Scheppen


Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vandaag gaan we in op het werk woord scheppen.
Het iets uit het niets maken. Er was niks, alleen God, en Hij schiep de hemel en aarde uit het niets.
Dit lezen we in Genesis 1:1 daar staat:
In het begin schiep God de hemel en de aarde S.V
De letterlijke Hebreeuwse Tekst zegt ons:
In het begin schiep God de hemel(en) en de aarde.
Goed lopende zuivere tekst: zie S.V.

Er word in Numeri 16:30, Jesaja 4:5 en Efeze 2:15 ook nog gesproken over het scheppen van God.

Het Hebreeuwse Woord voor scheppen is bara en heeft een andere betekenis dan maken.
Het werkwoord scheppen (bara) staat 7 keer in het scheppingsverhaal. (Genesis 1:1, Genesis 1:21, 3x in Genesis 1:27, Genesis 2:4. Genesis 2:3)

Niet voor niets verteld Gods Woord ons 7x! dat God schiep. Het getal 7 luid in het Hebreeuws shèva.
Het komt van de stam sava, dat vol zijn, voldaan zijn of genoeg hebben betekend. Want op de zevenden dag ruste God van het werk, dat Hij scheppend tot stand gebracht had. Het was vol, volledig, goed en volmaakt. Er kon niks aan toegevoegd worden zonder het te bederven.

De schepping was volmaakt compleet!
Het werkwoord scheppen hoort alleen toe aan God. Het is uitsluitend voor Hem gereserveerd.
Hij spreekt en het is er. Door het Woord van de HEERE zijn de hemelen gemaakt, en door de Geest van Zijn mond al hun heir/leger (sterren planeten en andere hemellichamen). Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.
Psalm 33:6 en 9

Wat is nu het verschil tussen scheppen en maken?
Het werkwoord maken `asah` komt acht keer voor bij de schepping.
O.a. in Genesis 1:7a, 16a, 25a, 26a. En Genesis 2:3

In het scheppings verhaal is het Synoniem van scheppen, maken. Toen God schiep, maakte hij.
Genesis 2:3.

Maken is wel een synoniem van scheppen maar dekt niet de volle betekenis van scheppen.
Alleen God kan scheppen en maken. De mens kan alleen maken.

In Numeri 16:30 staat: Maar als de HEERE wat nieuws zal scheppen, en het aardrijk zijn mond zal opendoen, en verslinden hen met alles wat van hun is, en zij levend ter helle (in het dodenrijk) zullen neervaren (afdalen); dan zullen jullie bekennen, dat deze mannen de HEERE getergd hebben.

Dit fenomeen dat de aarde zich opent en Korach, Dathan en Abiram en heel hun huis en familie in het dodenrijk deed afdalen en de aarde zich daarna weer sloot, was nooit eerder vertoond. De Heere had iets nieuws geschapen! Dit is hierna ook nooit meer voorgekomen in de geschiedenis.

Dood en leven zijn in het geweld van de tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten.
Spreuken 18:21
Die zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden.
Spreuken 21:23

Want wij struikelen allen in vele. Als iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom (in bedwang) te houden. Jakobus 3:2

Onze woorden hebben ook een scheppende kracht. Of wel woorden die leven scheppen, of woorden die dood scheppen. (Spreuken 18:21)
Sterker nog, wie zijn mond en tong kan beheersen bewaart zijn ziel voor veel ellende.
Spreuken 21:23
Het gaat nog verder! Als wij onze mond en tong bewaren, zijn wij ook machtig om heel ons lichaam te beheersen. Jakobus 3:2

Jezus zegt: De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot jullie spreek, zijn geest en zijn leven. Johannes 6:63

Jezus heeft ook de scheppende woorden gesproken in Genesis 1 bij de schepping. (Johannes 1)
Jezus leert jou en mij om Hem te volgen (lukas 9:57 t/m 62). Wij mogen leren om Jezus ook te volgen in Zijn spreken.
Dat ook onze woorden, woorden zijn van geest en leven!

Laat de woorden van mijn mond, en de overdenking van mijn hart U welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! Psalm 19:15

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *