Zwijgteksten en bedekking voor vrouwen ?!


Afbeelding van philm1310 via Pixabay

OPGELET! Deze studie is geen aanval op een persoon of leer van die persoon.
Maar een weerlegging van onderwijs wat volgens ons de Waarheid van het Woord van God ondermijnt. Daarom ook dat wij deze studie delen.
Hopend en biddend dat we als gemeente de hele raad van God mogen gaan begrijpen en leven. Dit alleen tot eer en glorie van onze Hemelse Vader, in en door De Heere Jezus Christus. Hem alleen komt alle eer toe tot in Eeuwigheid!

Zwijgteksten voor vrouwen in de Bijbel. Deel 1
De context van de vrouw in het huwelijk.

Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. 1 Korinthe 14:34

Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
Maar ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man heerst, maar wil, dat zij in stilheid zij.
Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 1 Timotheüs 2:11 t/m 13.

We kunnen deze teksten niet in context plaatsen buitenom de plaats van de vrouw in het huwelijk.

Tot de vrouw zei Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.
Genesis 3:16

Heerschappij: Strong H4910 (8799)
ww. regeren, heersen, besturen, doen heersen, heerschappij uitoefenen.

Kruisteksten.
Jullie vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;
Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd van de Gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Efeze 5:22 t/m 24

Onderdanig: Strong G5293
Stellen onder, onder geschikt maken, onderwerpen, zich onderwerpen, gehoorzamen, zich aan iemands heerschappij onderwerpen, gehoor schenken aan iemands vermaning of raadgeving, gehoorzamen, zich onderwerpen, in militaire wijze onder het bevel van een leider plaatsen, in niet militaire gebruik, vrijwillige houding van zichzelf schikken, samen werken, verantwoordelijkheid aanvaarden en last dragen.

Als de vrouw gelijk staat aan de man, dan staat iedereen gelijk aan God! (in het huwelijk)

Hoofd: Strong G2776
Hoofd, kop, van mensen en van dieren, omdat het verlies van hoofd het leven vernietigd word dit woord gebruikt in uitdrukkingen die met de doodstraf te maken hebben. Metaf. Alles wat belangrijk hoofdzakelijk is van personen, meester of heer: van een man tot betrekking van zijn vrouw.
Van Christus: de Heer van de man en van de gemeente. Van dingen: De Hoeksteen.

De hoeksteen van de gemeente is Christus, zo is de hoeksteen van het huwelijk de man!

In alles: Strong G3956
Ieder, elk, alles, het geheel, alle dingen, collectief, enkele van alle soorten.

Alles is ook echt alles! Uitgenomen het gehoorzamen in zonde.
Daarom dat het een vrouw lelijk staat dat de (getrouwde) vrouw vragen stelt in de gemeente.
Want dat laat zien dat de vrouw niet onderdanig is aan de man. 1 Korinthe 14:34 en 35.
Dit impliceert ongehoorzaamheid aan het Woord.

Dus wij als gelovigen moeten als wij vragen hebben naar Gods Woord gaan want hij is de (Man / het hoofd) van lichaam. Wij moeten niet onze waarheden buitenom het Woord willen bevestigd zien, dit staat lelijk voor ons als bruid van Christus.

Dit geeft ook duidelijk weer dat de man alles moet toetsen en een verantwoordelijk heeft om zijn vrouw in gehoorzaamheid aan het Woord te leiden.

Als een vrouw waarheid gaat zoeken buiten om haar man, Laat dat zien dat de gemeente waarheid zoekt buiten om Christus waardoor je een beeld geeft van vreemdgaan.

Jullie vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere.
Kolossenzen 3:18

Onderdanig: G5293
Zoals hierboven uitgewerkt.

Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man heerst, maar wil, dat zij in stilheid zij.
1 Timotheüs 2:11 en 12

Leren: G3129
Leren, aannemen, zijn kennis vermeerderen, meer kennis verwerven, horen, vernemen, leren door gebruik en ervaring, gewoon zijn.

Stilheid: Strong G2271
Rust, beschrijving van het leven van iemand die thuisblijft en zijn eigen werk doet. En zich niet ongevraagd mengt in andermans aangelegenheden, zwijgen.

Gewoon in rust, zwijgen!

Onderdanigheid: G5292
De daad van zich onderwerpen, gehoorzaamheid, onderwerping.

Leert: G1321
Onderwijzen, anderen toespreken om hen te onderrichten, die *didactische redevoeringen houden.
(*Didactiek is een onderdeel van de pedagogische en behandelde regels en de kunst van de onderwijzen . Het geeft handvatten voor het opgewekte van leerlingen en het goed opbouwen van lessen. Om dit goed te kunnen doen zijn natuurlijk bepaalde vaardigheden nodig.)

Leraar zijn, het ambt van een leraar uitoefenen, zich als leraar gedragen, iemand onderwijzen, onderricht geven, iemand de leer inprenten, dat wat onderwezen of voorgeschreven word.
Iets verklaren of uitleggen, iemand iets leren.

Heerst: G831
Met eigen handen een ander of zichzelf doden. Op eigen gezag handelen, *autocraat zijn.
Absoluut heerser zijn, regeren, heerschappij uitoefenen over.
(*Wat is de betekenis van autocraat?
Het begrip autocraat heeft 2 verschillende achtergronden: 1) vorst die in zijn gebied de onverdeelde heerschappij voert en met onbeperkte oppermacht regeert; alleenheerser . 2) eigenmachtig opgetreden persoon. iemand die eigenmachtige hypothese en zijn eigen wil oplegt.)

Stilheid: G2271
Zie commentaar hierboven geschreven.

Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man heerst, maar wil, dat zij in stilheid zij.
1 Timotheüs 2:11 en 12

LET OP! Het woordje `wil` staat niet in de originele grondtekst. Staat in de meeste Bijbels schuingedrukt, en in het Grieks helemaal niet.

De uitleg van de Studie Bijbel (CVB) over dit vers: Dit vers betekend niet dat vrouwen helemaal niet mogen leren, maar we kunnen denken aan opvoeden van kinderen, (Spreuken 1:8, 6:20, 31:1, 26).
Het onderwijzen van andere vrouwen (Titus 2:3 en 4).

De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijn begevende, leraressen zijn van het goede;
Opdat zij de jonge vrouwen leren / inscherpen voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;
Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde. Titus 2:3 t/m 5

leraressen zijn van het goede: G Strong 2567
Onderwijzen van wat goed is.

Jonge vrouwen: Strong G3501
Pas geboren, jong, jeugdig, nieuw.

Leren voorzichtig te zijn: Strong G4994 en G1511
Iemand tot rede brengen, *beteugelen, matigen, tuchtigen, iemand aan zijn plicht herinneren, vermanen, ernstig waarschuwen.
(*In de standaardtaal betekent beteugelen ‘ bedwingen ‘. onderschatting van de context kan het ook synoniem zijn met in toom houden, in bedwang houden, intomen, betomen, inhouden, inperken, verlagen.)

Strong G1511 Zijn, bestaan, gebeuren, aanwezig zijn.

De uitleg van de Studie Bijbel (CVB) over vers 4:
Dit goede voorbeeld en dit spreken heeft een doel de jonge vrouwen beheerstheid voor te houden en bij te brengen. Ze moeten hun mannen liefhebben en hun kinderen; daarvan zal een grote zegen uitgaan ook dit behoort tot de gezonde leer: zich houden aan de orde die God gesteld heeft. God heeft zijn wetten, ook die voor het huwelijk, niet gegeven om ons aan banden te leggen, maar opdat het ons welgaat (vgl. Deuteronomium 5:29 Telt in de eerste plaats voor Israël maar in Christus ook voor ons. (Gehoorzaamheid).
Slechts door zich te houden aan zijn verordeningen is er zegen. Een maatschappij met een goede structuur, met het gezin als basis leefgemeenschap, is een maatschappij die God ons voorhoud (vgl. Efeze 5:22 en 6:4)

Desgelijks jullie vrouwen, wees uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen de woorden ongehoorzaam zijn, zij door de wandel van de vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden;
Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.
Welke versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken;
Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stillen geest, die kostelijk is voor God.
Want alzo versierden zich zelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig;
Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welke dochters jullie geworden zijn, als jullie weldoet, en niet vreest voor enige verschrikking. 1Petrus 3:1 t/m 6

Onderdanig: Strong G5293 zie hierboven uitgewerkt.

Kuisen: Strong G53
Eerbied opwekkend, eerbied waardig, heilig, rein, rein van vleselijkheid, kuis, ingetogen, rein van iedere schuld, vlekkeloos, zuiver.

Wandel: Strong G391
Een levenswijze, gedrag, levenswandel.

Dus de vrouwen moeten een heilig, eerbied waardig en ingetogen levenswandel hebben!

In: Strong G1722
Een primair voorzetsel dat een vast punt aangeeft (in plaats, tijd of toestand), en (stilzwijgend) waardoor of waarmee iets gedaan word, dat wil zeggen een verhouding van rust.

Vreze: Strong G5401
Vrees, schrik, angst, dat wat schrik inboezemt, eerbied voor iemands echtgenoot.

Versiersel: Strong G2889
Een ordelijke en harmonieuze regeling, regering, versiering, dat wil zeggen de ordening van sterren, de hemelse legerscharen als de versiering van de hemel. 1 Petrus 3:3.

De rest van deze Strong G2889 gaat niet over 1Petrus 3:3!

Onverderfelijk: Strong G862
Onbedorven, onvergankelijk, van dingen, onsterfelijk, van de opgestane doden.

Van een zachtmoedige: Strong G4239
Zachtheid, liefelijkheid, vriendelijkheid, (zachtmoedigheid jegens God is die geestesgesteldheid waarin wij Zijn omgaan met ons als goed aanvaarden, en derhalve niet vatbaar voor tegenspraak of weerstand. In het O.T. zijn de zachtmoedige zij die volledig op God vertrouwen, en niet op hun eigen kracht, om hen te verdedigen tegen onrecht. Derhalve betekend zachtmoedigheid jegens slechte mensen weten dat God het onrecht toestaat dat deze hen aandoen, dat Hij hen gebruikt om Zijn uitverkorenen te zuiveren en dat Hij Zijn uitverkorenen op Zijn tijd zal verlossen. (Jesaja 41:17, Lukas 18:1 t/m 8). Vriendelijkheid of zachtmoedigheid is het tegenovergestelde van zelfbevestiging en eigenbelang. Het komt voort uit vertrouwen in Gods goedheid en beheersing van de toestand.
De vriendelijke mens is in het geheel niet met zichzelf bezig. Dit is een werk van de Heilige Geest, niet van menselijke wil. (Galaten 5:23)).

Stillen: Strong G2272
Stil, rustig.

Kostelijk: G4185
Kostbaar, veel kostend vereisend, duur, voortreffelijk, van hoge waarde en betekenis.

Alles wat we hiervoor gelezen hebben is van hoge waarde en betekenis voor God!

Gehoorzaam is geweest: Strong G5219
Luisteren, horen naar, van iemand die op het kloppen aan de deur komt luisteren wie er is. (de taak van een deurwachter). Luisteren naar een bevel, gehoorzamen, gehoorzaam zijn aan, zich onderwerpen.

Noemende: Strong G2564
Roepen, luid roepen, met luide stem spreken, uitnodigen, aanroepen, met naam en toenaam roepen, een naam geven aan iemand of iets, een naam ontvangen, iemand iets noemen, heten dat wil zeggen een naam of titel dragen, iemand met zijn naam groeten.

Heer: Strong G2962
Hij die meester of bezitter is van iemand of iets waarover hij de bevoegdheid heeft om te beslissen.
De eigenaar en bezitter van iets. De eigenaar: hij over iemand de macht heeft, de meester.
In de staat: regeerders, vorst, bestuurder, de romeinse keizer. Is een ere titel die getuigd van respect en eerbied, waarmee de slaven hun meester groeten. Deze titel word aan God, de Messias gegeven.

Deze titel `Heer` die aan God, De Messias word gegeven, wordt door de vrouwen aan hun eigen man gegeven omdat de man het hoofd is van zijn eigen vrouw, zoals God het Hoofd is van Zijn Lichaam. Kolossenzen 1:18

Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en [op] de gemeente. Intussen ook jullie, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
Efeze 5:23-33 NBG51

Egalitarisme
Politieke filosofie!
Beschrijving
Egalitarisme, of gelijkheid, is een denkrichting binnen de politieke filosofie die voortbouwt op het concept van sociale gelijkheid en er prioriteit aan geeft voor alle mensen. Egalitaire doctrines worden over het algemeen gekenmerkt door het idee dat alle mensen gelijk zijn in fundamentele waarde of morele status. Wikipedia

Zwijgteksten voor vrouwen in de Bijbel. Deel 2
De vrouw die speekt in de gemeente.

Elke keer als het over vrouwen gaat in de Bijbel dan staat er juist dat ze profeteren en juist dat ze spreken. O ja? Maar wat is de context dan?

Weest mijn (Paulus) navolgers, gelijkerwijs ook ik (Paulus) van Christus. (Volg Christus na!)
En ik prijs u, broeders, dat jullie in alles mijn gedachtig zijn, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.
Maar ik wil, dat jullie weten, dat Christus het 1-Hoofd is van iedere man, en de man het Hoofd van de vrouw, en God het Hoofd (Efeze 5:22 en 23) van Christus.
Iedere man, die 2-bidt of 3-profeteert, hebbende iets op het hoofd, die 4-onteert zijn eigen hoofd;
Maar *iedere vrouw, die bidt of profeteert met 5-ongedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar (vrouw) het haar (letterlijk haar) afgesneden ware.
Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekt.
Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid van de man.
Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.
Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.
Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der 6-engelen wil.
Nochtans (bovendien) is noch (niet) de man 7-zonder de vrouw, noch de vrouw zonder de man, in de Heere.
Want gelijkerwijs de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw; maar alle dingen zijn uit God.
Oordeelt gij onder jullie zelf: is het betamelijk, dat de vrouw ongedekt God bid?
Of leert u ook de natuur zelf niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een 8-oneer is?
Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een 9-eer is; omdat het lange haar voor een 10-deksel haar is gegeven?
Maar indien iemand schijnt 11-twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten van Gods. 1 Korinthe 11:1 t/m 16

1- Hoofd: Strong G2776
Hoofd, kop, van mensen en van dieren. Omdat het verlies van hoofd het leven vernietigt, wordt dit woord gebruikt in uitdrukkingen die met de doodstraf te maken hebben. Metaf.
Alles wat belangrijk , hoofdzakelijk is. Van personen, meester of heer: van een man met betrekking tot zijn vrouw. Van Christus: de Heer van de man en van de gemeente. Van dingen: de hoeksteen.

En de zalving (Heilige Geest), die jullie van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en jullie hebben niet nodig, dat iemand u leert; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zullen jullie in Hem blijven. 1 Johannes 2:27

Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest tot waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden (Strong G3594 Gids zijn, de weg wijzen, geleiden. Gids of leraar zijn, leiding geven aan.); want Hij zal van Zich zelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Johannes 16:13

De Heilige Geest leert ons en is onze meester. De man leert de vrouw en is haar meester/heer.
Daarom mag een vrouw niet naar iemand anders om te leren maar moet zij naar haar eigen man. Want haar man is haar hoofd niet een andere man.
Kruisteksten Hoofd.
Het Hoofd van elke: Ef_5:23.
En het hoofd van de: Gen_3:16; Ef_5:22, Ef_5:24; Col_3:18; 1Tim_2:11-12; 1Petr_3:1, 1Petr_3:5-6
En het hoofd van Christus: 1Cor_3:23, 1Cor_15:27-28, Joh_3:34-36.

Conclusie: Christus is God, het hoofd van de gemeente, daarom is de man (in Christus) het hoofd van de vrouw, en laat de vrouw zich leren door de man, zoals de mannen geleerd worden door [de Geest van] Christus.

2- Bidt: Strong: G4336
Bidden tot, aanbidden.

Conclusie: De man die Bidt of profeteert of welke gave hij ook beoefend doet dat met ongedekt hoofd.

3- Profeteert: Strong G4395
Profeteren, profeet zijn, door Goddelijke inspiratie spreken, voorspellen, met het idee toekomstige gebeurtenissen te voorspellen vooral met betrekking tot het koninkrijk van God.
Bekend maken, verklaren, iets dat alleen door Goddelijke openbaring geweten kan worden, onder een plotselinge aandrang losbreken in verheven redevoering of lofprijzing van de Goddelijke voornemens. Onder soortgelijke drang leren, weerleggen, berispen, vermanen, anderen troosten.
Als profeet optreden, het profetische ambt vervullen.

4- Onteerd: Strong G2617
Onteren, te schande maken, beschaamd maken, zich schamen, kleuren van schaamte, van iemand die een weigering krijgt, of in een verwachting is teleur gesteld, word gezegd dat hij te schande gemaakt is.

5- Ongedekt: Strong G177
Niet bedekt/ongesluierd.

• Iedere (vrouw) Strong G3956
Individueel- ieder, elk, alles, het geheel, alle dingen, collectief- elke van alle soorten.

Commentaar: Wij halen uit de Strong` s dat elke vrouw bedekt `gesluierd` moet zijn als ze God aanbidden, bidden, profeteren.

6- Engelen: Strong G32
Een boodschapper, gezant, iemand die gezonden is, een engel, een boodschapper van God.
Letterlijk een engel of iemand die gezonden is van God?

Dat wil zeggen, een bedekking als teken dat ze onder de macht van haar man staat. Εξουσια [G1849], lijkt hier te worden gebruikt voor het teken van onder macht of gezag staan, dat wil zeggen, een sluier, zoals Theophylact (Ecumenius en Photius) uitleggen; en dus hebben een manuscript van de Vulgaat, de Sixtijnse editie en enkele exemplaren van de Itala velamen. Gen_20:16, Gen_24:64-65

Rebekka hief ook haar ogen op, en zij zag Izak; en zij viel van den kameel af.
En zij zei tot de knecht: Wie is die man, die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zei: Dat is mijn *heer! Toen nam zij de sluier, en bedekte zich. Gen. 24: 64 en 65

*heer: Strong H113
1.Vast, sterk, heer, meester. Heer, meester.
Met betrekking tot mensen, Hoofd (opziener) van een huishouden, van zaken, meester, koning.
Met betrekking tot God, de Heere God. 1a.Heer van de hele wereld. Heren, koningen.
Met betrekking tot mensen. Eigenaar van heuvel van Samaria. Meester. Echtgenoot, Profeet, Gouverneur, Prins, Koning.
Met betrekking tot God, 1b.Heer der Heren (waarschuwing = uw echtgenoot, YHWH). Mijn heer, mijn meester.
Met betrekking tot mensen, meester, echtgenoot, profeet, prins, koning, vader, Mozes, priester, engel bij Gods openbaring, kapitein, algemene erkenning van superioriteit met betrekking tot God, mijn Heer, mijn Heer en mijn God. Adonai (parallel met YHWH).

Hoofd: Strong G2776
Hoofd, kop, van mensen en van dieren. Omdat het verlies van hoofd het leven vernietigt, wordt dit woord gebruikt in uitdrukkingen die met de doodstraf te maken hebben. Metaf.
Alles wat belangrijk , hoofdzakelijk is. Van personen, meester of heer: van een man met betrekking tot zijn vrouw. Van Christus: de Heer van de man en van de gemeente. Van dingen: de hoeksteen.

Zowel in het Oude Verbond *heer: Strong H113 als in het Nieuwe Verbond Hoofd: Strong G2776,
Zien we de parallel van de hoofdbedekking als onderdanigheid van de vrouw tegenover haar man.

We zien zowel in Gen. 24: 64 en 65, Korinthe 11 en Efeze 5 hetzelfde hoofd schap, waardoor we de rode lijn zien, waarin de gemeentes van Korinthe en Efeze en door heel Gods Woord, dat de vrouwen een bedekking op hun hoofd hadden, als teken van onderdanigheid aan hun man.

Conclusie: de bedekking van de vrouw in de gemeente, laat aan God [en de engelen] zien dat de vrouw onderdanig is aan haar man.

7- Zonder: Strong: G5556
Afgezonderd, afzonderlijk, zonder iets, behalve, uitgezonderd.

Nochtans (bovendien) is noch (niet) de man 7-zonder de vrouw, noch de vrouw zonder de man, in de Heere. 1 Korinthe 11:11

Deze tekst kunnen we op twee manieren lezen.
1- De Man zonder de vrouw en de vrouw zonder de man, is buiten de scheppingsorde van God.
Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn. Gen. 2:24

2- De man zonder de vrouw en de vrouw zonder de man, zijn in de Heer.
Als je geen vrouw hebt, of geen man hebt ben je in de Heer.

8- Oneer: Strong G819
Oneer, verachting, smaad.

Een man die lang haar draagt, is van nature tot oneer, verachting en smaad.

9- Eer: Strong 1391
1.mening, oordeel, gezichtspunt. 2.mening, schatting, hetzij goed of kwaad van iemand in het Nieuwe Testament altijd een goede mening over iemand, met als gevolg lofprijzing, eer en heerlijkheid.
3. Schittering, helderheid, van de maan, de zon, de sterren. Grootsheid, voortreffelijkheid, waardigheid, gratie. Majesteit. Iets dat God toebehoort, de koninklijke majesteit die Hem toebehoort als opperste Heerser, majesteit in de zin van de absolute volmaaktheid van God. Iets dat aan Christus toebehoort. De koninklijke majesteit van de Messias. De absolute volmaakte innerlijke en persoonlijke voortreffelijkheid van Christus: Zijn majesteit. Van de engelen, zoals blijkt uit hun uiterlijke glans. 4. Een hoogst heerlijke toestand, een verheven staat, van die toestand bij God de Vader in de hemel waartoe Christus werd verheven nadat Hij Zijn werk op aarde voltooid had.
De heerlijke toestand die is bestemd voor en belooft aan de gelovigen in Christus na de wederkeer van hun Heiland uit de hemel.

Een vrouw die lang haar draagt, draagt haar lange haar tot haar eer. En daarmee eert zij Christus.

10- Deksel: Strong G4018
Een bedekking rondom iets, een mantel, een sluier.

Conclusie: Het lange haar van de vrouw is een sluier / bedekking in het dagelijkse leven.
Als zij bidt of profeteert moet de vrouw een bedekking dragen omdat ze in direct contact met God staat.

11- Twistgierig: Strong 5380
Strijdzuchtig, betweterig. in gunstige zin, ijverig.

Conclusie: Paulus zegt hier, als Apostel en navolger van Christus (vers 1) dat wat hij leert van Christus is en niet betwist mag worden. Dat is niet de gewoonte in de gemeente van Christus.
Hier spreekt Paulus in zijn autoriteit als apostel.

Even tussen Haakjes!! Wij concluderen onderstaande twee zinnen, maar is niet de Bijbelse waarheid zoals we verder lezen bij: MAAR PAS OP!…
“We zien hier, dat als een vrouw bidt of profeteert dan is het onder het gezag van haar man.
Dit laat zij zien door het hoofd te bedekken met een bedekking.

Inderdaad de vrouw mag volgens dit gedeelte bidden, aanbidden en profeteren in de gemeente”.

…MAAR PAS OP! GAAT 1Korinthe 11:1 t/m 16 WEL OVER HET SAMEN KOMEN IN DE GEMEENTE?
WANT:

Maar indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten van God. 1Korinthe 11:16

Na wat Paulus heeft uitgelegd over Christus de man en de vrouw, zegt hij: Maar indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet… ook de gemeente van God niet.
De gemeente van God staat los van het voorafgaande onderwijs van Paulus.

12- Noch: Strong G3761
Ook niet, zelfs niet.

Hier word duidelijk NIET gesproken over de samenkomst. Dit word opnieuw duidelijk door het lezen van 1Korinthe 11:17.

Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt…

Hier pas gaat het over de samenkomst!

Laten we ons aub niet misleiden door de kopteksten boven de gedeeltes.
Deze zijn niet origineel en toegevoegd door de Bijbelvertalers zelf!

De Telos-vertaling zet ook boven dit gedeelte (1Kor 11:1 t/m 16): hoofdbedekking.

Aantekening vanuit de KingComments Nl:
1 Kor. 11:4: Hoe kan deze rangorde nu zichtbaar worden? Hoe kan duidelijk worden dat er met de scheppingsorde van God rekening wordt gehouden? Christus is niet meer als Mens op aarde, maar het schepsel ‘mens’ wel. De mens is de beelddrager van God. Hij is er dan ook toe geroepen om deze rangorde gestalte te geven. In het bidden en profeteren is dat het beste te zien. Bij bidden richt de mens zich tot God en bij profeteren richt God zich tot de mens. In beide gevallen gebeurt dat door de mond van de mens. Als we bidden vergelijken met profeteren, zal het duidelijk zijn dat het gaat om hardop bidden in tegenwoordigheid van anderen. Profeteren heeft immers geen enkele zin als er geen luisteraars zijn.
Wanneer de man nu tot God bidt of voor de mensen profeteert, moet hij rekening houden met de plaats die God hem als zichtbaar hoofd in deze schepping heeft gegeven. Daarom moet hij bij bidden of profeteren niets op zijn hoofd hebben. In de zichtbare schepping is er geen wezen waaraan hij ondergeschikt is, want dat geeft de hoofdbedekking aan, zoals in de volgende verzen wordt aangegeven. Wanneer hij wel iets op zijn hoofd doet, onteert hij zijn onzichtbare Hoofd, Christus in de hemel. Weet je waarom? Omdat hij door zijn hoofdbedekking de indruk geeft dat hij naast Christus nog aan een ander hoofd onderworpen is.

1Korinthe 11:5. Voor de vrouw ligt dat anders. Zij moet juist wel een hoofdbedekking hebben als zij hardop, in het bijzijn van anderen, bidt of profeteert. Zij geeft daarmee te kennen dat zij haar plaats onder de man niet prijsgeeft, wanneer zij iets doet wat de man zou moeten doen. Het gaat dan om gevallen dat er geen mannen aanwezig zijn. Zodra die namelijk aanwezig zijn is het hun verantwoordelijkheid om te bidden of te profeteren. Als het om het bidden gaat, staat als voorschrift voor de mannen in 1 Timotheüs 2 dat zij op elke (openbare) plaats moeten bidden (1Timotheüs 2:8).
Belangrijk is om er steeds aan te denken dat het gaat om ieders officiële plaats in de schepping. De plaats van openbaar optreden is die van de man. De vrouw heeft een meer teruggetrokken plaats. Komt zij door het voorgaan in gebed of door te profeteren toch op de voorgrond, dan zal zij zich dekken om niet de indruk te wekken dat zij de positie van de man inneemt. Zij zou anders haar hoofd, de man, onteren. [Even ertussendoor: dit bidden of profeteren van de vrouw is op een andere plaats dan in de gemeente. In 1Korinthe 14 staat op een wijze die geen misverstand toelaat, dat het vrouwen in de gemeente niet toegestaan is te spreken (1Korinthe 14:34).
Misschien lijkt het je allemaal wat overdreven dat er zoveel verbonden wordt aan wel of geen hoofdbedekking opdoen. Toch is het van belang, en wel omdat God het zegt. Voor de zichtbare en de onzichtbare wereld wil Hij een getuigenis van Zijn orde in de schepping. Het is hetzelfde als met de boom van de kennis van goed en kwaad in het paradijs. Waarom verbiedt God Adam en Eva daarvan te eten? De vrucht is toch niet minder goed dan die van de andere bomen? Maar God zegt het. Dat is voldoende reden om er niet van te eten. God wil erkend worden in wat Hij zegt en daar verbindt Hij zegen aan. Die zegen verspelen we door eigenzinnig optreden, als we niet naar Hem luisteren, zoals Adam en Eva eigenzinnig zijn opgetreden en de zegen hebben verspeeld.

Onze Conclusie:
Zoals Christus boven de gemeente staat, staat de man boven zijn [eigen] vrouw.
De man mag het hoofd niet bedekken als hij bid, profeteert, daarmee onheiligheid Hij Zijn eigen hoofd [= Christus]
De vrouw daarentegen moet haar hoofd bedekken als zij bidt, profeteert om te laten zien dat zij in de orde van God leeft en die orde gehoorzaamt, dat ze aangeeft dat ze onder het gezag van haar man staat (zoals de man onder het gezag van Christus). doet ze dat niet dan is het alsof ze haar haar geschoren heeft. Ze is ongehoorzaam aan het gezag van God en leeft buiten de orde van God om, wat een beeld is van vreemdgaan, hoererij.

Ongehoorzaamheid aan God weerhoud ons van de bescherming en de zegeningen van God.
DAAROM! Is het huwelijk een geheimenis een beeld van Christus en Zijn gemeente.

Een Bijbels huwelijk bied bescherming en zegen!

LET OP!
Alle argumenten die worden [gevonden] om de hoofdbedekking van de vrouw en het zwijgen van de vrouw in de gemeente te weerleggen, zijn gestoeld om de waarheid van God en Zijn Woord te niet te doen.

Elk aangehaalde schriftverwijzing om de orde van God te niet te doen, is uit zijn context gehaald en met verdraaiing van het Woord recht proberen te snijden.

De zogenoemde `Bijbelleraars` plaatsen de `tegensprekende teksten` tegen over elkaar om zo HUN! Waarheid te kunnen staven door verdeeldheid te zaaien. bronnen aanboren buitenom het Woord van God om het Woord te verklaren is op z`n minst gezegd, begeven op glad ijs.

De context van het Woord is niet een paar gedeeltes met elkaar vergelijken maar de HELE schrift.
Van Genesis t/m Openbaring is de hele raad van God! Oud en nieuw!

Ja maar in 1 Korinthe word er gesproken over broeders en broeders zijn kan ook medemens of medegelovige zijn, dus ook vrouwen! Omdat in het Hebreeuws en Grieks altijd vanuit de mannelijke persoon word geschreven. Dus een typisch dingetje van de grondtalen. O ja, en de context dan?

Wat is het dan, broeders? Wanneer jullie samenkomen, een iedereen van jullie, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting;
En zo iemand een vreemde taal spreekt, dat het door twee, of ten meeste drie geschied, en om de beurt; en dat één het uitlegt. 1Korinthe 14: 26 en 17

Met alle respect, laten we dit gedeelte nu eens goed! lezen.

Als Paulus nu leert dat vrouwen niet gezag hebbend mogen leren in de samenkomt,
En Paulus heeft het hier over de samenkomst, dan is het logisch dat Paulus hier letterlijk de broeders aanspreekt! Anders spreekt Paulus zichzelf tegen in context met:

Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de *wet zegt. 1 Korinthe 14:34
*Gen. 3:16

Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen.
1Kor. 14:33

Ja maar 1 Korinthe 14:31 dan?
Want jullie kunnen allen, de een na de ander profeteren, opdat zij allen leren, en allen getroost worden.

Inderdaad de Strong G3956 zegt: individueel, ieder, elk, alles, het geheel, alle dingen.
Collectief: enkele van alles soorten.

Maar nu laten we context maar even buiten beschouwing en hebben ons gelijk gehaald!
Het staat er toch!

We lezen nu 3 verzen verder en daar staat:
Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. 1Korinthe 14:34

En dat zwijgen van die vrouwen in de gemeente onderschrijft de hele context van het Woord van God. En inderdaad vrouwen kunnen profeteren [1 Korinthe 11] maar dat geeft niet het vrije recht om het te doen in de gemeente want ze mogen het alleen doen als er geen mannen zijn.

Ja, en Handelingen 8:3 t/m 5 dan?
En Saulus verwoestte de Gemeente, gaande in de huizen; en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis.
Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door, en verkondigden het Woord.
En Filippus kwam af in de stad van Samaria, en predikte hun Christus.

Opnieuw een geval van begrijpend lezen.
Tuurlijk waren er mannen en vrouwen in de gemeente. Mannen en vrouwen werden de gevangenis in gesleurd. Maar dit verteld ons helemaal niks over het spreken van deze vrouwen in de gemeente.
Dus deze tekst verwijzing kunnen wij niet aanvoeren om te onderbouwen dat ook de vrouwen in de gemeente spraken.

En Handelingen 21:8 en 9 dan?
En de andere dag, Paulus en wij, die met hem waren, gingen van daar en kwamen te Cesarea; en gegaan zijnde in het huis van Filippus, de evangelist (die een was van de zeven), bleven wij bij hem.
Deze nu had vier dochters, nog maagden, die profeteerden.

Inderdaad deze vier maagden profeteerden. Maar deze vrouwen profeteerden niet in de gemeente.
We laten even KingComments Nl aan het woord:

De zeereis eindigt in Caesaréa. Vandaar zal de reis verder over land gaan. In Caesaréa zoekt Paulus de evangelist Filippus op, die een van de zeven diakenen was (Hand. 6:5). Na zijn prediking in Samaria en zijn ontmoeting met de Ethiopische kamerling was Filippus in Caesaréa gekomen (Hand. 8:5; Hand. 8:40). Daar is hij blijven wonen. Hij is getrouwd en heeft vier ongehuwde dochters die allen profeteren.
Het huis wordt nadrukkelijk “het huis van de evangelist Filippus” genoemd en het profeteren van zijn dochters staat dan ook daarmee in verbinding. Zo profeteerde ook Debora thuis (Richt. 4:4-5). Ook aan vrouwen geeft de Heer de gave van profetie. De dochters van Filippus hebben gesproken tot vermaning, stichting en vertroosting (1Cor. 14:3). Ze hebben dat thuis gedaan en niet in de samenkomst van de gemeente, want daar is het voor vrouwen niet toegestaan (1Cor. 14:34). Het zijn dan ook niet de dochters van Filippus die te midden van de gemeente een boodschap voor Paulus hebben. Daarvoor wordt Agabus door de Heer vanuit Judéa naar Caesaréa gestuurd.

En Efeze 5:18 t/m 20 dan?
En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest;
Sprekende onder elkaar met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmen zingende de Heere in uw hart;
Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;
Elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods.

Uit het lezen van de context gaat het hier niet over de samenkomst maar over de christelijke levenswandel. Er valt veel over dit gedeelte te zeggen maar dat is buiten de context van deze studie.
Namelijk het wel of niet spreken van de vrouwen in de gemeente.
In de context gaat het over de gemeente als geheel (wereldwijd) en niet over de plaatselijke gemeente.

We lezen in Efeze 5:31 t/m 33
Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.
Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.
Zo dan ook jullie, elk in het bijzonder, iedereen heeft zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelf en de vrouw zie, dat zij de man vreze.

Ook worden de teksten Handelingen 18:16 en 1 Petrus 4:10 en 11 aangehaald als onderbouwing voor het spreken van de vrouwen.
Bij het lezen van deze Schriftgedeeltes begrijpen wij niet waar er nu precies op gedoeld word.
Dus geen Commentaar.

En lukas 2:36 dan?
En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af.

We laten even KingComments Nl aan het woord:
Na de bijzondere man Simeon brengt Lukas een bijzondere vrouw naar voren. Ook zij verdient in verband met de geboorte van de Heiland bijzondere aandacht. Zij is “een profetes”, dat wil zeggen iemand die de gedachten van God verstaat en weet hoe ze die moet toepassen op hart en geweten. Zij bezit de geest van de profetie en dat is Christus (Openb. 19:10). Haar leven draaide en draait om Christus.
De namen die worden genoemd, hebben allemaal een mooie betekenis. Haar eigen naam is “Anna”, dat betekent ‘genade’. Ze is een dochter van “Fanuël”, dat betekent ‘aangezicht van God’, en ze komt uit de stam van “Aser”, dat betekent ‘gelukkig’. Dat ze uit Aser komt, wil zeggen dat zij niet tot de twee stammen Juda en Benjamin behoort die uit de Babylonische ballingschap naar het land zijn teruggekeerd, maar dat zij behoort tot de tien stammen die nog in de verstrooiing zijn. Zij vertegenwoordigt Gods genade die naar het hele volk, alle twaalf stammen, uitgaat.

Ook hier word er niet over de samenkomst gesproken.

Onze eindconclusie is deze:
We moeten de orde van God helder begrijpen willen we dit onderwerp Bijbels serieus goed onderbouwen.
Omdat de Bijbel spreekt over het geheimenis van het huwelijk dat een blauwdruk is van Christus en Zijn gemeente. Efeze 5
De orde van God is eenvoudig:
1- God staat boven de man
2- De man staat boven de vrouw
3- De vrouw staat boven haar kinderen.
Het gezin is een afspiegeling van de gemeente.

Ook is het onmogelijk om `nieuwtestamentische` waarheden te begrijpen, weerleggen, buiten om de context van het oude verbond.

Wat we hebben gezien in de studie is dit:
Dat vrouwen mogen spreken, onderling en buitenom de samenkomst. Dus in de samen komst moet de vrouw `zwijgen` (niet gezaghebbend spreken en vragen stellen). Als de vrouw bid/profeteert buiten de gemeente moet zij een bedekking op het hoofd om te laten zien dat zij onder de man staat. Dus het heeft allemaal te maken met de orde van God dat een vrouw niet mag spreken in de gemeente, het heeft niks te maken met de cultuur die er in die tijd/ gemeente was.

Onze Conclusie:
Zoals Christus boven de gemeente staat, staat de man boven zijn [eigen] vrouw.
De man mag het hoofd niet bedekken als hij bid, profeteert, daarmee onheiligheid Hij Zijn eigen hoofd [= Christus]
De vrouw daarentegen moet haar hoofd bedekken als zij bidt, profeteert om te laten zien dat zij in de orde van God leeft en die orde gehoorzaamt, dat ze aangeeft dat ze onder het gezag van haar man staat (zoals de man onder het gezag van Christus). doet ze dat niet dan is het alsof ze haar haar geschoren heeft. Ze is ongehoorzaam aan het gezag van God en leeft buiten de orde van God om, wat een beeld is van vreemdgaan, hoererij.

Ongehoorzaamheid aan God weerhoud ons van de bescherming en de zegeningen van God.
DAAROM! Is het huwelijk een geheimenis een beeld van Christus en Zijn gemeente.

Een Bijbels huwelijk bied bescherming en zegen!

Nicky en Amasja Moolenaar.

Bronnen studie: Bijbel (SV), Studie Bijbel (CvB), Lexicon: Hebreeuws – Nederlands en Grieks – Nederlands, e-Sword (Bijbelapp voor op de PC), Kingcomments vert. en de KJV+Strongs en Telos vert.

Aanvulling en afsluiting studie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *