Naar de gelijkenis van God maken

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is: Naar de gelijkenis van God maken.\

Dit is het boek van het geslacht van Adam. Op de dag als God de mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God. Genesis 5:1

Het is nu zeker interessant wat het synoniem is van het woord gelijkenis.
Gelijkenis: Overeenkomst, overeenkomstigheid, overeenstemming, parallel, vergelijkbaarheid en
Gelijkvormigheid.

Dus God heeft de mens geschapen in overeenkomst, vergelijkbaar met Hem.
Maar dit betekend niet dat de mens God zelf is! Wij zijn geen `kleine goden` zoals vele religies ons doen willen laten geloven.

God gaat op een unieke manier met de mens om. Er bestaat een nauwe band tussen God en de mensen.
Dieren hebben niet het vermogen om een geestelijke relatie met God te hebben zoals de mensen. Op die manier zijn mensen dus net als hun Schepper uniek!
Maar er zijn duidelijk verschillen tussen God en mensen, want al is de mens naar Gods beeld geschapen, hij is niet zoals God!
Die waarheid moeten we goed in het oog houden, als we een relatie met God hebben.
Het feit dat God als ons is betekend dat we een intieme relatie met Hem kunnen hebben. Maar het feit dat we juist anders dan God zijn, zal er voor zorgen dat onze relatie met God eerbiedig blijft en zal onze aanbidding in de juiste verhouding zetten.
Je kan aan de ene kant te familiair met God omgaan, maar aan de andere kant kan je ook teveel afstandelijk eervol ontzag voor Hem hebben.

Maar nu de vraag:
Hoe zijn wij dan de gelijkenis van God?

Op de eerste plaats lezen we dat God de mens heeft geschapen als man en vrouw.
Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, op de dag als zij geschapen werden. Genesis 5:2

Zowel de man als de vrouw zijn naar het evenbeeld van God geschapen. Dit laat ons zien dat God Geest is en zowel mannelijk als vrouwelijke eigenschappen heeft.
Johannes 4:24 en Jesaja 66:10 t/m 13

We kennen de openbaringen van God als Vader, Zoon en Heilige Geest. En deze drie openbaringen is één God. 1 Johannes 5:7
Wij zijn geschapen als Geest ziel en lichaam, wij zijn één persoon. 1 Thessalonicenzen 5:23

In Genesis 1: 26 en 27 worden twee woorden gebruikt voor beeld en gelijkenis. De Hebreeuwse woorden die hier voor gebruikt zijn is tselem en demut.
Het is eerste woord tselem betekend meestal afbeelding, maar kan ook schaduw betekenen.
Het tweede woord demut duid aan dat iets op iets anders lijkt, en word ook gebruikt als afbeelding of kopie. De mens word gemaakt als beeld van God of iemand die op God lijkt.

Set, de zoon van Adam lijkt op Adam, zoals Adam op God lijkt. (Genesis 5:3)

Een prachtige illustratie van de gelijkenis van God zijn vinden we in de Heere Jezus Christus.

Jezus is de tweede Adam! Jezus is de tweede Mens!
Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest. De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. 1 Korinthe 15: 45 en 47

God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken heeft, door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welke Hij ook de wereld gemaakt heeft; Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onze zonden door Zichzelf te welke weeg heeft gebracht, is gezeten ter rechter der Majesteit in de hoogste hemelen;
Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.
Hebreeën 1:1 t/m 4

Dewelke het Beeld is des onzienlijke Gods, de Eerstgeborene aller creaturen.
Want door Hem alle dingen gemaakt, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, or tronen, originele heerschappijen, zijn oefenen, oefenen machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem gemaakt; Kolossensen 1:15 en 16

En buiten alle twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 1 Timotheüs 3:16

Jezus komt overeen met God, is parallel aan God, vergelijkbaarheid met God en
Gelijkvormig met God. (Hij is God)
Jezus kwam op aarde om ons God te laten zien! Hij zegt: Ben Ik zo langen tijd met jullie, en hebben jullie Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; en hoe zeg jij: Toon ons de Vader? Johannes 14:9

Zoals Jezus ons God heeft laten zien aan de wereld, zo mogen wij Jezus laten zien aan de wereld!
Dit is mogelijk omdat wij naar de gelijkenis van God geschapen zijn! Wij lijken op onze Vader!

Volgende week gaan we uitgebreid op in hoe dit praktisch vorm te geven, in overeenstemming met het Woord van God.

Bronnen studie: De Bijbel (SV), Synoniemen.net, sleutels tot de Bijbel van David Pawson en pthu.nl (Robin ten hoopen)

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *