Horen

Werkwoorden in de Bijbel. 21
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het woord van vandaag is horen. Genesis 3:8

Gehoor is het vermogen van een organisme om geluiden waar te nemen, veelal richtingsgevoelig ten opzichte van de geluidsbron. Het is een van de zintuigen. Waarnemen met dit zintuig heet ‘horen’. Het oor is het gehoororgaan waarin geluidsgolven worden omgezet naar actiepotentialen in de gehoorzenuwen.

Wat is de definitie van horen?
Aandachtig luisteren, Beluisteren, Bemerken, Geluiden waarnemen, Gewaarworden.

En zij hoorden de stem van de HEERE God, wandelende in de hof, aan de wind overdag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de HEERE God, in het midden van het geboomte van de hof. Genesis 3:8

Vanuit de Hebreeuwse grondtekst:
En zij hoorden de stem van de Heere God gaande in de hof voor de wind van de dag en verborg zich de mens en zijn vrouw voor de Heere God tussen het geboomte van de hof.

Het Hebreeuwse begrip voor de wind van de dag kan weergegeven worden met `wind van de dag` of met `koelte van de dag`; in het Oosten gewoonlijk in de tweede helft van de dag.
Het is ook mogelijk het woord yom, meestal vertaald met `dag`, op te vatten als `wind`.
Dan kan de vertaling zijn: toen de mens en zijn vrouw de stem `donder` van de Heere God heen en weer hoorden gaan in de tuin, in de wind van de storm, verborgen zij zich…`

Het is onduidelijk wat Adam en zijn vrouw precies hoorden maar het is duidelijk dat zij de stem van God hoorden.

Hoe horen wij vandaag de stem van God?
Alleen de levende God, de God van de Bijbel, ziet, hoort en spreekt tot de mensen.

Willen we de stem van God horen dat moeten we eerst weten hoe God spreekt tot ons.
Waar moeten we wezen en waar leggen wij onze oor te luister om de stem van God te horen.

In het Nieuwe Testament zegt Jezus herhaaldelijk; wie oren heeft om te horen die hoort.
O.a. Mattheüs 11:15, Mattheüs 13:9 en 43.

Wat moeten wij horen?
Het onderwijs dat Jezus Zelf onderwees aan de mensen om Hem heen.

Jezus is het woord van God. (Johannes 1) Wij moeten het Woord van God horen!
Vandaag is het Woord van God op de eerste plaats Gods Woord, de Bijbel die wij lezen.

Want iedereen, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?
Romeinen 10:13 en 14

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God.
Romeinen 10:17

BACK TO THE BASIC! (Terug naar de basis!)
Wij horen de stem van God door het lezen van het Woord van God.
Het Woord van God word gepredikt (uitgelegd), die uitleg horen wij, en gaan die uitleg geloven, en vanuit dat geloof gaan we God aanroepen. (bidden tot God, met Hem praten) Romeinen 10:13 en 14

In welke situatie wij ons ook begeven, het Woord van God kent ALLE antwoorden!
Nee, niet specifiek een ja of nee, maar wel het onderwijs hoe wij in bepaalde situaties moeten handelen, door het Woord te geloven. Te gaan doen wat Gods Woord ons leert!

Onverhoorde gebeden bestaan echt niet! Dat is een religieuze leugen, omdat we dan geen antwoorden vinden op onze onveranderde situatie.
God hoort ons altijd, en verhoort ons altijd!

Bidt, en u zal gegeven worden; zoek, en jij zal vinden; klopt, en je zal opengedaan worden. Want iedereen, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, die zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder jullie, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan jij, die boos bent, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven diegenen, die ze van Hem bidden! Mattheüs 7:7-11.

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. 1 Johannes 5:14 en 15

Wat wij bidden naar Zijn wil dat ontvangen wij. En Zijn wil leren we kennen door het Woord van God.

God hoort ons en verhoort ons altijd. Nu is de vraag; horen wij God ook? Hebben wij oren om te horen? Verstaan we helder wat God ons leert door Zijn Woord? Luisteren we echt aandachtig naar Zijn stem? Nemen we Zijn wil waar in het Woord?

Dit onderwerp is te belangrijk om zomaar aan voorbij te gaan. Daarom parkeren we studie om hier veel dieper op in te gaan. We gaan diepzeeduiken in het Woord van God. Want wie verstaan de stem van de Vader? Zijn kinderen!

Wie worden er opgevoed door hun vader (en moeder)? De kinderen van de vader!
Dus wanneer verstaan we de stem van onze vader? Als we opgevoed worden door die Vader.
Wanneer lopen we in vrede aan de hand van de vader? Als we gehoorzaam zijn aan de Vader!

Volgende keer: God die spreekt. (God moet spreken, anders kan je Hem niet horen)

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel, Statenvertaling. Studie Bijbel, Wikipedia en Encyclo.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *