Schamen

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vandaag kijken we naar het werkwoord schamen.
En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet. Genesis 2:25

Wat is dat, je schamen?
Schaamte is een onaangename psychosociale emotie ten aanzien van het afwijken van de eigen normen (aantasting van eergevoel of trots), en/of de normen van anderen (in verband met de angst om misprezen of niet meer geaccepteerd te worden). Schaamte is daarmee een sterk cultureel bepaald fenomeen.

Schaamte is jezelf in vergelijking met een ander of anderen om een bepaalde reden die, vind je, jou toe te rekenen valt, de mindere voelen.
Onaangenaam gevoel dat je wilde dat je iets niet of anders had gedaan, of dat je ergens anders was.
Schaamte = Beschaamdheid, Gemoedstoestand, Gevoel van verlegenheid, Onbehaaglijk verlegen gevoel, Schaamtegevoel, Schroom.
gevoel van onbehagen over gemaakte fouten (Genesis 3)
je opgelaten en schuldig voelen
een gevoel dat iemand de neiging geeft zich te verbergen voor anderen. (Genesis 3)

Om te beginnen is het natuurlijk prachtig dat in de zondeloze staat van Adam en Eva, zij zichzelf NIET schaamden! In harmonie met God is er geen plaats voor schaamte. De reden was hun volmaaktheid en onnozelheid, waardoor zij niets oneerlijks zagen aan hun lichamen, nog iets onreins gevonden aan hun zielen.

Schaamte is een duidelijk gevolg van de zondeval.

Het woord schaamte komt 5 keer voor in de Bijbel. (S.V.)
Het is opmerkelijk dat het woord schamen in de Bijbel direct verband houd met het zich wel of niet schamen voor God!

Ook zal ik voor koningen spreken van Uw (Gods) getuigenissen, en mij niet schamen.
Psalm 119:46

Zijn zij beschaamd, omdat zij gruwel bedreven hebben? Ja, zij schamen zich in het minste niet, weten ook niet van schaamrood te maken; daarom zullen zij vallen onder de vallende, ten tijde als Ik hen bezoeken zal, zullen zij struikelen, zegt de HEERE.
Jeremia 6:15 en 8:12

Want zo wie zich Mijn en Mijn woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, die zal Zich de Zoon van de mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen. Markus 8:38

Want zo wie zich Mijn en Mijn woorden zal geschaamd hebben, die zal de Zoon van de mensen Zich schamen, wanneer Hij komen zal in Zijn heerlijkheid, en in de heerlijkheid van de Vader, en van de heilige engelen. Lukas 9:26

Als wij ons schamen voor Jezus en Zijn Woord zal Hij zich voor ons schamen voor de Vader.
Ons schamen voor Jezus en Zijn Woord is onacceptabel voor Jezus.
Waarom?
Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. DAAROM SCHAAMT ZICH GOD hunner NIET, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid.
Hebreeën 11:16

Hebreeën 11 spreekt van het geloof van de vaderen, met het doel dat de lezers dit geloof zullen volgen!

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van de zaken, die men niet ziet. Hebreeën 11:1

De geloofsgetuigen, die in dit hoofdstuk worden beschreven en genoemd, worden geïntroduceerd als `de ouden` (volgens Hebreeën 1:1 de vaderen). Tot hen heeft God gesproken en zij hebben gelooft.
Naast `de ouden` noemt de schrijver in vers 39 en 40 `ons` de gemeente van het Nieuwe verbond.
Vers 2 verwijst terug naar geloof (vers 1), bedoeld is dat de `ouden` in dit geloof leefden.
De `ouden` hebben van God zelf getuigenis verkregen; Hij liet het getuigenis van het geloof de ouden opschrijven en vastleggen in de Schrift, zodat wij er nu van weten en er een voorbeeld aan kunnen nemen!

God schaamt zich niet voor die mensen die geloven, die vast hopen, op de dingen die men niet ziet!
Wij zien God niet en geloven God op Zijn Woord! Het is voor ons een vaste hoop, een zekerheid die wij niet zien. Dat geloof, daar schaamt God zich niet voor!

Het echte geloof, waar Jezus zich niet voor schaamt, is het geloof waarin men zich niet schaamt voor Jezus!

Opnieuw worden wij geconfronteerd met de vraag: Geloven wij het Woord.
Want door dat geloof verstaan (begrijpen) wij dat de wereld door het Woord van God is geschapen.
Dan begrijpen wij dat de dingen die we zien, NIET ontstaan zijn uit de dingen die gezien worden!
Hebreeën 11:3
Dit is een pijler van ons geloof! Als we dit niet met zekerheid geloven dan staat ons geloof op losse schroeven! Gelovigen die twijfelen aan de schepping, hebben niet het echte geloof!

Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou.
Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen.
Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak HIJ ZICH NIET SCHAAMT hen broeders te noemen. Hebreeën 2:9 t/m 11

Jezus heiligt, wij worden door Hem geheiligd, en zijn uit God. Dat is de reden dat Jezus Zich NIET SCHAAMT ons broeders (zussen) te noemen!

Dit laat zien dat wij IN! God zijn. Wij zijn geheiligd door Jezus, uit God geboren. Als wij IN God zijn, hebben wij gemeenschap met God. Er is sprake van een bloedverbond, het bloed reinigt ons van onze zonden. God en de mens is op dat moment één! En DAT is de reden dat Jezus zich niet voor ons schaamt en wij niet voor Jezus!
Dit is het vergezicht van het huwelijk door God Zelf ingesteld. De man zal zijn ouders verlaten zijn vrouw aanhangen en tot één! vlees zijn. Ook hier is sprake van een bloedverbond. Heel letterlijk als het maagdenvlies doorbroken word. Dan zijn man en vrouw… één! En ook hier schaamt de man zich niet voor zijn vrouw en de vrouw niet voor haar man! Het huwelijk is dus een één op één vergelijking met Jezus en Zijn gemeente!

Schaam jij je nu nog voor Jezus, Het Woord?

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!
Bronnen: De Bijbel (S.V.), Studiebijbel, Statenvert. Met aantek, Wikipedia.nl, mijn woordenboek.nl, woorden.org.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *