Wandelen met God

Werkwoorden in de Bijbel.

De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is: Wandelen met God.

En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.
Genesis 5:22 en 24

Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Genesis 6:9

Deze uitdrukking `wandelen met God` komt slechts 3x voor in de Bijbel, zie bovengenoemde teksten.

De Bijbel leert ons om te wandelen met God als een opdracht.
Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zei tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! Genesis 17:1

En hij zei tot mij: De HEERE, voor Wiens aangezicht ik (Abram) gewandeld heb, zal Zijn Engel met u zenden, en Hij zal uw weg voorspoedig maken, dat gij voor mijn zoon een vrouw neemt, uit mijn geslacht en uit mijns vaders huis. Genesis 24:40

En hij (Jakob) zegende Jozef, en zei: De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Izak, gewandeld hebben, die God, Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot op dezen dag;
Genesis 48:15

De wet van de waarheid was in zijn mond, en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden; hij wandelde met Mij in vrede en in rechtmatigheid, en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid.
Maleachi 2:6

Het vroegere priesterschap kenmerkte zich door betrouwbaar wetsonderwijs, zonder verdraaiing en door een wandel met de Heere in vrede en oprechtheid, die velen `terugbracht`, dat wil zeggen tot inkeer van zonden en terug keer tot de Heere.

Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoedig (nederig) te wandelen met uw God? Micha 6:8

Dit is een vereiste voor iedereen, jou en mij!

En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan de wind overdag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte van de hof.
En de HEERE God riep Adam, en zei tot hem: Waar ben jij?
En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
Genesis 3:8 t/m 10

Terwijl in de bovenstaande verzen de mens de omgang met God uit de weg ging, is de relatie, de vertrouwelijke omgang, nu weer mogelijk.
De vloek van de dood is te overwinnen door het wandelen met God.

Wat is de definitie van wandelen met God?
Een vertrouwelijke omgang met God en een Godvrezend leven.

Godvrezend leven. Is GEEN leven in angst voor God maar in eerbied en in gehoorzaamheid aan God.

Het grote voorbeeld van het wandelen met God is Jezus Christus.
Jezus dan antwoordde en zei tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik jullie: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, tenzij Hij de Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks.
Want de Vader heeft de Zoon lief, en toont Hem alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem groter werken tonen dan deze, opdat jullie, je verwondert.
Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, Die Hij wil.
Johannes 5:19 t/m 21

Jezus wandelde met de vader, in navolging van Jezus wandelen wij ook met God.
Ik ben de Wijnstok, en jullie de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunnen jullie niets doen. Johannes 15:5

Wij wandelen met Jezus, zonder te wandelen met Jezus kunnen wij niks doen!
Zoals de Vader in Jezus is en Jezus in de Vader, zo zijn wij in Jezus en Jezus is in ons, en zijn wij door Jezus in de Vader en de Vader in ons. (Psalm 91:1)

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen studie: Bijbel (S.V.), Studie Bijbel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *