Horen 6

Werkwoorden in de Bijbel. 21e (Slot)
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

We sluiten het werkwoord horen af met het antwoord op de vraag;
HOE! Ontvangen wij van De Vader?

We ontvangen van De Vader door een zoon, dochter van de Vader te zijn.

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven KINDEREN van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; (SV)
Welke niet uit natuurlijke wijze zijn geboren, niet uit lichamelijk verlangen, of uit de wil van de man, maar uit God! Johannes 1:12 en 13 (NBV)

We moeten Jezus aannemen, door in Zijn Naam te geloven. DAN! Krijgen wij de macht om een kind van De Vader te worden.

Titus zegt: Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde (Jezus Christus) tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken van de rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte (Johannes 3:1 t/m 21) en vernieuwing van de Heilige Geest;
Dewelke Hij over ons rijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;
Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope van het eeuwig leven.
Dit is een getrouw woord!, en deze dingen wil ik, dat jij ernstig bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn voor de mensen. Titus 3:4 t/m 8

De Vader heeft ons zalig gemaakt door Jezus Christus, door de wedergeboorte (het geloven in Jezus)
En de vernieuwing van onze geest, door de Heilige Geest.

Opdat een ieder, die in Hem (Jezus Christus) gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft.
Want alzo lief heeft God (De Vader) de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Jezus Christus) gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem (Jezus Christus) gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft!
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Johannes 3:15 t/m 17

• We nemen Jezus aan door in Hem te geloven.
• We worden kinderen van de Vader.
• Onze Geest word vernieuwt.

DAN HEBBEN WE EEUWIG LEVEN!

Nu zijn wij kinderen van De Vader en leren wij onze Vader te Gehoorzamen.
Wij krijgen de macht om kinderen van God te worden. Is een proces wat we mogen leren.

Jezus zegt: “Want zo wie de wil van Mijn Vader doet Die in de hemelen is, die zijn Mijn broeder, en zuster, en moeder!” Mattheüs 12:50

Nog één keer in één zin:
WE ONTVANGEN VAN DE VADER DOOR TE GELOVEN EN TE LEVEN WAT GODS WOORD ZEGT!
JA MAAR HOE DAN PRAKTISCH?

We gaan er nu even vanuit dat we kinderen van de Vader zijn en we willen genezing van onze rug ontvangen.

1- Vernieuw je denken naar het Woord van God.
Namelijk dat wij, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat wij vernieuwd worden in de geest van ons denken. En de nieuwe mens aandoen, die overeenkomstig naar het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
Leg daarom de leugen af, en spreekt de waarheid, een ieder tegen zijn naaste; omdat wij elkaars leden zijn. Efeze 4:22 t/m 25

2- Geloven!
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van zaken, die men niet ziet. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is van hen, die Hem zoeken. Hebreeën 11:1 en 6.

3- Zet de belofte van God tegen over je omstandigheid.
En Jezus, antwoordende, zei tot hen: Hebt geloof op God.
Want voorwaar (met klem) zeg Ik jullie, dat, zo wie tot deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven hetgeen hij zegt, gebeuren zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.
Daarom zeg Ik u: ALLE DINGEN!, die jullie biddende begeren, gelooft, dat jullie ze ontvangen zullen, en zij zullen u geworden!

ZET DE BELOFTE VAN GENEZING (HET GENEZEN ZIJN) TEGENOVER DE PIJN IN JE RUG!

Zet de belofte van voorziening, tegenover je lege voorraadkast.
Zet de belofte van het zorgen van God voor jou, tegenover jouw zorgen die je dagelijks maakt.
Enz.

Zo! Ontvangen wij alle beloften die God ons gegeven heeft in Zijn Woord!

Want zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, tot heerlijkheid van God door ons. Korinthe 1:20

DOOR DAT WIJ GODS BELOFTEN ONTVANGEN, WORDT GOD DOOR ONS VERHEERLIJKT!

Amen!

De enige Waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *