Vrezen

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is vrezen. Genesis 3:10
En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.

Wat is de definitie van vrezen?
Angst voelen, Bang zijn voor, Beducht zijn, Huiveren, In angst verkeren, Ontzag hebben voor, Ontzien, Opzien, Schromen, Schuwen, Zich hoeden voor, Zich in acht nemen.

En zij (Adam en Eva) hoorden de stem van de HEERE God, wandelende in de hof, aan de wind overdag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de HEERE God, in het midden van het geboomte van de hof. Genesis 3:8

Adam en Eva hoorden de stem van de HEERE God en voelden angst, waren bang, huiverden, ontzagen, schuwden en hoeden zich voor God.

Wat we hier duidelijk zien is het feit dat ongehoorzaamheid, het niet doen van de wil van God ons losmaakt van de innige relatie met Hem!

Gods Woord roept ons 365 keer op om juist NIET te vrezen! Voor elke dag van het jaar is daar de roep vanuit Gods Woord, VREEST NIET!

De exacte woordencombinatie `vreest niet` komt in de Statenvertaling maar 89 keer voor. De andere 276 keer staat er onder andere, Vrees niet’, ‘Wees niet bevreesd’ of ‘Je hoeft niet bang te zijn’. Het ligt ook aan de vertaling.

Vier voorbeelden vanuit het Oude Testament waar God zegt: “vreest niet, wees niet bang”.

Na deze dingen geschiedde het woord van de HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: VREES NIET, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot. Genesis 15:1

En God hoorde de stem van de jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit den hemel, en zei tot haar: Wat is u, Hagar? VREES NIET; want God heeft naar de jongens stem gehoord, ter plaatse, waar hij is. Genesis 21:17

Zo zegt de HEERE, jouw Maker, en jouw Formeerder van de buik af, Die jouw helpt: VREES NIET, o Jakob, Mijn knecht, en u, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb! Jesaja 44:2

Dit zegt God tegen Zijn volk, maar in en door Jezus Christus ook tegen jou en mij! De Heere is jou en mij maker, jou en mij Formeerder van de buik af, Hij helpt jou en mij, wij hoeven niet te vrezen!

VREES NIET, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Jesaja 41:10

We kijken naar wat teksten uit het Nieuwe Testament.
Maar Jezus, dat horende, antwoordde hem, zeggende: VREES NIET, geloof alleen, en zij zal behouden worden. Lukas 8:50

Door oprecht te geloven wat het Woord (Jezus) zegt, sluit je alle vrees, angst, zorgen buiten!
Zowel in geestelijk opzicht als het gaat om je behoud, als praktisch opzicht als het gaat om je dagelijkse leven!

God (Jezus) is Liefde! 1 Johannes 4: 8 en 18
Er is in de liefde GEEN VREES, maar de volmaakte liefde DRIJFT DE VREES BUITEN; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Toen Adam van de vrucht at die Eva hem gegeven had, was Adam (op dat moment) NIET volmaakt in de liefde. En dreef de vrees Adam in het midden van het geboomte van de hof.

Hier zien we dat ongehoorzaamheid, een deur opent om vrees binnen te laten!
Om de vrees buiten te sluiten moeten we in God zijn!

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefheeft.
1 Johannes 4:19 en 21

Meester! welk is het grote gebod in de wet?
En Jezus zei tot hem: Jij zal liefhebben de Heere, jouw God, met geheel jouw hart, en met geheel jouw ziel, en met geheel jouw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Jij zal je naaste liefhebben als jezelf. Mattheüs 22:36 t/m 39

Het liefhebben van de Heere onze God, is het eerste gebod en drijft de vrees buiten. Daarom is dit het belangrijkste gebod!

We sluiten af met nog één tekst;
De vreze des HEEREN is het begin van de wijsheid, en de wetenschap van de heiligen is verstand.
Spreuken 9:10

De Wijsheid stelt dat ontzag voor de Heere het begin van de wijsheid is en dat kennis van de Hoog heilige inzicht is.
Hoog heilige kan vertaald worden met de `Heiligen`(S.V.) Maar de Hoog heilige past hier beter in het verband. Voor het hier gebruikte majesteitmeervoud.

De wetenschap van `de heiligen` is verstand. Spreuken 9:10b
De heiligen zijn niet de geheiligden, jij en ik, maar het gaat hier over De Heilige, God Zelf!
De wetenschap van de Heilige God is verstand.

Deze studie samengevat: Door in gehoorzaamheid aan God te leven, hoeven wij de vrees niet binnen te laten in ons leven, wij mogen leven in ontzag voor God.

VREES NIET!, want Ik ben met JULLIE; wees niet verbaasd, want Ik ben jullie God; Ik sterk jullie, ook help Ik jullie, ook ondersteun Ik jullie met de rechterhand van Mijn gerechtigheid. Jesaja 41:10

Amen!

Bronnen: Bijbel(S.V.), Studiebijbel, Encyclo.nl (Nederlandse encyclopedie), Weet-magazine.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *