Wreken

Werkwoorden in de Bijbel. 39
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Het werkwoord van vandaag is wreken.

Want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech zeventigmaal zevenmaal.
Genesis 4:24

We maken een sprong naar het einde van hoofdstuk 4 uit het Bijbelboek Genesis.
Omdat we denken dat wat daardoor geschreven is eenvoudig te begrijpen is.

Gewroken komt van het woord wreken. (wreekte, gewroken), wraak nemen.

Want Kaïn zal zevenvoudig gewroken, deze poëtische taal betekend: met een volledige Goddelijke vergelding. (Deuteronomium 28:7, Psalm 12:7 en Psalm 79:12)

Kaïn was nog bang voor wraak, maar Lamech wreekt zich zelf en laat dat niet aan God over.

De wet uit Exodus 21:23 t/m 25 zegt: Maar als er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel. Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet.
Brand voor brand, wond voor wond, buil voor buil (striem voor striem, Grondtekst)

Lamech sloeg een man dood om zijn wond en een kind voor zijn striemen.
Lamech gebruikte buitensporig geweld!

We nemen een sprong naar het Nieuwe Testament waar staat:
Wreekt jezelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Romeinen 12:19

Bij Kaïn hebben we gelezen dat al wie Kain slaat zevenvoudig gewroken zal worden door God.
Genesis 4:15.

En in Deuteronomium 32:35 staat: Mij is de wraak en de vergelding, ten tijde als hun ieder voet zal wankelen; want de dag van hun ondergang is nabij, en de dingen, die hun zullen gebeuren, haasten.

Nu in het Nieuwe Testament word dit bevestigd. God komt de wraak toe, het is niet aan ons om onszelf te wreken!

Wij mogen niet voor eigenrechter spelen of onrecht te vergelden. Het betreft voornamelijk de relatie tot buitenstaanders en vervolgers.
De gelovigen moeten hun rechtsgeding overgeven aan God, Die eens de mensheid rechtvaardig zal oordelen.

Want hiertoe zijn wij geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat wij Zijn voetstappen zouden navolgen;
Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;
Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt; 1 Petrus 2:21 t/m 24

Inplaats rond te lopen met een wraakzuchtig hart, moeten wij onze vijanden lief hebben.
Mattheüs 5:44 t/m 48
Dr. A.H. van Veluw (predikant) legt het zo uit: In Jezus Christus neemt God zelf alle straf op zich. In Hem worden de slachtoffers vergolden en de beulen gewroken. ‘Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere’ (Rom. 12:19). In Christus laat God de rechtvaardige vergelding op zichzelf neerkomen. Daarom kan Jezus ons ook oproepen onze vijanden lief te hebben en ze de linkerwang toe te keren. Zo komt Hij terug op Lamech, maar draait het nu om. ‘Niet zo als Lamech moeten jullie doen, niet 7 maal 70 maal vergelden, maar 7 maal 70 maal vergeven.’ Dat kan nu gezegd worden, ook tegen de slachtoffers van het geweld op het wereldtoneel, omdat Christus het onrecht heeft recht gemaakt.

Dr. A.H. van Veluw is predikant van de hervormde gemeente te ’s-Gravenzande

We sluiten af:
De toorn is een directe verwijzing naar het eindoordeel van God. (Romeinen 12:19, Romeinen 2:5, Mattheüs 3:7, Lukas 3:7, 1 Thessalonicenzen 1:10 en 1 Thessalonicenzen 5:9)

Dit oordeel zal voor de genen die niet zijn gerechtvaardigd en niet met God zijn verzoend inhouden dat de toorn van God hun werkelijk treft
Romeinen 5:9, Johannes 3:36, 2 Thessalonicenzen 1:5 t/m 10.

De toorn van God, Zijn oordelen hoeven jou niet te treffen. Door je te verzoenen met God, Hem aan te nemen als jouw Redder en Verlosser, mag jij leven in Zijn bescherming en schuilen bij Hem.

Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord van de verzoening in ons gelegd.
Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus wege: laat jullie met God verzoenen.
Want Die, Die geen zonde heeft gekend, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden, rechtvaardigheid Gods in Hem.
2 Korinthe 5:19 t/m 21

De enige Waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel(S.V.), Studie Bijbel en Synoniemen.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *