Slaap van de dood


De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het eerste werkwoord wat we aan het bestuderen zijn is slapen.

Vandaag: De slaap van de dood, of anders gezegd ingeslapen.
Ander woord voor inslapen is: doodgaan, heengaan, het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen, inslapen, ontslapen, overlijden, sterven. Bron: Synoniemen.net

Slapen en dood zijn, even als ontwaken en leven, zijn nauw met elkaar verwant. Zelfs wordt de toestand van de dood wel als een slaaptoestand getypeerd.

Job 14:12 zegt: Alzo ligt de mens neer, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt worden.

Psalm 13:4 zegt: Aanschouw (kijk met aandacht), verhoor mij, Heer, mijn God; verlicht mijn ogen, waardoor ik in de dood niet ontslaap;… Het ontslapen betekend hier sterven.

Ook de Heere Jezus zelf noemt het gestorven zijn, overleden zijn, slapen.
Mattheüs 9:24 zegt: Zei Hij tot hen: Vertrekt; want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten Hem.
Markus 5:39 zegt: En ingegaan zijnde, zei Hij tot hen: Wat maken jullie beroerte, en wat huilen jullie? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.

Johannes 11:11 t/m 14 zegt: Dit sprak Hij; en daarna zei Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen, om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Maar Jezus had gesproken van zijn dood; maar zij meenden, dat Hij sprak van de rust van de slaap. Toen zei dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven.
Deze 4 verzen leren ons dat het sterven geen einde betekend maar een slapen om weer opgewekt te worden.

Een overleden persoon is ontslapen.
2 Petrus 3:4 zegt: En zeggen: Waar is de belofte van Zijn toekomst? Want van die dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin van de schepping.

Dit werkwoord ontslapen verwerkt de apostel Paulus frequent in zijn eerste brief aan de gemeente te Korinthe.
1 Korinthe 15:6 zegt: Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen.
1 Korinthe 15:20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden diegenen, die ontslapen zijn.

De ontslapenen in Jezus Christus zijn verzekerd van een eeuwige verbondenheid met Hem.
1 Thessalonicenzen 4:13 en 14 zegt: Maar, broeders, ik wil niet, dat jullie onwetende zijn van diegenen, die ontslapen zijn, opdat jullie niet bedroefd zijn, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God diegenen, die ontslapen zijn in Jezus, terug brengen met Hem.

Zodra Jezus stierf, werden de graven geopend en ontwaken de ontslapen heiligen; zij ontwaken uit hun `slaap`. (Zij staan op uit de dood)
Mattheüs 27:52 zegt: En de graven werden geopend, en vele lichamen van de heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; …

Is nu slapen gelijk aan de dood, dan is het ontwaken gelijk aan het ontkomen aan de dood.
Jesaja 26:19 zegt: Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en juicht, jullie, die in het stof wonen! want jullie dauw zal zijn als een dauw van moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen.
Bron: werkwoorden in de Bijbel van Piet Schelling

WAARSCHUWING!
Ook al ben je vandaag springlevend Gods woord zegt: Als je niet in Christus gelooft of leeft in zonden en ongehoorzaamheid dan slaap je ook de slaap van de dood. Als je niet ontwaakt in Christus dan wordt jouw dode toestand een eeuwige dood, dit is de 2e dood.

Openbaring 20:4 en 5 zegt: En de dood en de hel werden geworpen in de poel van vuur; dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek van het leven, die werd geworpen in de poel van vuur.

Efeze 5:13 en 14 zegt: Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.
Daarom zegt Hij: Ontwaak, jij, die slaapt, en staat op uit de dood; en Christus zal over jou lichten.

Johannes 3:18 en 19 zegt: Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.

Tot slot: VANDAAG! heb je de keuze om te leven of dood te blijven.
Johannes 11:25 en 26 zegt: Jezus zei tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al is hij ook gestorven; En een iegelijk (iedereen), die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft jij dat?

Johannes 17:3 zegt: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Deuteronomium 30:19 en 20 zegt: Ik neem nu tegen jullie tot getuigen de hemel en de aarde; het leven en de dood heb ik jullie voorgesteld, de zegen en de vloek! Kiest dan het leven, opdat jij leeft, jij en jouw zaad; Liefhebbende de HEERE, jouw God, Zijn stem gehoorzaam zijn, en Hem aanhangende; want Hij is jouw leven en de lengte van jouw dagen; opdat jij blijft in het land, dat de HEERE van jouw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven.

In de eerste plaats is dit een oproep voor het volk Israël na het geven van de wet de tien geboden.
Maar breder gezien met het zicht op Jezus Christus en het Nieuwe Verbond is dit een oproep aan ALLE gelovigen.

Heel Gods Woord spreekt van zegen en vloek! Leven en dood. In of buiten Christus.
Ook de gelovigen van vandaag zijn op reis. Niet naar het aardse Kanaän maar naar het hemelse Jeruzalem. Vloek is het leven buitenom het geloof in Jezus Christus, je leeft veroordeelt en je sterven zal een ingaan zijn in de tweede dood.
Zegen is het leven in vrede met God, door het geloof in de Heere Jezus Christus, je leef vrij en je sterven is een ingaan in het hemelse Jeruzalem om eeuwig samen te zijn met Jezus Christus!
Amen!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *