zweven

Werkwoorden in de Bijbel.
De Bijbel is een boek wat vol staat met werkwoorden.
Dus wat we kunnen onderstrepen is dat de Bijbel een doe-boek is.

Vandaag gaan we in op een misschien wat vreemd woord, Zweven.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest van God zweefde op de wateren.
Genesis 1:2

De Geest (Rûah) van God. Dat woord kan vertaald worden met wind, storm, adem of geest. Sommigen vertalen: `Gods wind zweefde over de wateren` en wijzen op de wind die aan de verschijning van God vooraf kan gaan. (1 Koningen 19:12) Hier gaat het echter niet over een verschijning. Op grond van de volgende scheppingsdagen, als ook Genesis 6:3, Job 33:4 en Psalm 104:30, is het aannemelijker dat we moeten vertalen met de Geest van God. Het woord betekent niet `broeden` maar `zweven`, zoals dat van een adelaar wordt gezegd. (Deuteronomium 32:11) De betekenis van `jagen over` of `opjagen` natuurkracht (pantheïsme). Hij spreekt met koninklijk gezag en door zijn woord ontstaat de schepping. (Johannes 1:1 t/m 3;
Kolossenzen 1:16)
Hier uit kunnen we dus opmaken dat de Geest die over de aarde zweefde de geest van Jezus was!

Het woord zweven komt 5x in het Oude Testament voor.
3x het woord zweven 1x het woord zweefde en 1x het woord zweeft.
Zweven: Richteren 9:9, 11 en 13
Zweefde: Genesis 1:2.
Zweeft: Deuteronomium 32:11

Wat is nu de definitie van zweven?
in de lucht op ongeveer dezelfde hoogte blijven hangen of voortbewegen.
Drijven in de lucht, Drijven op lucht, Glijden door de lucht, Stijgen noch dalen, Zich licht voortbewegen. Bron Encyclo.nl
Zonder steunpunt vanzelf in de lucht blijven hangen, niet stijgen of dalen.
Bron: VanDale.

Zweeft: Deuteronomium 32:11 en 12
Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken; Zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god met hem.

God zweeft over Zijn hele volk, en zag er op toe dat er geen vreemde God bij zijn volk voegde. God leidde Zijn volk alleen Het is Zijn volk! Hij is capabel genoeg om Zelf dit volk te leiden en te beschermen, en over dit volk te waken.
Net zoals een arend over zijn nest met jongen vliegt om in de gaten te houden en te beschermen.
Zoals een adelaar zijn jongen op de vleugels neemt en hen draagt, zo draagt God zijn Volk!
Die adelaar en in dat beeld God zelf, zweven onder hun jongen / volk!
Zij kijken niet passief vanuit de hoogte om alles in de gaten te houden, nee die adelaar en God dragen actief hun jongen, zijn volk!

Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft,…
Een adelaar maakt zijn jongen met enig geluid wakker door over hen heen te zweven om hun te verstaan te geven dat hij hen aan het vliegen wil brengen.

…zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken;
De adelaar breid zijn vleugels uit onder hun jongen om onder hen te zweven ter bescherming.
De adelaar leert zijn jongen vliegen! (zweven)
Dit is een prachtig beeld van de Geest! Hij zweefde over de aarde om de aarde wakker te maken.
Tot leven te brengen.

God is onder ons met Zijn eeuwige armen.
Jullie hebben gezien, wat Ik de Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen van de arenden gedragen en u tot Mij gebracht hebt. Exodus 19:4

De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijft de vijand voor uw aangezicht, en zegt: Verdelg! Deuteronomium 33:27

GOD IS ER ALTIJD BIJ OM ZIJN VOLK (ons) TE BESCHERMEN, WE HOEVEN HET NIET ALLEEN TE DOEN, GOD BESCHERMT EN DRAAGT ZIJN VOLK (ons)!

En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik jullie dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden. Jesaja 46:4

De God van Israël waar Jesaja 46 over spreekt is ook onze God. Hij draagt zijn kinderen tot de grijsheid toe, Hij draagt en red ons, ons leven lang.

Vandaag zweeft de Geest niet meer, maar heeft de Geest woning in ons gemaakt! De Geest woont in ons!

Of weet jij niet, dat jullie lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is.
1 Korinthe 6:19a

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *