in Mij gelooft!
Ja, ALLES wat jullie begeren zullen in Mij Naam, zal ik doen! Zo jullie iets begeren in Mijn Naam, zal ik doen!
Wat we onomstotelijk terug zien komen is het feit dat gehoorzaamheid aan God loont!
We hebben gezien dat God gehoorzaamheid eist!

• Lijden met Christus.
• Jezus navolgen.
• Gods koninkrijk zoeken en Zijn gerechtigheid.
• Je vijanden lief hebben, en lenen zonder terug te verwachten.
• Tot Jezus komen, Zijn woord horen en doen.
• Jezus aannemen en in zijn Naam geloven.
• Jezus liefhebben, Zijn woord bewaren.
• Geloven in Jezus.

Bronnen: Bijbel (S.V.) en CHRISTIAN ASSEMBLIES EUROPE – Beloftes in het Nieuwe Testament.

Volgende keer: de slotsom waar we naar toewerken, HOE!
Hoe ontvangen wij, pakken wij, eigenen we ons Gods Woorden toe.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *