Roepen

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is roepen. Genesis 3:9

En de HEERE God riep Adam, en zei tot hem: Waar ben je?
Genesis 3:9

Definitie van roepen = Aanmanen, Aanroepen, Alarmeren, De stem luid verheffen, Halen, Hulp vragen, Ontbieden, Schreien.

GOD ROEPT MENSEN!
God riep Adam, God roept vandaag ook jou en mij!

Waarom roept God jou en mij? Wat roept God tegen jou en mij?
God roept precies hetzelfde naar ons, wat Hij naar Adam geroepen heeft. Namelijk: ” Waar ben je?”

God roept ons terug naar Hem!
O alle dorstigen! komt tot de wateren, en jullie, die geen geld hebben, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!
Waarom wegen jullie geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, en eet het goede, en laat jullie ziel in vettigheid zich verlustigen.
Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en jullie geven de gewisse weldadigheden van David. Jesaja 55:1 t/m 3

Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb jullie bij jullie naam geroepen, jullie zij van Mij.

Ja maar, nu haal je twee teksten aan die specifiek over Israël gaan?!
Ik begrijp je vraag, Gods Woord geeft Zelf het antwoord.

Want jullie zijn allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
Want zovelen als jullie in Christus gedoopt zijn, hebben jullie Christus aangedaan.
Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want jullie zijn allen één in Christus Jezus.
En indien jullie van Christus zijn, zo zijn jullie Abrahams zaad, en naar de beloftes erfgenamen.
Galaten 3:26 t/m 29

God roept jou en mij tot bekering!
Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen. Mattheüs 4:17

God riep ook Adam tot bekering, Hij wilde de gemeenschap met Adam herstellen!

Na dat wij gehoor hebben gegeven aan de roep van Jezus om ons te bekeren (Johannes 1:12) zijn wij tot veel meer geroepen!

Want jullie zijn tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkaar door de liefde. Galaten 5:13

Want hiertoe zijn wij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat wij Zijn voetstappen zouden navolgen; 1 Petrus 2:21

*En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8:28

Hij heeft ons geroepen door het Evangelie, tot verkrijging van de heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus. 2 Thessalonicenzen 2:14

Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel, tot de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus.
Filippenzen 3:14

Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen;
2 Timotheüs 1:9

God is getrouw, door Welken jullie geroepen zijn tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. 1 Korinthe 1:9

Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs jullie ook geroepen zijn tot een hoop van je roeping;
Een Heere, een geloof, een doop, Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in jullie allen. Efeze 4:4 t/m 6

Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo worden ook wij heilig in al onze wandel;
Daarom dat er geschreven is: wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:15 en 16

Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat jullie daartoe geroepen zijn, opdat jullie zegeningen zouden beërven.
1 Petrus 3:9

Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. 1 Thessalonicenzen 5:24.

God heeft ons geroepen tot:
1- Het terug komen tot Hem.
2- Om niet te vrezen (bang te zijn).
3- Bekering.
4- Vrijheid en dienen in liefde.
5- Lijden en navolging.
6- Zijn voornemen.
7- Verkrijging van heerlijkheid.
8- Zichzelf.
9- Zijn eigen voornemen en genade.
10- Gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus.
11- Eenheid
12- Heiligheid
13- Een zegen te zijn.

*Wie zijn er naar Gods voornemen geroepen?
IEDEREEN! ( Johannes 1:12, handelingen 2:38)

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!
Bronnen: Encyclo.nl, Statenvertaling, DailyVerses.net