Offeren

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vandaag is het werkwoord: offeren

En Noach bouwde de HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandoffers op dat altaar. Genesis 8:20

Noach rustte in God, God gedacht aan Noach, deed de wateren zakken en de winden ophouden, en de rust keerde terug. En Noach bouwde de Heere een altaar, en offerde op dat altaar.

Noach bouwde een altaar voor JHWH. Het werkwoord bouwen doet vermoeden dat (omgehouwen) stenen gebruikt worden.
De term brandoffers geeft aan dat de dieren gehele verbrand worden; de mens eet er niet van. Noach gebruikt UITSLUITEND! Reine dieren en reine vogels. Dit offer ziet op verzoening en is een teken van dankbaarheid voor de overleving.

We pakken vers 21 er even bij.
En de HEERE rook die liefelijke reuk, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want de gedachten van ’s mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb.

Veel vertalingen hebben dat God de liefelijke reuk ruikt, maar letterlijk staat er: reuk van tot rust brenging, kalmering. Gods toorn over de slechtheid van de mens komt tot bedaren. De Heere ruikt het offer, dat wil zeggen: aanvaart het. God laat zich hier niet omkopen maar reageert op de gehoorzaamheid van de mens. Er is geen wijziging in Zijn houding tegenover Noach, maar wel tegenover de mensheid in het algemeen. Noach is hier priester voor de nieuwe mensheid, zoals Job offerde voor zijn zonen en vrienden. (Job 1:5 en 42:8). Tevens is Noach een middelaar zoals Mozes. (Exodus 33 en 34).

Wat een prachtig begin van deze studie! Maar we gaan verder.

We lezen: En de HEERE rook die liefelijke reuk, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want de gedachten van ’s mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb.
Genesis 8:21

Dit doet ons denken aan de Tabernakeldienst waar de levieten ook het brandofferaltaar brandende moesten houden. Een brandofferaltaar (Eng. altar of burnt offering) is een altaar waarop brandoffers worden gebracht, offers die verbrand worden en waarvan de liefelijke geur opstijgt tot God. (Exodus 27 en 38)

Die liefelijke geur deed God denken aan zijn Zoon de Heere Jezus die eens de zonden voor ALLE mensen zou dragen en zo een brandoffer was voor Zijn Vader.

We lezen dit in Hebreeën 10:8 t/m 14
Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);
Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen.
In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande van het lichaam van Jezus Christus, eenmaal geschied.
En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nooit kunnen wegnemen;
Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten ter rechter Gods; Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten.
Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.
Amen!

Noach is een typebeeld van de Heere Jezus!

Noach was als hoofd van zijn gezin rechtvaardig voor God.
Jezus is als hoofd van Zijn gemeente rechtvaardig voor God.

Noach offerde een brandoffer.
Jezus was het brandoffer.

Noach was priester voor de nieuwe mensheid.
Jezus is onze hogepriester.

Noach`s offer zorgde ervoor dat God de aardbodem niet meer zal vervloeken om des mensen wil.
Jezus offer nam de vloek over de mensheid weg. (Jezus is tot een vloek geworden Galaten 3:13).

Wat een prachtige rode lijn wordt er zichtbaar van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, de tijd waarin wij nu mogen leven!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen studie: De Bijbel (S.V.) en de Studie Bijbel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *