Nemen-2

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het woord van vandaag is nemen. (toe eigenen) deel 2

Vorige week hebben we ingezoomd op het (aan)nemen van de verleiding die de zonde baart.
vandaag zoemen we in op het aannemen van Jezus Christus.

Maar zovelen Hem ( Jezus) aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
Welke niet uit den bloede (op de natuurlijke wijze), noch uit de wil van het vlees (lichamelijk verlangen), noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn.
Johannes 1:12 en 13

Wat is nu `Jezus aannemen`?
Jezus aannemen staat gelijk met in Zijn Naam geloven. Het is een andere verwoording voor: geloven in de Heere Jezus.

Werkwoord nemen: Aannemen, Aanpakken, Aanschaffen, Aanvaarden, Accepteren, Beetpakken, Gebruiken, Genieten, Nuttigen, Pakken, Toe-eigenen.

Wat nemen we aan, pakken we aan, accepteren wij, en eigenen wij ons toe?
Want zo lief had God de wereld dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

God heeft Zijn Zoon gegeven. Aan wie? Aan de wereld! De HELE wereld!
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. 1 Johannes 2:2

Dat is van de kant van God gezien. Maar hoe ontvangen wij die liefde van God persoonlijk?
Door te geloven in de Zoon! Door te geloven dat de Zoon nodig is om recht te kunnen staan voor God. Jouw en mijn zonden, ongeloof, ongehoorzaamheid, staan in de weg om recht voor God te staan. Jezus heeft jouw en mijn zonden op Zich genomen, en de straf op die zonde voor jou en mij betaald. Daarom is Jezus de enige weg om recht voor God te komen staan!
En die gift van de Vader moeten wij aannemen, accepteren, aanvaarden en toe-eigenen, door in Jezus te geloven als de gift van de Vader.

LET OP! Zonder het aannemen van Jezus is er GEEN weg tot de Vader, en komen wij NOOIT recht voor God te staan. Maar je moet niks! Jij hebt een vrije wil om te kiezen om Jezus aan te nemen of niet. Kies je, om Jezus niet aan te nemen, dan kom je niet recht voor God te staan en zal je zelf je moeten verantwoorden voor God. Met alle gevolgen van dien.

Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Johannes 3:36

Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 4: 9 en 10

De liefde van God is agapè liefde. Een eenzijdige liefde!
Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.
Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaren waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. Romeinen 5:6 t/m 10

Die in Hem (Jezus) gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Johannes 3:18

Want uit genade ben jij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit jou, het is een gave van God;
Niet uit de werken, opdat niemand roemt. Efeze 2: 8 en 9

Dit Bijbelgedeelte word vaak aangehaald om ons te doen geloven dat geloof een gave is van God.
Dit zou inhouden dat we afhankelijk zijn van God om te geloven.
Maar wat is nu die gave van God? GENADE is de gave van God! Want je bent uit genade door het geloof, zalig geworden.

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ONS LEVEND GEMAAKT MET CHRISTUS; (uit GENADE zijt gij zalig geworden) Efeze 2:4 en 5

Hier lezen wij dat wij uit genade zijn zalig geworden. Hoe? Doordat wij levend gemaakt zijn met Christus! Christus is de genade van God! En die waarheid moeten wij aannemen om recht te staan voor God. Met andere woorden moeten wij Jezus Christus aannemen om recht te staan voor God.
Zo zijn we weer teug waarmee we begonnen.

Gods Woord verklaard Gods Woord! Een andere waarheid is er niet!
We sluiten af:
Maar Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en jullie zullen Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
Johannes 16:7 t/m 11

Wie overtuig de Heilige Geest? De Wereld!
Waarvan overtuig de Heilige Geest de Wereld? Van zonde? Ja, welke zonde? Dat ze niet in Jezus geloven! Dus de Heilige Geest overtuigt de wereld van hun ongeloof! En niet wat ze allemaal fout doen!

Datgene waar de Heilige Geest een ongelovige dus van overtuigt is dat hij of zij niet gelooft in Jezus Christus. In verhouding daarmee doet eigenlijk al het andere er niet toe!

De Heilige Geest Overtuigt Ongelovigen Van Hun Zonden


Wat deze korte studie ons in een zin wil zeggen is dat wij zonder geloof in de Heere Jezus verloren liggen en klaar zijn voor het oordeel. Maar dat wie Jezus aangenomen heeft, in Hem gelooft als persoonlijke Redder en Verlosser, dat hij of zij Jezus nodig heeft om recht te staan voor God, dat die persoon geheiligd is en gerechtvaardigd een kind van God is.

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt.

Bronnen: Bijbel S.V. , Studie Bijbel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *