Vijandschap zetten

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is vijandschap zetten.

En ik zal vijandschap zetten tussen u (de slang) en tussen deze zaad en tussen haar zaad; dezelve zal u de kop vermorzelen, en u zult het de verzenen vermorzelen. Genesis 3:15

En vijandschap zal Ik stellen, tussen u en tussen de vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad dat/hij zal u verbrijzelen kop maar u zult verbrijzelen hem de hiel. (Hebreeuwse grondtekst)

God stelt vijandschap tussen de slang en de mensen. Tussen duisternis en licht.
Het gevolg van het feit dat God de slang vervloekt is vijandschap.

Deze vijandschap zien we als een rode lijn door heel het Woord van God en door heel het leven van alle mensen! Omdat duisternis geen gemeenschap kan hebben met het licht, nooit!

Er komt een voortdurende vijandschap tussen de nakomelingen van de slang en de nakomelingen van de vrouw, dus tussen slang en mens. De slang kruipt over de grond en de mens kan de kop van de slang vermorzelen; de slang kan daarentegen de mens in de hiel bijten met een dodelijke beet.
Dit vers word ook wel proto-evangelie of de moederbelofte genoemd. Vanuit de verdere vervulling in de heilsgeschiedenis mogen we dit vers zo bezien, maar de eerste mensen zullen in de woorden zelf nog weinig positiefs gehoord hebben.

Het woord `zaad` is in beide gevallen collectief. De nog al vrije parafrase van het boek luid: een van haar nakomelingen zal je de kop vermorzelen, wellicht opdat het woord `zaad `ook in het enkelvoud genomen kan worden (Galaten 3:16). De context in Genesis wijst echter NIET in die richting en ook verwijst het Nieuwe Testament niet naar deze tekst. In Romeinen 16:20 staat dat de satan onder de voeten van de GEMEENTE ( gelovigen, meervoud) word verpletterd.

De slang staat hier voor de zonde en de macht van het kwade, omdat de slang de mens verleid heeft. Er is een levenslange strijd tussen goed en kwaad. (volgens genesis 4:6) de zonde als belager; de mens raakt nooit geheel eigen met het kwade. Uiteindelijk overwint de mens, want in het Messiaanse rijk zorgt God dat de satan onder de voeten vertreden zal worden. (Romeinen 16:20; Hebreeën 2:14; Openbaring 12; Openbaring 20:10), maar die overwinning word hier nog niet aangekondigd.
DIT IS EVEN BELANGRIJK!
Een ander uitleg dan waar de kerkleer ons mee opgevoed hebben.

De context in Genesis 3:15 wijst echter NIET in die richting van het proto-evangelie of de moederbelofte en ook verwijst het Nieuwe Testament niet naar deze tekst. In Romeinen 16:20 staat dat de satan onder de voeten van de GEMEENTE ( gelovigen, meervoud) word verpletterd.

Het zaad van de vrouw wijst in de eerste plaats op de mensen! Op de nakomelingen van de vrouw.
God plaatst / stelt een vijandschap tussen de slang (de zonde en macht van het kwaad) en de mensen. De gelovigen vermorzelen de kop van de slang onder hun voeten in de Naam van Jezus.

En de God van de vredes zal de satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen. Romeinen 16:20

Deze overwinning zou het volk van God niet ten deel vallen door hun eigen bekwaamheid of macht, maar God zelf zou de satan verpletteren. Ook al zou het onder hun voeten zijn, toch zou de verplettering door de Heere alleen geschieden. Laten wij moedig de verzoeker vertreden. Niet alleen lagere geesten, maar de vorst der duisternis zélf zal het tegen ons moeten afleggen.

En Hij (Jezus) zei tot hen: Ik zag de satan, als een bliksem, uit de hemel vallen.
Ik geef u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht van de vijanden; en geen ding zal u enigszins beschadigen.
Doch verblijdt u niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Lukas 10:18 t/m 20

De duisternis leeft in vijandschap met het licht. De gemeente van Jezus Christus leeft in vijandschap met alles wat niet uit God is.

Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap van de wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Jakobus 4:4

Dit gebied Ik u, dat jullie elkaar liefhebt.
Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
Indien gij van de wereld waard, zo zou de wereld het hare toepassen; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Johannes 15:17 t/m 19

Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.
Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van de ogen, en de *grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 1 Johannes 2:15 en 16

*Grootsheid van het leven is de zucht naar en het bezit van luxe en weelde als hoogste ideaal.
Met ander woorden: hebzucht.

Want waar jouw schat is, daar zal ook jouw hart zijn.
De kaars van het lichaam is het oog; als dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht zijn; Maar als uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn!
Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de anderen verachten; wij kunnen niet God dienen en de Mammon.
Mattheüs 6:21 en 24.

De rode draad van dit werkwoord vijandschap zetten is het feit dat er letterlijk vijandschap is gezet tussen de zonde (ongehoorzaamheid en de macht van het kwaad) en de gemeente van Jezus Christus. Tussen duister en licht, kwaad en goed, haten en liefhebben.

GODS WOORD STELT DEZE WAARHEID, ZWART WIT!
No Compromise!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: De Bijbel (S.V.), StudieBijbel, het Spurgeon archief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *